Tolv teman

Undervisningsmaterialet ”Lär känna Sverige – och lär dig svenska" riktar sig till asylsökande. Materialet består av deltagarhäften samt en digital lärarhandledning kopplad till varje tema. Materialet är att betrakta som ett smörgåsbord att plocka ur. Läraren väljer vilka delar av läromaterialet som hen vill använda som kan fungerar för just den gruppens nivå och behov.

En blå bakgrund med olika saker som kännetecknar Sverige. På den blåa bilden är det bland annat den svenska flaggan, en dalahäst, kantareller, blåbär, och fikabröd.

Landet Sverige

När man är ny i ett land finns det många saker man vill lära sig. I det här temat får deltagarna en kort presentation av olika aspekter av landet Sverige. Det handlar både om allmän landfakta om geografin, språket, befolknigsmängden, flaggan, nationalsången, vädret o dyl men också lite information om mattraditioner och naturen i Sverige. I temat får man dessutom en enkel introduktion om statsskicket i landet, d v s om demokratin, monarkin, riksdag och regering samt lite grann om kommunernas roll.

En beige bakgrund med olika saker som kännetecknar att bo i Sverige. På den beigea bilden är det bland annat ett hus, den svenska flaggan, flyttlådor och en nyckel.

Bo i Sverige

Som asylsökande har man rätt att få hjälp från Migrationsverket med sitt boende, men eftersom dessa bostäder inte är så många och ofta ligger långt ifrån städer där många asylsökande vill bo, så bor de flesta asylsökande i eget boende. Det finns därför stort behov av att få mer kunskaper om hur bostadssituationen fungerar i Sverige. Man behöver också bygga upp ett språk som gör att man kan hantera både sökandet av bostad men också kontakter med hyresvärdar och grannar.

En grön bakgrund med olika saker som går inom temat pengar. På den gröna bilden är det bland en spargris, betalkort, en plånbok, sedlar och en miniräknare.

Pengar i Sverige

En stor del av vardagslivet handlar om pengar; att tjäna pengar och att konsumera. Detta tema handlar därför om inkomster och utgifter utifrån människors vardagsliv. Vi bygger upp ordförrådet och den muntliga förmågan att kunna kommunicera när man handlar, tjänar pengar och betalar skatt. Fokus är på privatekonomin, men i temats sista del berörs också samhällets ekonomi i form att hur skattesystemet i Sverige fungerar.

En grön bakgrund med olika saker som kännetecknar att gå i skolan. På den gröna bilden är det bland annat anteckningsblock, en jordglob och en surfplatta.

Skola i Sverige

Skola och utbildning är en viktig del av ett samhälle. Det kan vara svårt att se hur skolsystemet hänger ihop i ett nytt land. Därför ägnar vi detta tema åt att förstå hur skola för barn fungerar, men också vilka olika former av vuxenstudier det finns i Sverige. Språkligt fokuserar vi på att lära oss fler ord kopplade till skola och utbildning samt att öka läsförståelsen.

En gul bakgrund med olika saker som kännetecknar att arbeta. På den gula bilden är det bland annat en portfölj, en klocka, en dator och ett kuvert.

Arbete i Sverige

Att få jobb är en angelägen fråga för många asylsökande. Därför är det viktigt att tidigt få lära sig om hur svenskt arbetsliv fungerar samt öka ordförrådet kopplat till arbete. I detta tema får deltagarna möjlighet att lära sig grunderna om detta i form av olika typer av övningar och texter. De får också praktiskt träna på hur man söker jobb i Sverige och tips om hur man kan öka sina chanser att få jobb. Att lära sig om vilka lagstiftade regler som gäller för arbetstagare och arbetsgivare i det nya landet är viktigt, eftersom risken är stor att de utsätts för arbetskraftsexploatering. Genom informationstexter och fiktiva berättelser får deltagarna möjlighet att bearbeta sådana frågor.

