logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Utsatthet bland barn och unga

I Sverige lever cirka 102 000 barn i hushåll som förlitar sig på ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Förutom brist på näringsriktig mat kan en dålig ekonomisk situation leda till oro, utanförskap och avsaknad av en meningsfull fritid. Den psykiska ohälsan bland barn och unga är också stor i Sverige.

Ekonomisk utsatthet

Orsaker till att barn lever i ekonomisk utsatthet kan vara att de har arbetslösa, deltidsarbetande, missbrukande eller sjuka föräldrar. Det kan också finnas barn med särskilda behov i familjen.

Mest utsatta är barn med ensamstående föräldrar, föräldrar med utländsk härkomst eller unga föräldrar. Risken är större för dessa barn att utsättas för mobbning, få sämre resultat i skolan och inte få möjlighet till en meningsfull fritid. Enligt Folkhälsomyndigheten kan bristen på pengar även leda till dålig psykiskt hälsa hos barn och unga.

Psykosocial utsatthet

Unga människor ställs inför stora utmaningar i samhället idag. Många känner en stark oro över exempelvis klimatkrisen, krig och demokratier på nedgång i världen. Många unga i Sverige uppger också att de känner stress i skolan, att det är vanligt med kränkningar på internet och att de mår psykiskt dåligt på andra sätt. Här har vi som Frälsningsarmé ett viktigt uppdrag – att vara en varm och välkomnande plats för unga som ropar efter hopp och meningsskapande sammanhang.

Barnombudsmannens rapport; "Utanförskap, våld och kärlek till orten"

Barnombudsmannen kom den 21 mars 2018 år ut med rapporten "Utanförskap, våld och kärlek till orten". Rapporten beskriver situationen för barn och ungdomar som växer upp i utsatta områden där det finns förhållandevis lågt ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital. Det kan handla om ekonomi, boendemiljö, utbildning och hälsa, politiskt deltagande samt utsatthet för våld. Barnens berättelser ger en bild av en vardag där otrygghet, utanförskap, stökiga miljöer och hopplöshet inför framtiden blandas med en kärlek till den plats där man växer upp. Även barnen i glesbygdskommuner känner ett utanförskap och en hopplöshet inför framtiden.

Ur rapporten:

"Studier pekar på att ojämlikheten bland barn i landet ökar på flera områden. Det handlar exempelvis om skillnader i barns skolresultat, ekonomi och hälsa som är kopplade till bland annat var de bor. Nya siffror visar på de största inkomstskillnaderna i Sverige sedan Statistiska centralbyrån (SCB) började sina mätningar 1991.

Samtidigt som den ekonomiska tillväxten har varit god har inkomstklyftorna sedan 90-talet växt snabbare i Sverige än i de flesta OECD-länder. Den ökade ekonomiska ojämlikheten drabbar framförallt familjer med de lägsta inkomsterna som haft liten eller ingen ekonomisk utveckling. Det har inneburit att de fattigaste barnfamiljerna relativt sett har fått det sämre."

Fyra utmaningar/problem som barnen visar på i rapporten:

  1. Utanförskap och brist på framtidstro: En känsla av utanförskap leder till brist på framtidstro. Många har redan som barn tappat hoppet om att kunna få ett jobb.
  2. Låga förväntningar från vuxenvärlden: Barnen uttrycker att vuxna i deras närvaro inte tror att de ska lyckas få en bättre framtid.
  3. Oro och rädsla på grund av våld och kriminalitet: Flera barn berättar att de inte får gå ut och leka på sin gård på grund av att det kan vara farligt. Barn beskriver också hur de sett skottlossning, stenkastning och bilbränder. De uttrycker rädsla för våld och droghandel.
  4. Otryggt och stökigt i skolan vilket leder till sämre förutsättningar för en god inlärning: Bristen på lugn och ro i skolan gör att barnen har svårt att lära sig. De berättar också om trakasserier och om rädsla i skolan.

Välj engångsbelopp

Vill du bli månadsgivare? Klicka här

Om du vill få skatteavdrag för din gåva behöver du uppge ditt personnummer på tacksidan.

Välj betalsätt

Plusgiro 90 04 80-5 | Bankgiro 900-4805 | Swish 9004805