logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Så ser hemlösheten ut i Sverige

Frälsningsarmén möter många hemlösa och de som riskerar att bli det. För oss är alla medmänniskor som förtjänar värdighet och omtanke. Därför gör vi vad vi kan för att erbjuda den som behöver en varm säng, mat i magen, rena kläder och en dusch men också ett lyssnande öra.

Hemlösheten i Sverige har minskat något men är fortsatt utbredd visar Socialstyrelsens senaste rapport från 2023. Dock saknas vissa grupper, som Frälsningsarmén möter, i statistiken. Dessutom är antalet barn med föräldrar i hemlöshet och den ökade avhysningen av barnfamiljer alarmerande.

Enligt rapporten tillhörde 27 383 personer någon av de fyra hemlöshets-kategorierna under mätningsveckan i april 2023.

Fakta från rapporten kring de fyra olika hemlöshets-situationerna

  • 4436 personer sov under bar himmel, i trappuppgångar eller befann sig i annan typ av akut eller tillfällig hemlöshet (situation 1).
  • 2713 personer hade boende med stöd, bodde på HVB, vistades på institution eller anstalt i max 3 månader utan bostad att flytta till (situation 2).
  • 16878 vuxna bodde i långsiktiga boendelösningar via Socialtjänsten (situation 3).
  • 3 209 personer bodde tillfälligt i eget ordnat boende hos privatpersoner (situation 4).

Brott mot barnkonventionen

Rapporten visar även att fler än 9400 barn under 18 år hade minst en förälder som levde i någon form av hemlöshet.

Totalt 1832 barn bodde med sina föräldrar på hel-, eller deltid i akuta eller tillfälliga boendelösningar under mätveckan.

Antalet barn som är med om en vräkning har dessutom ökat årligen sedan 2017 och under 2022 var det 575 barn i familjer som vräktes från sina boenden, oftast på grund av en hyresskuld.

– Det är positivt att rapporten är tydlig i barnperspektivet i hemlöshetsfrågan. Vi ser med förskräckelse på situationen för de barn som lever i osäkerhet och ångest kring sitt boende eller oro för en förälder på gatan. Det är ett tydligt brott mot Barnkonventionen, understryker Per-Johan Fernström, verksamhetsutvecklare på Frälsningsarmén.

Socialstyrelsen presenterar en rapport om hemlösheten i Sverige var sjätte år. Mest utbredd är hemlösheten i landets stora städer och kommuner även om den minskat något i Göteborg och Malmö.

Nya grupper av personer i hemlöshet

På senare tid har allt fler yngre, utlandsfödda, liksom ekonomiskt utsatta pensionärer, ensamstående kvinnor med barn och familjer sökt sig till våra boenden och sociala institutioner. De har hamnat i hemlöshet eller riskerar att göra det då de inte klarar av att betala hyran. Detta delvis som följd av inflationen och de högre kostnaderna för el, mat, bränsle och lån. Vi möter också allt fler personer som har en psykiatrisk diagnos och vi ser en ökning av blandmissbruk.

Olika typer av hemlöshet i Sverige

Hemlöshet kan se ut på olika sätt och Socialstyrelsen delar in den i fyra olika kategorier. De färskaste siffrorna tillkännagavs 30 november 2017 och 2023 kommer en ny rapport.

1. Akut hemlöshet

De som vistas på akutboende, härbärge, jourboende eller skyddat boende. Dit räknas även de som sover i exempelvis offentliga lokaler, trappuppgångar, tält, parker eller andra utomhusmiljöer. År 2017 befann sig omkring 5900 personer, främst män, i den situationen. Många levde i missbruk och/eller var utlandsfödda och en stor del av dem hade barn under 18 år.

2. Institutionsvistelse och stödboende

Personer som befinner sig på kriminalvårdsanstalt, HVB-hem, familjehem, SiS-institution; Statens institutionsstyrelse som bedriver tvångsvård, eller stödboende och som ska flytta inom tre månader utan att ha en egen bostad ordnad. Cirka 4899 personer var år 2017 i denna situation, också främst män med missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa.

3. Långsiktiga boendelösningar

Omkring 16 000 personer hade en försökslägenhet, träningslägenhet, socialt eller kommunalt kontrakt då personen inte hade tillgång till ordinarie bostadsmarknad. Bland dem fanns många familjer och utrikesfödda. Missbruk var mindre vanligt.

4. Eget ordnat kortsiktigt boende

Cirka 5726 personer bodde tillfälligt och kontraktslöst hos bekanta eller hade ett inneboende- eller andrahandskontrakt som är kortare än tre månader. Många var unga, led av konflikter inom familjen och/eller hade missbruksproblem.

De under 18 år som är placerade enligt socialtjänstlagen

I statistiken ingår inte de under 18 år som är placerade enligt socialtjänstlagen, eller LVU; lag om vård av unga. Inte heller de som bor i bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen eller LSS; lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det gäller även personer utan uppehållstillstånd, ensamkommande flyktingbarn som fått placering via socialtjänsten och tredjelandsmedborgare från Europa som vistas i en kommun utan förankring där.

Ge en gåva

Välj engångsbelopp

Om du vill få skatteavdrag för din gåva behöver du uppge ditt personnummer på tacksidan.

Välj betalsätt

Plusgiro 90 04 80-5 | Bankgiro 900-4805 | Swish 9004805

Läs mer om vårt arbete