logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Ställningstagande

Frälsningsarmén är allvarligt bekymrad över de behov som finns bland de miljontals människor som är flyktingar och asylsökande. Människor flyr från sina hem och länder på grund av välgrundad fruktan för förföljelse. Många av dessa människor har upplevt betydande sorger och trauman som kan få långvariga konsekvenser för deras hälsa och välbefinnande [1].

Frälsningsarmén tillstår att möjligheten att söka asyl är en grundläggande mänsklig rättighet [2], då alla människor har rätt till liv, frihet och personlig trygghet. Frälsningsarmén stödjer internationella försök att minska förföljelse och folkomflyttningar genom att främja fred, tolerans, förståelse och respekt för mänskligt liv och mänsklig värdighet.

Guds gästvänliga och kärleksfulla omsorg om främlingen och utlänningen är tydlig i Bibeln och därför hävdar Frälsningsarmén att individer och regeringar ska agera medmänskligt och med medkänsla gentemot personer som söker asyl.

Frälsningsarmén fördömer agerandet från människosmugglare, människohandlare och andra som försöker sko sig på flyktingars och asylsökandes utsatta belägenhet. Frälsningsarmén erkänner det ansvar självständiga stater har för att kontrollera sina gränser men tror att det också finns en plikt att ta hand om flyktingar och asylsökande. Därför är det viktigt att länder arbetar tillsammans för att möta den förfärliga nöden bland asylsökande.

Frälsningsarmén hävdar att både asylsökande och flyktingar ska erbjudas hjälp att slå sig ner och bli medborgare som bidrar i det nya samhället så snart som möjligt.

Bakgrund och sammanhang

Under historiens lopp har jordens befolkning upplevt hur människor flytt från sina hemländer och sökt asyl internationellt. Nu finns det milliontals flyktingar och asylsökande över världen [3]. I några länder har krig resulterat i en massutvandring av människor som fruktar för sina liv. Många flyktingar har upplevt hur deras liv hotats och hur de utsatts för våld och/eller annan slags förföljelse som gäller deras etnicitet, religion, kön, sexuella läggning eller sociala status. I vår omvärld är förföljda människor sårbara och utsatta för människosmugglare, människohandel och farligt risktagande.

Nationer känner sig pressade att möta de omedelbara behov asylsökande har, särskilt när förföljelse eller krig leder till att de anländer i stort antal. Några i värdländerna kanske är gästvänliga mot flyktingar. Att legitimera asylsökandes ansökan om att få flyktingstatus och löfte om att stanna i värdlandet permanent är en vital men livsviktig process.

Människor som kommer till länder som undertecknat konventionen 1951, oavsett på vilket sätt de kommit, är berättigade att söka skydd som flyktingar. Ansökan om att få flyktingstatus behandlas av FNs råd för flyktingar (UNHCR) eller en regering som undertecknat FNs flyktingkonvention 1951. Asylsökande är människor vars ansökan om att få flyktingstatus det ännu inte fattats beslut om. Asylsökande måste befinna sig utanför sitt hemland för att kunna ansöka om beskydd.

Förenta Nationernas Konvention om flyktinstatus 1951 (och dess protokoll 1967) definierar en flykting som: ”Varje person som… med anledning av en välgrundad rädsla för att bli förföljd på grund av ras, religion, nationalitet, medlemskap i en särskild social grupp eller politisk opinion, finns utanför sitt lands gränser och inte kan, eller med anledning av nämnda rädsla inte vill utnyttja detta lands beskydd.” Det skydd som flyktingar garanteras innefattar rätten att inte utvisas, rätten till arbete, husrum, utbildning, allmänt bistånd och frihet att tillhöra en rörelse eller religion.

Det finns ett särskilt villkor för dem som är strandsatta i transitländer. Detta gäller speciellt när transitländerna inte undertecknat konventionen 1951.

Grund för Frälsningsarméns ställningstagande

Frälsningsarmén tror att mänskligt liv skapats till Guds avbild och är en gåva som ska vårdas, fostras och befrias [4]. Det mänskliga livets helighet betyder att vi behandlar alla människor med värdighet. Denna värdighet är varken tilldelad eller undanhållen på grund av medborgarskap, mänskliga val eller löften; den finns medfödd i varje människa.

I Bibeln uppenbarars Gud som kärlek och förbarmande – kärlek och förbarmande som når alla människor och innefattar att särskilt förse utlänningar och dessa vars omständigheter gör att de har särskilda behov för att de är främlingar, med vad de behöver [5].

Gud som var tillflyktsort, skydd, den som försåg och tröstade folket i det gamla Israel, gör det klart att hans folk ska minnas flykten till frihet och säkerhet och räcka ut en välkomnande hand till andra när de behöver det: ”Gud ger den faderlöse och änkan deras rätt och älskar invandraren och ger honom mat och kläder. Även ni skall visa invandraren kärlek, ty ni har själva varit invandrare i Egypten” [6].

Utlänningar ska inte bara vara föremål för medkänsla och särskilda villkor, de ska välkomnas som vår nästa. I den gamla nationen Israel lämnades inget tvivel om att gudomlig lag krävde att man älskade sin nästa som en av sina egna, även om nästan råkade komma från annorlunda bakgrund, kultur eller religion [7]. Jesus Kristus lärde oss att vi skulle älska Gud och älska vår nästa [8]. Barnet Jesus blev en flykting som flydde från en grym tyrann. Under sitt liv älskade och välkomnade Jesus alla. Han prisade dem som välkomnar främlingar [9].

Genom att lyda Jesu exempel och undervisning, har kyrkan kallat kristna till generös gästfrihet [10]. Detta är en grundläggande princip för ett liv i gemenskap.

