Resan till Sverige - Fler metoder

Del 1 - Resan till Sverige

Film

Titta på någon av följande filmer och samtala om dem efteråt:

  • Film om olika fordon (2,23 min):
  • Filmen ”Min resa till Sverige 1” (lite svårare):
  • Filmen ”Min resa till Sverige 2” (ganska svår) där man får ta del av en persons berättelse om resan till Sverige samt får träna på enkla sätt att berätta om sin resa till Sverige:

Prata och Grammatik

När deltagarna gjort övning 1-4 så kan de sedan få träna på att berätta om sin resa till Sverige inför hela gruppen. Ett sätt är att låta deltagarna bara berätta fritt och verkligen lyssna på deras berättelser. Ställ frågor och jämför hur lika eller olika deras resor till Sverige varit.

  • Man kan sedan (om man vill) på tavlan skriva upp några meningar de sagt som behöver förbättras språkligt. (Det kan handla om ordföljd, hur de använder ordet inte, om de använder rätt tempus på verben, hur uttalet är m m) Lyssna aktivt och välj ut 1-2 meningar per person som du antecknar under tiden de berättar. Skriv sedan upp meningen på tavlan. Be alla titta på meningen och fråga deltagarna om hur man kan förbättra den grammatiskt. Skriv olika förslag och hjälp till att se det korrekta sättet att skriva meningen.

Karta

Titta på världskartan som finns i klassrummet. Prata om olika länder. Vilka länder kommer deltagarna från? Vilka länder har de bott i före de kom till Sverige? Om ni vill så kan ni också prata om namnen på olika världsdelar.

Fundera och prata

REFLEKTION OCH SAMTAL: (Svårare)
Samtala kring frågan: Vad har man gemensamt med andra i sitt hemland? Skriv upp tankarna på tavlan. Här kommer några exempel:

  • Pratar samma språk/förstår varandra – men i många länder finns flera språk.
  • Delar kanske kultur och religion/förstår varandra – men i många länder finns olika religioner och kulturer.
  • Har gemensam historia och högtider/förstår varandra – men i många länder kanske man firar olika högtider beroende på religion, etnisk tillhörighet.
  • Liknar varandra utseendemässigt t ex hudfärg o dyl/identifierar sig med varandra – men i många länder finns olika folkgrupper med skiftande utseende.
  • Får de rättigheter som medborgare har i landet – men i många länder diskrimineras olika grupper och behandlas inte lika.
  • Känner sig hemma där.

Bilder

Använd bilder på olika transportmedel och olika typer av resande. Samtala utifrån bilderna.