På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Hemlöshet

Ofta förknippas hemlöshet med personer som saknar tak över huvudet, som sover ute eller på ett härbärge. Men kartläggningar visar att det inte finns "en typisk hemlös". Det handlar istället om ett antal situationer som man kan befinna sig i, för kortare eller längre tid.

Enligt Socialstyrelsens senaste nationella mätning 2011 av hemlöshet i Sverige, rapporterades omkring 34 000 personer in som hemlösa eller utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden. Bostadsbristen är framför allt koncentrerad till landets tre storstadsregioner och det är också i storstadskommunerna det finns flest antal hemlösa.

Olika typer av hemlöshet

Situation 1: Akut hemlöshet

Cirka 4 500 personer befann sig i akut hemlöshet, varav de flesta var män. Missbruks- och beroendeproblem var vanligt och många var födda utanför Sverige. En stor andel var föräldrar till barn som var 18 år eller yngre.

Situation 2: Boende på institutioner och i kategoriboenden

Cirka 5 600 personer befann sig boende på institutioner och i kategoriboenden, såsom kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution och som planerades skrivas ut inom tre månader, men utan egen bostad ordnad inför utskrivningen/utflyttningen.

Andelen män var också här hög jämfört med de övriga situationerna. Många hade missbruks- och beroendeproblematik och psykisk ohälsa. En lägre andel än i de övriga hemlöshetssituationerna var föräldrar till barn som var 18 år och yngre.

Situation 3: Långsiktig boendelösning

I de mest långsiktiga boendelösningarna bodde cirka 13 900 personer. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler. Här fanns många familjer. Missbruks- och beroendeproblematik var minst förekommande jämfört med hela gruppen hemlösa personer och andelen utrikesfödda var hög.

Situation 4: Eget ordnat kortsiktigt boende

Personerna i eget ordnat kortsiktigt boende var cirka 6 800. De var yngre än i de övriga situationerna och många hade missbruks- och beroendeproblem.

Personer med social problematik

En tendens som kan ses är att personer med social problematik, som missbruk och psykisk ohälsa, får allt svårare att komma in på den sekundära bostadsmarknaden. De fastnar istället i mer akuta och tillfälliga lösningar.

Hemlöshet bland barn och ungdomar

Uppgifter om hemlösheten bland barn och ungdomar (18 år eller yngre) visar att cirka 400 barn och unga befann sig i en gråzon mellan hemmet och samhällets vård och omsorg. Av dessa var 51 procent flickor och 49 procent pojkar. 35 procent var födda utanför Sverige. Vanligast var att barnen och ungdomarna bodde hos vänner och bekanta. Familjekonflikt var den främsta orsaken till hemlösheten.

Vårt arbete Våra boenden Stöd en hemlös nu

Skriv ut Dela Kommentera (
)