En gulgrön bakgrund med olika saker som kännetecknar en människas hälsa. På den gulgröna bilden är det bland ett par tänder, ett hjärta, grönsaker och ett par glasögon.

Hälsa i Sverige

Många asylsökande personer mår inte så bra. Det kan vara både fysiskt och psykiskt. Sömnproblem, bristfällig kost, för lite fysisk aktivitet och psykiska påfrestningar är en del av många asylsökandes liv. Att lära sig mer om friskfaktorer för god hälsa och riskfaktorer som kan leda till att man mår dåligt är därför viktigt. Att under detta tema få mer kunskaper men också praktiskt få pröva på olika motionsformer, laga hälsosam mat, uttrycka sina tankar och känslor på olika sätt m m kan förhoppningsvis bidra till bättre hälsa för deltagarna.

En röd bakgrund med olika saker som kännetecknar olika års- och högtider i Sverige. På den röda bilden är det bland annat en julgran, några höstlöv, två påskägg och en jordgubbstårta.

Ett år i Sverige

När man är ny i ett land kan det vara bra att få hjälp med att förstå vad som händer under ett år i det nya landet. Det handlar både om väder, årstidsväxlingar, högtider, traditioner, skollov, helgdagar, vanligt förekommande aktiviteter under ett år och annat. I ett land som Sverige kan man dessutom behöva få förståelse för hur viktigt tid, planering och effektivitet är för svenskar i allmänhet.

En vit bakgrund med olika typer av familjer. På bilden är det bland annat två kvinnor som håller i sitt barns händer, två äldre personer som håller om varandra och ett par som håller hand.

Familj i Sverige

I det här temat lär vi oss många ord kopplade till familjeliv, men också olika frågor som berör att leva som singel eller leva tillsammans med någon annan. Vi berör lagstiftning om familj och relationer, om att olika familjekonstellationer är tillåtna i Sverige, om jämställdhet i familj och samhälle samt om att bli förälder.

En orange bakgrund med olika saker som kännetecknar att flytta. På den orangea bilden är det bland annat en flyttbil, den svenska flaggan, ett hus och två flygbiljetter,

Flytta till Sverige

Att flytta till ett nytt land är en stor omställning. Varje asylsökande har en mer eller mindre dramatisk resa till Sverige bakom sig som kan vara bra att kunna sätta ord på när man vill återberätta den. Språkligt är det ett utmärkt tillfälle att få träna sig i hur man bygger meningar och vilka substantiv/verb/adjektiv man kan använda för att förklara hur sin resa till Sverige.

En lila bakgrund med olika typer av familjer. På bilden är det bland annat två föräldrar med sina två barn och två äldre personer som håller om varandra.

Livet i Sverige

I detta tema fokuserar vi på att se Sverige ur ett livsperspektiv. Hur kan livet se ut från att man föds, växer upp, lever och sedan dör i Sverige? Vi lär oss mer om hur det är att leva i Sverige i olika åldrar samt hur det svenska samhället möter oss i olika åldrar och vilket samhällsstöd som finns för olika perioder i livet.

Kvinna och man i Sverige

Det här temat ägnar vi oss åt att fundera på hur det är att leva som kvinna och man i Sverige. När man flyttar till Sverige kanske man möter ett annat sätt att tänka och leva när det gäller könsroller och jämställdhet än det man har med sig från sitt hemland. I detta tema får man lära sig om vilka förväntningar det finns på kvinnor och män i Sverige. Man får också mer kunskaper om kvinnors och mäns hälsa.

