Inkomster och utgifter - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med Del 2 - Inkomster och utgifter

Det här finns i deltagarhäftet:

  • Övningar och texter som bygger upp ordförrådet (s 13-14, 18) kring inkomster, utgifter och budget.
  • Texten ”Zahra och hennes familj” s 16 samt övriga texter på s 15-17.
  • Grammatikövningar kring verb och adjektiv kopplade till pengar och att handla (s 20-24).
  • Om regler kring ekonomiskt stöd och arbete för asylsökande  (s 15, 17).Träna muntlig kommunikation på s 16 genom att ge råd till Zahra och hennes familj.
  • Skrivövning där deltagarna lär sig att göra en egen budget (s 19). Den muntliga övningen på s 28 kan också göras som en skrivuppgift.

Ett exempel på hur du kan bygga upp undervisningen i del 2

LÄSFÖRSTÅELSE

Börja med att läsa texten ”Zahra och hennes familj” s 16, antingen precis som den är eller i förenklad form med hjälp av bilder eller rita upp innehållet på tavlan. Samtala om familjens situation. Använd gärna frågorna på s 16 och samtala utifrån dem. I samband med det kan deltagarna få delge varandra egna erfarenheter, sina boendeförhållanden, hur de gör när det gäller arbete, SL-kort m m.

SVERIGE-KUNSKAP

I samband med texten om Zahras familj kan man sedan koppla ihop det med vilka bidrag en asylsökande kan få från Migrationsverket (Innehållet på s 15) samt regler för att arbeta i Sverige när man är asylsökande (s 17).

ORDKUNSKAP

  • Man kan också börja del 2 med att lära sig orden kring olika sätt att försörja sig s 14 med hjälp av text och bilder alternativt genom att göra en enkel (eller svårare diktamen) som handlar om samma ord.
  • Vilka utgifter har de flesta i Sverige? Gör en lista på tavlan och/eller jobba med ordövningen på s 18.

SVERIGE-KUNSKAP

Låt deltagarna göra en budget. Prata om vad ordet betyder (läs gärna på s 13) och sedan om hur man gör en sådan (på s 19). Deltagarna kan sedan få försöka göra en personlig budget utifrån deras egen eller familjens ekonomiska situation. Detta kan göras på lektionstid eller som hemuppgift. Man kan också låta deltagarna göra en budget för Zahra och hennes familj (s 16).

GRAMMATIK

Låt deltagarna få träna på verb kopplad till pengar och ekonomi (s 20-21). För nybörjare kan man bara lära sig presensformerna av orden, men många deltagare behöver redan in ett tidigt skede i sin språkutveckling lära sig vikten av att förstå betydelsen av att använda rätt tempus på verben för att bli förstådda eller förstå andra. Träna därför gärna på åtminstone några eller alla verben på s 20. Om deltagarna klarar av det och vill så kan de sedan fylla i rätt tempusform i meningarna där dessa verb saknas (s 20-21).

GRAMMATIK

Om ni inte redan i del 1 tränade på orden billigt, dyrt, mycket pengar och lite pengar så gör ni det nu genom innehållet på s 22-23. Ni behöver inte göra övningarna på det sättet som de är i övning 1 och 2, utan kan istället använda t ex reklamblad eller gå till olika affärer i närområdet och jämföra priser.