Att arbeta i Sverige - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med Del 2 - Att arbeta i Sverige

Det här finns i deltagarhäftet:

 • Övningar och texter som bygger upp ordförrådet kopplat till arbetslivet.  (s 11, 14, 25, 19).
 • Texter om människor som arbetar i Sverige (s 12, 20).
 • Grammatikövningar kring substantiv (s 15, 16) samt hur en- eller ett före substantiv påverkar frågeord (s 16), adjektiv (s 17) och pronomen (s 17) samt verbövningar (s 18).
 • Om regler kring olika typer av anställningar, arbetstid, semester, uppsägning, föräldraledighet, regler före en asylsökande som vill jobba i Sverige, vart man kan vända sig om man behandlas dåligt av sin arbetsgivare m m (s 13, 14, 19, 21, 22, 23).
 • Träna muntlig kommunikation genom att ge råd till Mustafa (s 20) samt om vad man vill jobba med samt varför man vill arbeta(s12).
 • Sök mer information om arbete för icke-medborgare på Migrationsverkets hemsida. 

Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 2

ORDKUNSKAP

Inled gärna del 2 med att bygga upp ordförrådet när det gäller arbete på s 11, 13,  ”Övning: Arbetstider” s 14 och övningen ”Substantiv om arbete” på s 15.  Jobba med att förklara viktiga ord och begrepp. Kan med fördel göras med hjälp av bilder.

Några viktiga ord: 

 • chef – anställd - arbetsgivare
 • arbeta, jobba och att ha en anställning
 • arbetstid. lön, semester
 • heltid, deltid, timanställd

Förtydliga orden i introduktionstexten av del 2 på s 11. Använd en fiktiv eller verklig arbetsplats som exempel. Rita upp arbetsplatsens struktur på tavlan: Chefen, de anställda (förtydliga om de arbetar hel- eller deltid) och arbetsgivaren.

Ett annat sätt är att tänka att gruppen är anställda på en arbetsplats. Fördela rollerna chef, heltidsanställda, vikarie, timanställd, någon som behöver vara föräldraledig o s v.

LÄSFÖRSTÅELSE

Gå tillbaka till texten på s 8 i del 1 och läs den igen, men nu bara utifrån perspektivet kring personernas arbetstid.

ORDKUNSKAP

Passa på att träna på klockan när ni jobbar med frågor om arbetstid. Lyft särskilt skillnaden mellan kl 07 och kl 19, kl 11 och 23….

SVERIGE-KUNSKAP

Prata om lön. Använd gärna bilder som gör det tydligare.
Prata om:

 • Den 25:e i varje månad som den vanligaste löneutbetalningsdagen.
 • Det är viktigt att komma överens om vilken lön man ska få innan man börjar arbeta och att detta ska stå på anställningskontraktet.
 • När man får lön ska man också få en lönespecifikation som visar lönesumman, skatt, avdrag för sjukdagar, antal semesterdagar m m.
 • Lönen ska vara högre om man arbetar på obekväm arbetstid (före kl 07.00 och efter kl 19.00 + helger).
 • Lönens storlek avgörs av många saker t ex vilket ansvar man har på arbetsplatsen, vilken kompetens man har, om det krävs utbildning eller inte för yrket, hur bra man utför sitt arbete m m men att det också kan påverkas av yrkets status i samhället, om det är ett typiskt kvinnligt eller manligt jobb, om det är stor efterfrågan på arbetsmarknaden efter just denna yrkeskategori m m.
 • Gör övningen om lön på s 14 i häftet.

GRAMMATIK

Gör verbövningen på 18 + övningarna ”En eller ett framför substantiv är viktigt” på s 16-17.

LÄSFÖRSTÅELSE & SVERIGE-KUNSKAP

Läs texten ”Regler när man arbetar i Sverige” på s 13 i häftet.


SVERIGE-KUNSKAP: Lär mer om olika anställningsformer i Sverige på s 19 i häftet. Prata också om vad det innebär att vara vikarie och att det är vanligt att man först vikarierar för att senare få fast jobb (= tillsvidareanställning).


SVERIGE-KUNSKAP: Får man arbeta när man är asylsökande? Måste man ha arbetstillstånd? Jobba med texten om Mustafa och Azita på s 20 och ”Att flytta till Sverige och jobba” på sid 21 i häftet. Repetera också vikten av att betala skatt när man jobbar på s 19 samt om vad ett samordningsnummer är på s 22 i häftet.

MUNTLIG KOMMUNIKATION, LÄSFÖRSTÅELSE & SVERIGE-KUNSKAP

 Samtala om att i Sverige utgår man från att alla vuxna arbetar, både män och kvinnor. Att arbeta är en viktig och betydelsefull del av att vara vuxen i Sverige. Samtala om vad ett arbete kan betyda för en människa. Läs vad personerna säger på s 12 i häftet.

ORDKUNSKAP & SVERIGE-KUNSKAP

Ibland arbetar inte vuxna. I Sverige betraktas det som perioder av undantag beroende på föräldraledighet, sjukdom och pensionsålder. Arbetslöshet är något samhället försöker motverka både av ekonomiska och sociala skäl. Uppgift: Läs texten ”Att inte arbeta” på sid 15 i häftet och prata om vad orden ”sjukskriven”, ”föräldraledig”, ”pensionär” och ”arbetslös” betyder. Lyft även upp ordet ”student”.

Prata om att för många svenskar är deras yrken och arbetsliv en viktig del av deras identitet. Många kan därför känna sig utanför samhället om/när de inte arbetar, t ex om man är sjukskriven, arbetslös eller har gått i pension. Samtala om hur det är i deltagarnas hemländer. 

LÄSFÖRSTÅELSE & ORDKUNSKAP

Titta på ett anställningskontrakt (finns exempel på sid 32 i häftet). Förklara på ett enkelt och översiktligt sätt orden anställningsform, befattning/yrkesbenämning, arbetsplats, arbetstid, uppsägningstid, semesterrätt, arbetsgivare, arbetstagare, underskrift m m.
Prata om hur viktigt det är med skriftliga överenskommelser i Sverige och att alla som arbetar ska ha ett anställningskontrakt man börjar jobba som både den anställde och chefen ska skriva under.

LÄSFÖRSTÅELSE & SVERIGE-KUNSKAP

Samtala om att det är lätt att bli utnyttjad och lurad i arbetslivet om man inte känner till vilka regler som finns i Sverige. Läs gärna s 23 om ”Att behandlas dåligt när man arbetar”. Låt gärna deltagarna dela erfarenheter av att arbeta i Sverige kopplat till detta.