Jag och mitt hemland

De allra flesta asylsökande får idag avslag på sin asylansökan och ska då lämna Sverige för att återvända till sina hemländer. Det är en oerhört smärtsam process eftersom de satt sitt hopp till att få bygga upp ett nytt liv i Sverige. Många upplever också att situationen är så svår i hemlandet att det är en omöjlig tanke att återvända dit. De flesta som får avslag har också väldigt svårt att förstå hur Migrationsverket kan komma fram till det negativa beslutet. Man behöver därför hjälp med att lära sig mer om vad ordet asyl betyder och vilka kriterier det är för att få flyktingstatus eller annan skyddsbehövande i Sverige. Framförallt behöver man få hjälp med att redan medan man väntar på Migrationsverkets beslut bli medveten om att beskedet kan bli att man inte får stanna i Sverige. Man behöver få stöd i hur man under asylprocessen mentalt och praktiskt kan förbereda sig på ett eventuellt avslag.

Såhär kan du använda materialet

De tolv teman materialet innehåller kan användas allihopa i en följd. Då ser man att innehållet hänger ihop och berör olika aspekter av livet i Sverige och språkinlärning. Det är dock inte nödvändigt att följa en viss ordning på dessa teman, utan man kan välja ordningsföljden själv utifrån intresse och behov. Varje deltagarhäfte och tema kan också jobbas med separat. Läraren väljer om den vill plocka ut ett eller flera teman att jobba med eller att arbeta med hela läromaterialet i en mer långsiktig undervisning.

Målet med materialet

Materialet är tematiskt med samhällsorientering som utgångspunkt. Målet med materialet är att deltagarna som använder det ska få ett fungerande vardagsliv i Sverige. För att få det behövs språket men också hjälp att förstå kontexten i landet Sverige. Som asylsökande behöver man även information om och hjälp att bearbeta den specifika situationen man befinner sig i under asylprocessen. Vad händer under asylprocessen och vilka regler gäller för migration i Sverige? Allt detta berörs i det här läromaterialet.

Inte ett traditionellt undervisningsmaterial

”Lär känna Sverige – och lär dig svenska” är alltså inget traditionellt språkundervisningsmaterial, utan genom texter och övningar lär sig deltagaren om sådant som de behöver när de bor i Sverige och genom det lär de sig svenska också. Materialet är skapat för samhällsorienterande språkundervisning där man genom att lära om Sverige och utgå från den asylsökandes livssituation också får lära sig vardagssvenska. Innehållet har som mål att ligga nära den vardag som den asylsökande möter redan under sin för första tid av väntan i Sverige.

Genom att ta vara på väntetiden under asylprocessen så kan de både lära sig språk och om Sverige. Integrationsprocessen påbörjar tidigare och de kan ha stor nytta av det de lär sig som asylsökande om de får uppehållstillstånd i Sverige. Vårt lärmaterial handlar också om vad som händer om man får avslag på sin asylansökan och hjälp att förbereda sig för att eventuellt återvända till sitt hemland.

Materialet består av deltagarhäften samt en digital lärarhandledning kopplad till varje tema.

"Lär känna Sverige – och lär dig svenska" är INTE…

 • Enbart ett undervisningsmaterial för språkundervisning.
 • På enbart en språklig nivå i varje deltagarhäfte.
 • Klassiska läroböcker för SFI e dyl.
 • Styrt av några kursplaner och betygskriterier.
 • Ett självstudiematerial.

"Lär känna Sverige – och lär dig svenska" är ISTÄLLET...

 • Ett undervisningsmaterial för språkutvecklande samhällsorientering.
 • Har en tydlig målgrupp, nämligen asylsökande, vars behov och vardagsliv i Sverige är utgångspunkten för innehållet.
 • Har olika språkliga svårighetsgrader i texter och övningar för ledaren att välja på i varje häfte. Nivåerna är inte utskriva eller markerade, utan innehållet kan anpassas utifrån varierade språkliga förutsättningar.
 • Fokuserat på att lära sig vardagssvenska och att få ett fungerande vardagsliv i Sverige.
 • Färgglatt och med många bilder. Layout skiljer sig från klassiska läroböcker.
 • Målet är att vara folkbildande i sin inriktning snarare än styrt av en formell utbildningsram.
 • Materialet är tänkt att använda i olika former av undervisningssammanhang.