logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Här möter vi asylsökande och de som fått uppehållstillstånd

Frälsningsarmén möter många som är nya i Sverige och som lever i oro och ovisshet inför framtiden. Vi vill bidra till en meningsfull sysselsättning under asylprocessen oavsett utslag. Vi vill också underlätta integrationen i det svenska samhället. Nedan följer aktiviteter och verksamheter som syftar till att stötta flyktingar och immigranter i deras situation och exempel på städer/kårer som kan erbjuda detta. Arbetet är flexibelt och kan förändras efter efterfrågan och resurser.

På flera håll anordnas läxläsning, samtalsgrupper, matlagningsprojekt med mera för de som är nya i Sverige. Likaså ges hjälp med myndighetskontakter. Men även om alla kårer inte har riktade insatser mot just flyktingar så möter de ofta den målgruppen via exempelvis gemenskapscenter och i den sociala verksamheten. Där kan de erbjudas samtal, stöd och ekonomisk hjälp i form av matkassar med mera. Givetvis är de välkomna att delta i kårernas hela utbud av aktiviteter för såväl barnfamiljer, unga och äldre.

 • Språkcafé/språkverkstad/undervisning i svenska: Finspång, Skelleftehamn, Haparanda, Ystad, Södra Vätterbygden/Jönköping, Stockholm/Templet.
 • Kvinnocenter i Akalla utanför Stockholm. Jobbar för att bryta segregationen bland utrikesfödda kvinnor genom att de får lära sig svenska språket och om det svenska samhället. Erbjuder gemenskap och diverse aktiviteter samt ekonomisk hjälp i form av matkassar med mera.
 • ALLTI, alternativ till tiggeri. Bemanningsföretag/ideell förening för att ordna boende och skapa arbetstillfällen åt romer som befinner sig på orten. Likaså att stötta dem på hemmaplan i staden Buzau där Frälsningsarmén startade en kår i maj 2020: Alingsås kår i samarbete med andra kyrkor.
 • Språkträningspraktik. Praktik som samtidigt ger möjlighet att träna sig i det svenska språket: Malmö. Där finns även flera arabisktalande volontärer.
 • EU-center för EU-migranter, tredjelandsmedborgare och asylsökande. Här kan de äta, tvätta, duscha och få en mat/hygienkasse men även delta i samtal/själavård, få vägledning, råd, kunskap om hälsorelaterade ämnen, hjälp i kontakten med myndigheter, att söka arbete med mera: Stockholm, Malmö. 
 • Barn i väntan/barn i start. Pedagogiskt material som används i stödgrupper/enskilda samtal med människor i asylprocess och nyanlända/de som fått uppehållstillstånd. Barngrupper och föräldragrupper, ibland parallellt, med möjlighet att dela känslor, tankar och att prata om det man varit med om och att vara ny i Sverige: Vårsol samtalscenter i Jönköping i samverkan med andra kyrkor.
 • Det tidiga livet. Projekt med syfte att skapa förtroende för barnomsorgen bland asylsökande föräldrar så att de får in sina barn där: Malmö kår tillsammans med Malmö Stad och andra organisationer.
 • Stöd till flyktingar med funktionsnedsättning. Samtal/vägledning i etableringsfasen för målgruppen som förses med redskap såsom blindkäppar, träning i att använda dessa och att läsa/skriva punktskrift. Likaså hjälp i kontakten med vårdinstanser och att söka bidrag man har rätt till: Expeditionen för syn- och hörselskadade vid kåren i Malmö, riktat mot södra Sverige.
 • FFA Global, Fotboll for all. Ett integrationsverktyg som har som mål att, via fotbollen, ge ungdomar (ofta ensamkommande) stöd i skolgången, ge dem sociala nätverk och utrymme för att lära känna sig själva i personlig och andlig utveckling: Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Västerås.
 • Al Massira (vägen/vandringen). Kurs i kristen tro på persiska/arabiska m fl: Mora, Västerås, Malmö.
 • Uppsökande verksamhet i utsatta områden: Projekt Jesaja i Göteborg möter papperslösa unga killar i Nordstan och kvinnor i Rosenlund som lever i prostitution/utsatts för människohandel.
 • Besöksverksamhet på Migrationsverket/Sagåsen/ i Kållered. Projekt Jesaja har även startat upp en kyrka på Restad gårds boende i Vänersborg.
 • Besöksverksamhet på Storboda-anstalten i Stockholm. Numera FFA/Lifeclass bland flyktinginternerna som gjort sig skyldiga till brott och/eller fått utvisningsbeslut som inte kan genomföras.
 • Safe Havens som fångar upp de som hamnat i människohandel och ger dem juridiskt stöd och socialt nätverk.
 • Två skyddade boenden med platser avsedda för dem som utnyttjas i människohandeln. Stockholm, Malmö.
 • Härbärge Vinternatt/Sommarnatt. För hemlösa EU-migranter: Stockholm, Örnsköldsvik (enbart Vinternatt).