logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Flyktingar och integration

Många av de flyktingar vi möter i våra verksamheter mår väldigt dåligt på grund av vad de har varit med om i hemlandet, på vägen hit och av ovissheten om framtiden som präglar vistelsen här.

Av de flyktingar vi möter är en hel del ensamkommande ungdomar som ofta lider av psykisk ohälsa och känner sig oroliga och otrygga. Många ser det som en omöjlighet att återvända till hemlandet och återgå till livet där. Det är vanligt med känslor av hopplöshet och vid avslag på asylansökan tappar en del livslusten. Det leder ibland till självmordsförsök som tragiskt nog slutar med döden i vissa fall.

Konvertiter och andra utsatta

Vi möter dem som lär känna Jesus och får en kristen tro här och bland dem har en del muslimsk bakgrund. För dessa konvertiter blir det än svårare att återvända hem. Vi bevittnar hur de får utstå förföljelse, trakasserier och allvarliga dödshot från bekanta och till och med nära släktingar. Ändå kan de få beskedet från Migrationsverket att de måste lämna Sverige. Inte sällan för att äktheten i deras omvändelse ifrågasätts, delvis på grund av att de anses ha för ytlig kunskap kring sin nyfunna tro.

Andra kommer till Sverige i hopp om arbete men har i själva verkets lurats hit för att sedan utsättas för människohandel, såsom tvångsprostitution, arbete under slavlika förhållanden i branscher som bygg, städ, bärplockning eller så tvingas de ägna sig åt tiggeri eller brottslig verksamhet.

Frälsningsarmén vill stötta dessa grupper

Mitt i allt detta vill Frälsningsarmén erbjuda stöd, i form av samtal och ett lyssnande öra, ekonomisk stöttning i form av exempelvis en matkasse, hjälp med att tyda myndighetsblanketter, och möjligheten att vara del av ett sammanhang och en gemenskap. I väntan på beslut på asylansökan erbjuds diverse aktiviteter för olika åldrar, såsom undervisning i det svenska språket och samhället, familjemiddagar, idrottsaktiviteter och annat som ger en mer meningsfull tillvaro.

Vi har även uppsökande verksamhet i utsatta områden där unga flyktingungdomar lever på gatan och riskerar att hamna i kriminalitet. Vi möter också de som fallit offer för människohandeln. Frälsningsarmén har lång gedigen erfarenhet och ett internationellt nätverk i kampen mot olika former av människohandel.

Vårt internationella ställningstagande:

Definitioner av de utländska grupper vi möter

Flykting

Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler är du en flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller att du tillhör en viss samhällsgrupp och inte kan använda dig av hemlandets skydd.

Asylsökande

Den som lämnat in en ansökan om asyl och väntar på beslut. Bor på flyktingförläggning, asylboende eller hos vänner/familj.

Nyanländ

Person som fått uppehållstillstånd, är skriven i en kommun och har fått ett svenskt personnummer. Som nyanländ har du rätt till etableringsersättning som uppgår till omkring 300 kr om dagen.

Papperslös

Papperslös är beteckningen på människor som befinner sig i Sverige utan tillstånd. Enligt svensk utlänningslag är huvudprincipen att utlänningar ska ha uppehållstillstånd för att få stanna i landet i mer än tre månader. För EU-medborgare gäller däremot EES-avtalet. Papperslösa kan ha rest in i Sverige legalt, med eller utan visum, men vistas här utan tillstånd om de stannat längre än den tid deras visum tillåtit. Enligt arbetsrätten är det också olagligt att arbeta utan arbetstillstånd, vilket innebär att papperslösa oftast inte har möjlighet att försörja sig.

Gömda

Gömda är personer som sökt asyl och fått avslag, men inte lämnat landet.

Migration

Migration är samlingsnamn för emigration (utvandring) och immigration (invandring).

Integration

Integration syftar på hur väl människor av olika kön, åldrar, härkomst med mera deltar i samhällsgemenskapen, såsom skola, arbete och social gemenskap.