Del 5 - Psykisk hälsa

I den avslutande delen av temat vidgas begreppet hälsa till att också beröra psykisk hälsa. Livets olika sidor och känslor kopplade till det berörs. Tips om hur man kan må bättre psykiskt samt vad som kan göra livet svårt tas upp.

VAD (innehåll):

Huvudinnehåll i del 5:

  • Tankar om livets olika sidor.
  • Känslor.
  • Tips om hur man mår bra psykiskt.
  • Den psykiska påfrestningen under asylprocessen.
  • Om olika situationer när livet kan vara svårt.

Mål del 5:

Att deltagarna ska få reflektera över vad psykisk hälsa och ohälsa är, få språklig hjälp att uttrycka känslor och tankar samt få information om vart de kan vända sig om de mår dåligt psykiskt.

Det här vill vi att deltagarna ska lära sig mer om i del 5:

  • Innebörden i begreppen psykisk hälsa och psykisk ohälsa.
  • Ord och uttryck för olika känslor.
  • Veta var de kan vända sig om de eller deras barn behöver hjälp.
  • Tillsammans och individuellt fått reflektera över den påfrestningen det är att leva som asylsökande och papperslös.

VARFÖR (syfte):

Det är en enorm psykisk påfrestning att vara asylsökande och tvingas leva i ovisshet under lång tid innan man får besked från Migrationsverket om man får stanna eller inte. Många har dessutom jobbiga upplevelser med sig från hemlandet och/eller resan från hemlandet till Sverige. Att i ett tryggt sammanhang på olika sätt få uttrycka samt sätta ord på känslor och tankar kan vara viktigt för det psykiska måendet. Det kan också vara av största vikt att man vet vart man kan vända sig i Sverige om man mår dåligt psykiskt och behöver professionell hjälp.

HUR (metoder):

Hur arbetar man med deltagarhäftet?

Fler metoder