logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Integritetspolicy och cookies

Här beskriver vi hur vi hanterar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen; GDPR (General Data Protection Regulation), vilka uppgifter vi samlar in och varför och hur du själv kan ha kontroll över detta och vid behov kontakta oss. Vi värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter med hög sekretess och säkerhet. Denna policy berör främst våra givare, hemsidesbesökare och våra medlemmar och de som kan liknas vid dessa grupper.

Om du är hyresgäst eller bostadssökande hos oss; se separat information här.

Om du är anställd inom Frälsningsarmén; se separat information i Personalhandboken på intranätet.

Kontakta Personuppgiftsansvarig

Frälsningsarmén är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i någon av våra verksamheter. Har du frågor, synpunkter eller klagomål kan du nå oss via följande kontaktuppgifter:

Frälsningsarmén
Box 5090
102 42 Stockholm
Tel: 08-562 282 00
E-post: info@fralsningsarmen.se

Frälsningsarméns dataskyddsombud nås på tel: 08-562 282 00 eller gdpr@fralsningsarmen.se

Vilka personuppgifter hanterar ni?

Om du är en givare kan vi komma att spara personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kontonummer. Vi samlar in uppgifter om alla som skänker en gåva till oss, såväl privatpersoner som företag, stiftelser, föreningar och fonder.

Om du är medlem eller på annat sätt har en djupare kontakt med oss kan det också vara andra personuppgifter vi hanterar, men det får du i så fall information om vid inhämtandet av dessa uppgifter.

När du skickar e-post till oss behandlar vi innehållet för att kunna hantera din e-post på ett korrekt sätt. När ärendet är avslutat kommer e-posten att raderas eller arkiveras, beroende på innehållets karaktär.

För att säkerställa lagens krav på korrekta uppgifter kan vi uppdatera information om dig från andra register.

Vilka hanterar mina personuppgifter?

Då detta är en generell policy är det svårt att vara specifik, men regeln är att endast den som måste få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra den specifika uppgiften har tillgång till uppgifterna. Om du exempelvis har skrivit ditt testamente till Frälsningsarmén är det bara testamenteshandläggarna som har tillgång till dessa uppgifter. Är du medlem hos oss är det bara de ansvariga för verksamheten/gruppen du är med i som hanterar dina uppgifter, samt de administratörer på högkvarteret som administrerar vårt centrala medlemsregister.

De företag som eventuellt behandlar uppgifter på uppdrag av oss (personuppgiftsbiträden) får endast del av den information de behöver för att fullgöra sitt uppdrag. Det kan exempelvis vara att lagra data på en extern server (inklusive externa molntjänster), genomföra analys och distribution. Det gäller exempelvis tryckerier, telemarketingbyråer och DM-byråer. Frälsningsarmén har giltiga personuppgiftsbiträdesavtal med dessa samarbetspartners och anlitar endast de som behandlar personuppgifter inom EU/EES. Om vi någon gång behöver anlita en samarbetspartner som behandlar dina personuppgifter utanför EU/EES säkerställs att det finns ett godkänt avtal som håller minst den skyddsnivå som GDPR kräver.

Vi lämnar aldrig ut eller säljer dina personuppgifter till någon annan organisation eller företag och våra samarbetspartners får inte heller sprida uppgifterna vidare eller använda dem för egna syften.

Tillfällen då Frälsningsarmén behandlar dina personuppgifter:

 • När du kontaktar oss via telefon, post, e-post, vår webbplats eller sociala medier, eller öppnar en e-post från oss eller klickar på en länk i en e-post från oss. (Alla)
 • När du går med i en grupp eller blir medlem hos oss. (Medlemmar)
 • När du beställer inbetalningskort av oss. (Givare)
 • När du skänker en gåva, blir månadsgivare eller köper en produkt av oss. (Givare, medlemmar)
 • När du blir prenumerant på våra nyhetsbrev, bloggar eller vår tidning Stridsropet. (Alla)
 • När du blir medlem i något av våra forum. (Alla)
 • När du blir volontär hos oss eller anmäler dig till ett uppdrag vi anordnar. (Alla)
 • När du anmäler dig till ett evenemang, läger eller kurs Frälsningsarmén anordnar. (Alla)
 • När du besöker vår webbplats samlar vi in trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt exempelvis den typ av enhet, webbläsartyp och det operativsystem som används för besöket. (Alla)
 • När du skriver på en av våra namninsamlingar eller liknande. (Alla)
 • När du lämnar personuppgifter till någon av våra medarbetare, exempelvis vid något evenemang. (Alla)
 • När vi via en utomstående part hyr in din adress. (Givare)

Så använder vi den insamlade informationen:

