Att leva tillsammans - Arbeta med deltagarhäftet

Här beskrivs det hur man använder deltagarhäftet för att arbeta med Del 3 - Att leva tillsammans

Det här finns i deltagarhäftet:

 • Texter som bygger upp ordförrådet (s 23, 26, 27).
 • Grammatikövning kring verb i nutid och dåtid (s 28).
 • Läs texter om delat ansvar (s 24-25), könsroller (s 26), historisk tillbakablick (s 28).
 • Träna muntlig kommunikation (s 26, 29).
 • Texter om tankar om könsroller och delat ansvar mellan könen i Sverige (s 24-26), kampen för lika rättigheter i Sverige (s 28-29).

Ett exempel på hur man kan bygga upp undervisningen i del 3

ORDKUNSKAP & SVERIGE-KUNSKAP

Läs ordlistan ”Vad betyder orden?”(s 23) och förtydliga begreppens innebörd. 

SVERIGE-KUNSKAP

Ta fram och titta på bilder om traditionella könsroller samt de bilder som visar förändrade könsroller. Samtala om hur det har varit och är i Sverige. Jämför med deltagarnas hemländer.

SVERIGE-KUNSKAP & LÄSFÖRSTÅELSE

 Läs (eller berör på annat sätt) innehållet i texten ”Att dela på ansvaret” (s 24-25).

 • Titta gärna på bilden av vågen på s 24 och prata om vad den vill visa.
 • Läs sedan en del i taget om arbete, föräldraskap, vardagssysslorna och att bestämma tillsammans. (Koppla tillbaka till texterna ”Kvinnors rättigheter i Sverige” på s 5 och ”I Sverige förväntas pappan…” på s 20-21).
 • Ta gärna fram och samtala om bilder med människor som arbetar: Alla yrken är möjliga att arbeta med vare sig du är man eller kvinna i Sverige. Titta på bilder av kvinnor och män i olika yrken. OBS! Visa då bilder på män i typiska ”kvinnliga” yrken och tvärtom.
 • Samtala och jämför med hur det är i deltagarnas relationer, familjer och hemländer.

LÄSFÖRSTÅELSE & MUNTLIG KOMMUNIKATION

 Läs texten ”Könsroller” (s 26).

 • Samtala om frågorna i den första delen av texten. Låt gärna deltagarna berätta om hur det är i deras familjer, hur det var när de växte upp samt hur de uppfattat att det är i Sverige.
 • Titta lite på orden ”tränas in i”, ”förändra”, ”lära om” och fråga deltagarna om de håller med om att könsroller lärs in och därför inte är medfödda. Jämför det med tanken om att vi föds med könsmässiga olikheter och att det synsättet ofta motiverar de traditionella stereotypa könsrollerna.

REFLEKTION & SVERIGE-KUNSKAP

 En del tänker att män och kvinnor är så olika och därför ska ägna sig åt olika saker i familjen och samhället. I Sverige idag menar vi att män och kvinnor har mer likheter än olikheter. Konsekvensen blir därför att vi i Sverige utgår från att både män och kvinnor kan delta och påverka i samhället. Även i familjens olika uppgifter kan män och kvinnor utföra det som behövs. Städa, ta hand om barnen, laga mat, tvätta m m är alltså något som både mannen och kvinnan i familjen kan göra. Även att ta hand om ekonomin, laga bilen, renovera huset, ordna med tekniska apparater el dyl är något som inte bara män kan göra.

 • Jobba med övningen ”Vardagsuppgifter i en familj” (s 27) och bygg upp ordförrådet om det. Om du vill gå ett steg till så jobbar ni med tempusformer av de verben som ni lär er i den övningen. Repetera gärna innehållet på s 25 om att hjälpas åt hemma.

REFLEKTION & MUNTLIG KOMMUNIKATION

Reflektera och prata om hur mötet med Sverige kan vara när det gäller könsroller och jämställdheten i Sverige. Vad är lätt och svårt att förhålla sig till på detta område när man är ny i Sverige? Påverkas relationerna i familjen av att nu bo i ett land som strävar efter jämställdhet mellan könen? Hur tänker deltagarna om uppfostran av de egna barnen som kanske kommer att växa upp i Sverige? Vilket lärande vill de att barnen ska få med sig angående könsroller och jämställdhet?

LÄSFÖRSTÅELSE & GRAMMATIK

 Läs texten ”Hur var det förr i Sverige? Hur är det nu?” (s 28) där man jämför hur det var i Sverige förr och nu när det gäller könsrollerna.

 • Ta fram och titta på bilder på män och kvinnor i traditionella könsroller respektive män/kvinnor i situationer som inte ”passar ihop” med bilden av hur en man respektive kvinna ”ska” vara.
 • ROLLSPEL: Låt deltagarna spela upp i rollspelsform det förr och nu som texten handlade om.
 • GRAMMATIK: Jobba sedan med texten utifrån verbövningen på s 28.

SVERIGE-KUNSKAP & LÄSFÖRSTÅELSE

 Läs texten ”Kamp för lika rättigheter i Sverige” och samtala om den historiska utvecklingen. Gör gärna läsförståelsefrågor till den texten. Gör den muntliga uppgiften på samma sida i häftet.

AVSLUTNING

Avsluta temat med att repetera huvudinnehållet i vad ni har lärt er. Använd gärna bilderna i häftet eller andra bilder.

Låt deltagarna få reflektera över sitt lärande genom att göra ”Vad har jag lärt mig?” på s 30. Den kan göras muntligt gemensamt i gruppen och/eller skriftligt individuellt.