Del 3 - Att leva Tillsammans

Del 3 betonar det delade ansvaret mellan män och kvinnor, både när det gäller familjeliv och i samhället i stort. Vi reflekterar och lär oss mer om könsroller och jämställdhet. Vi får en kort historisk tillbakablick i hur det var förr och hur det är nu i Sverige.

Huvudinnehåll i del 3:

 • Viktiga ord kopplat till jämställdhet och könsroller
 • Att dela på ansvaret
  • Arbete
  • Föräldrarollen
  • Hushållssysslor
  • Makt och påverkan i hem och samhälle         
 • Svenska samhällets förväntningar på kvinnor och män
 • Könsroller
 • Historisk tillbakablick kring rättigheter mellan könen

Mål del 3:

Att deltagarna ska få mer kunskap om synen på jämställdhet mellan könen i Sverige.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 3:

 • Vad ordet jämställdhet betyder i teorin och praktiskt.
 • Vad könsroller är och hur de kan förändras.
 • Vad delat ansvar för hem och samhälle innebär i Sverige.
 • Lite kort om den förändring som skett i det svenska samhället när det gäller jämställdhet och lika rättigheter.

SYFTE

Jämställdhetsfrågor är viktiga i Sverige. Ett könsmässigt mer jämställt samhälle har vuxit fram under lång tid i vårt land. Utvecklingen har på vissa områden gått snabbare än i andra länder. Därför kan det vara en stor omställning att förstå och hantera när man kommer till Sverige. Att få reflektera kring könsroller och hur man kan dela på ansvaret för familj och samhälle är viktigt i undervisningen.