logotype

Insamlingspolicy

Grundläggande för insamling av gåvor är att respektera att en gåva alltid är frivillig och att all insamling ska ske med detta i åtanke. Gåvor från allmänheten ska bygga på ett eget engagemang och intresse, och kan aldrig vara tvingande.

Fastställd av styrelsen 8 november 2016

Bakgrund

Frälsningsarmén bedriver verksamhet inom flera olika områden; främst inom Sverige men också via olika utvecklings- och samarbetsprojekt i ett antal länder.

I Sverige bedriver vi verksamhet både genom kårer/församlingar och inom olika former av sociala verksamheter, såsom behandlingshem och stödboenden för vuxna missbrukare, familjebehandlingshem, stödboenden för ungdomar, mottagning av emsamkommande flyktingungdomar samt en hel del verksamhet öppen för på olika sätt behövande och den som söker hjälp.

Stor del av den sociala verksamheten finansieras genom gåvor, testamentsintäkter och andra former av bidrag.

Församlingsverksamheten finansieras i första hand av medlemmars egna gåvor och bidrag, till liten del av statsbidrag samt av egengenererande medel inom Frälsningsarmén.

Insamling

Grundläggande för insamling av gåvor är att respektera att en gåva alltid är frivillig och att all insamling ska ske med detta i åtanke. Gåvor från allmänheten ska bygga på ett eget engagemang och intresse, och kan aldrig vara tvingande.

Frälsningsarmén vänder sig i första hand till privat personer i insamlingsarbetet. Vi kommer också att utveckla insamling från företag på olika sätt.

Vi använder olika insamlingsmetoder och utvecklar metoderna allt eftersom för att effektivisera insamlingsarbetet och minska kostnaderna.

Vi tar emot många gåvor som är öronmärkta för olika ändamål. Vi strävar dock efter att få generella gåvor som vi kan använda i enlighet med vårt ändamål och vår verksamhetsinriktning där de gör störst nytta. Vi samlar in pengar till både vår svenska och internationella verksamhet, samt till vår katastroffond, som används till insatser vid större katastrofer i världen.

Här kan du läsa om riktlinjerna för hantering av gåvor till internationella ändamål från 1 juli 2021

Frälsningsarmén har rätt att tacka nej till gåvor och samarbeten som står i konflikt med organisationens värderingar och arbetssätt.

Frälsningsarmén inleder inte samarbeten med företag som har sin huvudverksamhet inom:

  • Vapen och krigföring
  • Pornografi
  • Alkohol
  • Tobak
  • Penningspel

Frälsningsarmén har rätt att tacka nej och återbetala gåvor om det upptäcks att företaget som skänkt gåvan har sin huvudverksamhet inom något av ovan nämnda områden eller om det uppdagas att det finns en konflikt mellan Frälsningsarméns och företagets värderingar och arbetssätt.

Giva Sverige och Svensk Insamlingskontroll

Frälsningsarmén är medlemmar i Giva Sverige, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, som verkar för en etisk och professionell insamling under ledorden respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. Frälsningsarmén följer Giva Sveriges kvalitetskod i all insamlingsverksamhet. Läs om insamlingskoden på givasverige.se

Frälsningsarmén är godkänd 90-kontoinnehavare och granskas därför av auktoriserad revisor samt av Svensk Insamlingskontroll. Läs om 90-konto och regler för det på www.insamlingskontroll.se

Insamlingsmetoder

Frälsningsarmén samlar in pengar på olika sätt.

Riktlinjer för insamlingsarbetet

Frälsningsarmén följer Giva Sveriges riktlinjer och vägledningar för olika typer av insamling.

Öronmärkning av gåva

När givaren själv öronmärker sin gåva tar vi emot den om vi bedömer att givarens intention med gåvan faller inom ramen för vårt ändamål och vår verksamhetsinriktning. Om en gåva skänkts till ett visst ändamål som vi inte längre kan uppfylla, använder vi i första hand gåvan till ett ändamål som ligger så nära det ursprungligt angivna ändamålet som möjligt. Om en gåva skänkts till Frälsningsarmén för ett ändamål vi inte arbetar med tar vi kontakt med givaren.

Givarkommunikation

Vi kommunicerar regelbundet med våra givare både genom nyhetsbrev minst en gång per år och genom hemsida, kontrolluppgifter och diverse utskick.

Felinbetalade pengar

Om en person kontaktar oss och anger att de av misstag girerat över en gåva/inbetalning och vill ha pengarna tillbaka, försöker vi skyndsamt spåra inbetalningen och återbetalar snarast beloppet till angivet konto.

Hantering av namn- och adressuppgifter

Frälsningsarmén följer EU:s dataskyddsförordning, GDPR. I samband med inköp av adresser respekterar vi alltid de så kallade NIX-tjänsterna. Om en givare kontaktar oss och ber att inte få fler insamlingsutskick, spärrar vi personen i vår databas, så att inga fler kontakter tas från vår sida.