logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Målbilden för stad för stad

Att öka den lokala förmågan att förebygga, motverka och bekämpa människohandel och prostitution.

Vad är Stad för stad och varför behövs det?

Stad för stad är ett metodmaterial som utvecklats inom ramen för ett projekt med samma namn där Frälsningsarmén i Helsingborg och Länsstyrelsen i Skåne samverkat. Det beskriver en process som kan hjälpa lokalsamhällen att öka sin gemensamma förmåga att förebygga, motverka och bekämpa människohandel och prostitution.

Människohandel finns överallt. Därför behöver vi göra detta arbete. Handeln finns i stora som små städer, ute på landet och inne i centrum. Som samhällsmedborgare har vi ett gemensamt ansvar att stoppa det och att hjälpa dem som utsätts. Det är svårt. Många av oss vet inte var vi ska börja. De flesta av oss är inte experter och vi har mycket annat att göra. Samtidigt är vi många som vill göra det vi kan.

Stad för stad hjälper er som framförallt finns utanför storstadsområdena att påbörja ett arbete. Den hjälper er att skapaen gemensam plattform eller  annorlunda uttryckt en lokal modell där kommunen, polisen, näringslivet och den idéburna sektorn kan arbeta tillsammans. Alla utifrån sina olika roller, förutsättningar, möjligheter och begränsningar men med det gemensamma målet att hjälpa dem som utsätts för människohandel och prostitution och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Materialet riktar sig således inte till experterna, eller de som redan arbetar fokuserat med frågan. Det riktar sig till er som vet att ni har en möjlighet och ett ansvar, men inte vet var ni ska börja. Det handlar primärt om er som arbetar i nyckelroller i kommuner och lokalpolisområden runt om i landet, till exempel socialsekreterare, och operativ personal inom lokalpolisområden. Det handlar också om era samverkansaktörer som t.ex. elevhälsa, idéburna, och fastighetsägare. Alla ni som på ett aktiv och praktiskt sätt, genom er närvaro och gedigna erfarenhet inom er yrkesroll har en möjlighet att påverka.

Frälsningsarmén har tagit fram materialet utifrån vår erfarenhet av att utveckla ett samverkansarbete mot människohandel och prostitution i Helsingborg under sju års tid. Vi har under cirka sex månader utvecklat och testat en förenklad version av processen vi gått igenom i Helsingborg i två pilotkommuner.

Dessa båda ansatser har gett oss insikter och lärdomar som vi tagit med oss. Det har lärt oss något om vad som behövs, vad som är svårt och vad som krävs för att åstadkomma förändring i denna fråga och gett oss ett underlag för att skriva fram materialet.

Något om målbilden

Ramen för arbetet genom processen är sju steg som guidas av det övergripande målet att öka er lokala kapacitet att förebygga, motverka och bekämpa människohandel och prostitution i er stad.

Det kan betyda många saker, varför vi vill bryta ned det till följande delmål:

  • Ökad förståelse för människohandel och prostitution bland
    lokala nyckelaktörer
  • Ökad insikt om lokala förutsättningar och utmaningar
  • Etableringen av ett nätverk/samverkan mellan relevanta lokala
    aktörer
  • Utarbetandet av en gemensam samverkansplan
  • Utarbetandet av en rutin för enskilda ärenden

Med hjälp av denna process kan dessa mål fyllas med ert unika
innehåll.