Svenska lagar om familjen - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med  Del 4 - Svenska lagar om familjen

Det här finns i deltagarhäftet:

 • ABC Övning (s 32).
 • Läs texter om olika lagar (s 27-33).
 • Träna muntlig kommunikation (s 30).
 • Skrivuppgift utifrån en text (s 29).
 • Texter om svensk lagstiftning kopplat till familjeliv och relationer (s 27-33).

Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 4

LÄSFÖRSTÅELSE - LAGAR

Titta på bilden av lagboken på s 27. Prata om vad en lag och ett brott är. Läs sedan texten på sid 27.

ORD & GRAMMATIK: Träna sedan på orden:

 • En lag - flera lagar
 • Ett brott- flera brott
 • En brottsling - flera brottslingar
 • Ett brottsoffer - flera brottsoffer
 • Lagligt - olagligt/brottsligt

LÄSFÖRSTÅELSE & SVERIGEKUNSKAP - ÄKTENSKAP:

 • Repetera vad ni lärde er om regler kopplade till att gifta sig som ni läste om på s 9 i del 2. Vilka regler kommer ni ihåg?
 • Läs sedan den fördjupande texten om lagar kring äktenskap i Sverige på s 28-29. Jobba sedan med läsförståelseövningen på s 29. Gör den skriftligt och individuellt om det passar din grupp eller gör den muntligt och gemensamt om det behövs.
 • Ni kan också muntligt gå igenom innehållet i detta genom att du som lärare plockar ut det viktigaste i varje del av texten och skriver eller säger några enkla meningar som sammanfattar innehållet. Ni kan också tillsammans hitta på en fiktiv berättelse om två personer som vill gifta sig med varandra och som därför måste veta vilka regler som gäller i Sverige.

LÄSFÖRSTÅELSE – FÖRÄLDRARNAS ANSVAR

Jobba med innehållet i texten på s 30 om föräldrarnas ansvar.

 • Koppla ihop detta och repetera det ni lärde er i del 3 om barns behov (s 20) och föräldrarnas uppgift (s 22).
 • Gör övningen på s 30 om betydelsen av olika viktiga uttryck som nämns i texten på den sidan som berör synen på barns rättigheter och föräldrarnas ansvar.

BILDER – VÅLD I NÄRA RELATIONER

 Ta fram och titta på bilder som handlar om fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor och barn. Betona att våld kan vara slag och hot, men också verbalt.

ORDKUNSKAP - OM LAGSTIFTNING KRING VÅLD

 Förtydliga betydelsen av orden lagligt – olagligt,  tillåtet – otillåtet/inte tillåtet, förbjudet. Lyft också fram och förklara orden våld, slag, hot, misshandel, våldtäkt.

LÄSFÖRSTÅELSE – VÅLD I NÄRA RELATIONER

 Läs texten ”Lagar om våld inom familjen” (s 31). Prata om innehållet och förklara ord som är svåra. Lyft upp vart man kan vända sig om det förekommer våld i familjen. Ge information om lokala kvinnojourer samt telefonnummer till BRIS.

LÄSFÖRSTÅELSE – EKONOMI & FAMILJ

Jobba med textens innehåll på s 32-33 på lämpligt sätt för gruppens språkliga nivå och intresse.

 • Låt deltagarna välja en av delarna av texten kring lagstiftning och familj som de läser och översätter till sitt eget språk. De får sedan berätta om innehållet för någon annan i gruppen som läst en annan del av texten. Låt sedan alla i gruppen läsa hela texten som en repetition.
 • Läraren kan också muntligt gå igenom innehållet på ett enkelt sätt och lyfta fram det viktigaste genom några enkla meningar.

AVSLUTNING

Avsluta temat med att repetera huvudinnehållet i vad ni har lärt er. Använd gärna bilderna i häftet eller andra bilder. Ni kan också låta deltagarna göra övningen ”Vad kan jag nu?” på sid 34 i häftet och sedan gå igenom svaren tillsammans. Låt deltagarna få reflektera över sitt lärande genom att göra ”Vad har jag lärt mig?” på s 34. Den kan göras muntligt gemensamt i gruppen och/eller skriftligt individuellt.