 • När vi tackar för gåvor och berättar om hur de används. (Givare)
 • När vi informerar om vår verksamhet. (Givare, medlemmar)
 • När vi erbjuder start av autogiro eller höjning av ett autogirobelopp. (Givare)
 • När vi ber om fler gåvor. (Givare, medlemmar)
 • När vi utför marknadsundersökningar. (Givare)
 • För att uppfylla lagkrav, exempelvis gällande lagring av avtal och bokföringslagen. (Givare, medlemmar)
 • När vi hanterar beställningar av produkter eller gåvokort. (Givare, medlemmar)
 • När vi rättar felaktiga uppgifter, hanterar dina förfrågningar och önskemål eller skickar information du beställt. (Givare, medlemmar)
 • När vi använder oss av generell och riktad marknadsföring som anpassats efter hur du gett gåvor eller surfat. (Alla)
 • När vi vill ta fram statistik kring beteende och mönster när det gäller givande, dock utan att identifiera enskilda personer. (Givare, medlemmar)
 • När vi analyserar givarprofiler för att kunna anpassa kommunikationen till olika grupper. (Givare)
 • När vi analyserar givares beteende för att kunna förbättra och utveckla vår kommunikation i våra digitala kanaler såsom webbplats, sociala medier med mera. (Givare)
 • När vi på nytt eller på begäran skickar en kopia på ett gåvokort till någon part. (Givare)
 • För att kunna hålla systemadministration och register aktuella. (Givare, medlemmar)
 • För att vi ska kunna skicka information/uppdateringar gällande villkor och policy. (Givare, medlemmar)
 • För att kunna skicka information till våra medlemmar och andra som är en del av vår gemenskap. (Medlemmar)

Cookies och länkar

Vid användning av vår webbplats lagras information om ditt beteende i form av så kallade cookies. Uppgifter som sparas kan handla om vilka sidor i vår domän som du har besökt och kan innefatta teknisk information om enheten du använder, IP-adress och webbläsarversion. Dessa uppgifter gör att vi kan använda oss av riktad kommunikation när du besöker andra webbplatser och att användarupplevelsen kan förbättras. Genom ändring i din webbläsares inställningar kan du hindra att cookies används.

I informationssyfte kan det finnas länkar till annan parts webbplats, hemsida med mera. Frälsningsarmén har inte kontroll över innehållet på dessa ställen eller hur de hanterar personuppgifter och ansvarar därför inte heller för det eller eventuella problem som kan uppstå vid användning av dessa länkar.

Lagar och lagring av personuppgifter

Uppgifter om dig själv lagras och används för de ändamål som angetts och enligt gällande lagstiftning. Detta med hänvisning till uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättlig förpliktelse eller samtycke. Om det handlar om berättigat intresse görs det i de syften som finns att läsa i denna policy.

Uppgifterna sparas endast så lång tid som anses nödvändig beroende på hur de är ämnade att användas. Uppgifter om dig i vårt givarregister kan sparas upp till tre år efter din senaste kontakt med oss. Vissa uppgifter sparas längre om det är nödvändigt, exempelvis de som krävs enligt bokföringslagen. Namn och adress för mottagande av gåvokort (minneskort, hyllningskort, gåvokort) sparas för god givarservice. Vi hyr regelbundet adresslistor över potentiella givare från annan part. Dessa uppgifter raderas dock efter kampanjens slut för de personer som väljer att inte ge en gåva.

Är du medlem hos oss sparas dina uppgifter så länge du är medlem. Avslutar du ditt medlemskap sparas dina uppgifter i sju år då Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) kräver det.

E-post som du skickar till oss gallras så snart ärendet i det är avslutat, dock max ett år efter avslutat ärende.

Dina rättigheter

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna. Om du som fått insamlingsbrev från oss önskar att bli raderad finns möjligheten att din adress återkommer till oss när vi hyr nya adresser. Vill du säkerställa att du aldrig får utskick från oss kan vi lägga in dig i en spärrlista, vars enda syfte är att hindra utskick.

Vi rättar själva eller på begäran av dig felaktiga uppgifter. En gång per år har du möjlighet att skriftligt och kostnadsfritt begära registerutdrag över de uppgifter Frälsningsarmén har om dig. Du har även rätt att få veta från vilken källa vi har fått uppgifter om dig. Om du inte vill att vi kontaktar dig kan du meddela oss detta och du kan själv avsluta e-postutskick från oss genom att klicka på "Avsluta prenumeration" längst ner i ett e-post från oss. Det kan hända att vi kontaktar dig om det gäller information om avtal eller ändrade villkor.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta vårt dataskyddsombud på gdpr@fralsningsarmen.se eller Integritetsskyddsmyndigheten: www.imy.se