logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Frälsningsarmén hjälper människor ut ur arbetslöshet

Frälsningsarmén vill föra människor från utsatthet till ett fungerande liv. Att ha ett jobb eller inte påverkar individer och hela familjer. I olika arbetsträningsprogram ges därför möjlighet för arbetslösa att starta om.

Frågan om egenförsörjning är ständigt aktuell och på Frälsningsarméns kårer (församlingar) och sociala verksamheter runt om i landet finns personer i arbetsträning och rehabilitering från exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa, som gjort att man förlorat jobbet eller inte kunnat arbeta på länge.

Barn i bidragsberoende familjer har högre sjuklighet

I en artikel på ledarsidan i Svenska Dagbladet lyftes frågan om hur egen försörjning ger ett bättre liv, där arbetet har betydelse för samhällsekonomin, sammanhållningen, samhörigheten, självförtroendet och självkänslan. Ledarskribenten efterlyser enklare jobb, och menar att vita, lagliga låglånejobb är bättre än att individer står helt utan sysselsättning eller arbetar svart och oskyddat. Bidragsberoende påverkar hela familjer och barn till föräldrar som får ekonomiskt bistånd har en kraftigt ökad sjuklighet jämfört med andra barn.

− De löper dubbelt så hög risk att dö under barndomen, 40 procent högre risk att bli inskrivna på sjukhus och tre gånger så stor risk att bli inskrivna på grund av psykisk ohälsa jämfört med andra barn, skriver Svenska Dagbladet.

Hälften av alla som får bistånd är arbetslösa

Socialstyrelsens statistik om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)för 2018 redovisar att den totala mängden bidragsmottagare gått ner för fjärde året i rad men att totalbeloppet har ökat.

− Det finns många orsaker till varför kvinnor och män inte kan försörja sig och sin familj, men oftast handlar det om arbetslöshet, sjukdom eller sociala hinder av olika slag. Av alla vuxna biståndsmottagare var omkring hälften arbetslösa under 2018, skriver Socialstyrelsen i sin rapport.

Samtidigt noterar Arbetsförmedlingen i en aktuell utgiftsprognos att de stora nedskärningarna gjort att myndigheten får allt  svårare att ge arbetssökande fördjupat stöd, tjänster och de insatser som behövs för att människor snabbare ska komma ur sin arbetslöshet.

Frälsningsarmén Vasakåren tränar människor i jobbsökande

På Vasakåren i Stockholm finns arbetsmarknadsprogrammet Tro Hopp & Arbete som syftar till att få människor tillbaka i arbete eller studier. Målet är inte enbart sysselsättning utan också att de arbetslösa ska få tillbaka tron på sig själva och hoppet om sin framtid. År 2014 startade Tro, Hopp & Arbete som sedan starten haft cirka 500 deltagare och har kunnat visa på mycket goda resultat.

− Många har under de här åren hittat sin väg ut i arbetsliv eller till utbildning, säger Heléne Petersson, en av ledarna för verksamheten.

 I början av oktober avslutades den fem veckor lång kursen Jobclub. Heléne Petersson berättar att deltagarna i gruppen med hjälp av coach lär sig hitta och söka arbete, skriva ansökningshandlingar som väcker arbetsgivares intresse och tränas även för arbetsintervjuer.

− Under dessa fem veckor har vi redan fått se resultat - flera jobb och en i studier. Det är väldigt roligt att se glädjen hos våra deltagare efter en ofta lång tid utan arbete, säger Heléne Petersson.

En ny omgång av Jobclub  har nu startat på Vasakåren och flera väntar på att få en plats i programmet.

Jobbcoachning för EU−medborgare på Kungsholmen

Frälsningsarméns EU-center är en stöd-och rådgivningsverksamhet för utsatta EU-och tredjelandsmedborgare på Kungsholmen i Stockholm. Här kan personer få mat och kläder men också vägledning och råd i angelägna frågor. EU−centret ger även personlig jobbcoachning, hjälper till att skriva CV samt stöttar i kontakten med arbetsgivare.

Skyddade anställningar och arbetsträning på Myrorna

En annan del av Frälsningsarméns arbete är second hand−kedjan Myrorna, som sedan starten 1896 har erbjudit praktik och arbetsträning för dem som hamnat utanför arbetsmarknaden. På Myrornas sortering i Sätra berättar arbetsledare Stina Beischer Ljungkvist om att det förutom vanliga anställningar finns en stor variation av tjänster på arbetsgolvet.

−Vi har medarbetare med offentligt skyddad anställning (OSA) eller som praktiserar eller arbetstränar efter exempelvis en lång sjukskrivning. Här finns personer med funktionsvariationer och de som gör samhällstjänst genom frivården som ett alternativ till fängelsetjänst, säger Stina Beischer Ljungkvist.

Hon tillägger att man också kan göra språkpraktik på Myrorna, då nyckeln till att komma in i ett samhälle ofta handlar om att kunna behärska språket. Språkträning bedrivs även på flera av Frälsningsarméns kårer och verksamheter ute i landet.

Text: Carina Tyskbo

Fakta

Ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd

Ett stöd som söks av personer med problem att försörja sig själv och sin familj. Biståndet söks hos hemkommunen och ersättningen regleras i socialtjänstlagen.

Försörjningsstödet (tidigare socialbidrag) ska tillgodose hushållets mer regelbundna utgifter per månad och består av riksnormen och av fem kostnadsposter som ligger utanför riksnormen. I riksnormen ligger kostnader för till exempel livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror samt dagstidning och telefon.

Vuxna biståndsmottagare 2018

  • Drygt 40 procent var i åldern 30–49 år.
  • Drygt två tredjedelar av dessa var utrikesfödda.
  • Hälften av biståndsmottagarna var kvinnor.
  • Ensamstående män utan barn, både inrikes och utrikes födda, var den vanligaste hushållstypen för försörjningsstöd.

Källa: Socialstyrelsen

Aktuellt läge för sysselsättning

  • Antalet sysselsatta i Sverige har ökat i hög takt under flera år. Nu leder dock avmattningen i den svenska konjunkturen till en dämpad sysselsättningstillväxt. Detta på grund av en minskad efterfrågan i omvärlden och en fortsatt stor brist på utbildad arbetskraft. Arbetslösheten bedöms därför öka trots en fortsatt positiv sysselsättningsutveckling, inte minst bland utrikes födda.
  • Arbetsförmedlingen beräknas under 2019 ha haft 1 900 deltagare i månaden i arbetsmarknadsprogram, vilket är 500 färre än den tidigare prognosen.

Källa: Arbetsförmedlingen