Vad ställningstagandet innebär i praktiken

  • Inspirerad av Guds kärlek till alla människor, kallar Frälsningsarmén på salvationister att möta flyktingars och asylsökandes behov. Ett gott mottagande, hjälp, bistånd och försvar ska erbjudas utan diskriminering.
  • Allt sedan den grundades har Frälsningsarmén sökt lindra mänskligt lidande utan att diskriminera någon. Frälsningsarmén verkar internationellt för att möta behov hos dem som flytt eller emigrerat genom att ge dem mat, skydd och rådgivning. Man har även varit lyhörd för många andra grundläggande behov bland dessa människor. Frälsningsarmén har för avsikt att organisera och tillhandahålla ändamålsenlig hjälp för flyktingar och asylsökande.
  • Frälsningsarmén står upp för utveckling av aktiverande och medkännande ställningstaganden som gäller alla asylsökanden och flyktingar. Det är absolut nödvändigt att inrikespolitisk lagstiftning garanterar fullvärdig mänsklig standard beträffande asylsökandes och flyktingars villkor och hur de behandlas i linje med goda internationella konventioner.
  • Frälsningsarmén är bekymrad över dröjsmålen när den rätt asylsökande har att få skydd som flyktingar ska fastställas. Asylsökandes rätt ska behandlas snabbt; tillgång till rättshjälp, sjukvård, undervisning och fritidsverksamhet ska finnas, möjligheten att hålla ihop familjen ska bevaras och särskilt skydd och särskild skolgång för barnen ska tillhandahållas.
  • Frälsningsarmén motsätter sig internering av människor som söker asyl och begär alternativa tillvägagångssätt överallt där det är möjligt. Där internering är oundviklig ska inte asylsökande kvarhållas längre än kortast möjliga tid som är nödvändig för att få fram identitets-, hälso- och trygghetsdokument.
  • Frälsningsarmén kommer att engagera asylsökanden och flyktingar utan att bedöma dem eller opponera sig mot deras stigmatisering. Man uppmuntrar sitt folk, så väl som samhället i stort, att välkomna dem.
  • Frälsningsarmén kommer att spela en aktiv roll för att möta medlemmar i regeringar och internationella organisationer som en form av fredligt försvar för flyktingar. Den vill försöka påverka regeringar för att försäkra sig om att internationella konventioner upprätthålls. Den kommer aktivt att stödja utvecklingen så att dessa som söker asyl möts av medkänsla och ges stor mänsklig trygghet också enligt lagen.
  • Frälsningsarmén kommer att spela en aktiv roll i utvecklingen av policys och strategier som är verksamma, medkännande och fokuserade på mänskliga rättigheter och står upp till försvar för asylsökande och flyktingar.
  • Frälsningsarmén strävar efter att de som söker asyl ska få vistas i en trygg omgivning. Var helst det är möjligt, kommer Frälsningsarmén att möta deras omedelbara fysiska, känslomässiga och andliga behov. Den kommer att arbeta tillsammans med flyktingar för att integrera dem i samhället och i Frälsningsarméns egen gemenskap.

Godkänd av Frälsningsarméns världsledare – Maj 2016. De synpunkter som uttrycks i denna internationella ståndpunkt utgör Frälsningsarméns officiella ställningstagande i ämnet, och de får inte ändras eller anpassas på något sätt utan skriftligt medgivande från det internationella högkvarteret.

Referenser

FNs Konvention och Protokoll gällande flyktingars status: http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html

UNHCRs Asylsökande: http://www.unhcr.org/pages/49c3646c137.html

UNHCRs Aktuella siffror: http://www.unhcr.org/pages/49c3646c11.html

Frälsningsarméns internationella ståndpunkt om människohandel https://s3.amazonaws.com/cache.salvationarmy.org/ae2261b4-a199-4f60-8289-7310dfeadc57_Modern+Slavery+Human+Trafficking+-+May+2020.pdf

Fotnot

[1]. Frälsningsarmén tillstår den globala ström av massmigration av många andra skäl, exempelvis ekonomiska. Detta ställningstagande fokuserar på bekymmer för flyktingar och asylsökande.

[2]. Asylsökande skiljer sig ofta från flyktingar, då ordet `flykting´ är reserverat för dem vars asylansökan har övervägts och beviljats (Se FNs konvention om flyktingar 1951 och protokollet från 1967).

[3]. Antalet flyktingar som är UNHCRs ansvar uppnådde vid slutet av år 2014 uppskattningsvis 14,4 millioner. Bland dessa beräknade finnas fler än 1,8 millioner asylsökande ( http://www.unhcr.org/pages/49c3646c137.html ).

[4]. 1 Moseboken 1:27.

[5]. 2 Moseboken 23:9, 3 Moseboken 19:9-10, 4 Moseboken 35:15, Psalm 146:9, Matteus 22:34-40, Matteus 25:31-46, Lukas 10:30-37, Hebreerbrevet 13:1-3. Bibeln beskriver Gud själv som en tillflyktsort: Ruts bok 2:12, 2 Samuelsboken 22:3 och 31, Psalm 5:11, Psalm 16:1, Psalm 17:7, Psalm 31:1-4, Psalm 34:8, Psalm 36:7, Psalm 46:1, Psalm 62:8, Psalm 91:2, Psalm 144:2, Nahum 1:7.

[6]. 5 Moseboken 10:18-19.

[7]. 3 Moseboken 19:33-34.

[8]. Matteus 22:34-40.

[9]. Matteus 25:35-36.

[10]. Till exempel Hebreerbrevet 13:2: ”Glöm inte att visa gästfrihet mot främlingar.”