logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Frågor och svar om kristen tro - 4

Kristna verkar ointelligenta som tror på Gud och på Bibeln. Kan man vara både kristen och smart? Behov av en gudstro kan tyda på svaghet eller dåligt självförtroende. Räcker det inte att tro på sig själv? Här tar vi upp ett antal frågor som vi tror att många har kring den kristna tron.

Behov av en gudstro kan tyda på svaghet eller dåligt självförtroende. Räcker det inte att tro på sig själv?

Att vara en kristen betyder inte per auto­matik att man är svag eller osäker men vi alla drabbas av perioder och händelser när vi känner oss små och hjälplösa och är i behov av stöd. Att kunna luta sig mot en allsmäktig Gud som har lösningar på allt i dessa lägen skulle nog vem som helst se som ovärderligt oavsett hur star­ka vi är i övrigt. Detta under förutsätt­ning att det finns en Gud förstås. Bibeln säger till och med att ”när jag är svag så är jag stark” och den är full av löften till  dem som tillhör Gud.

Att tro på sig själv är viktigt och det står även i Bibeln att vi ska älska vår nästa som oss själva, vilket innebär att vi faktiskt ska älska den per­son vi är skapad till. Att bekänna sig till en religion kan i sig föra med sig förföl­jelse av olika slag, så för att stå upp för sin tro kan många gånger kräva att man är både stark och självsäker. Eftersom slut­målet för en kristen är att tillbringa evig­heten i ett rike fritt från sorg och smärta så går man ju dessutom miste om det om man inte bekänner sig till Gud medan tid finns här på jorden.

Bibelställen

 • ”…”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkom­nas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig…Ty när jag är svag, då är jag stark.” 2 Kor­intierbrevet 9-10.
 • ”Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov.” Filipperbrevet 4:19.
 • ”Herren går själv framför dig och han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad.” 5 Mosebok 31:8.
 • ”Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.” Matteusevangeliet 24:9.
 • Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.” Lukasevangeliet 25-26.
 • ”Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör i stället till dem som tror och vinner sina själar.” Hebreerbrevet 10:39.

Kristna verkar ointelligenta som tror på Gud och på Bibeln. Kan man vara både kristen och smart?

Om det skulle vara så att alla kristna har låg intelligensnivå så skulle rimligtvis ingen av dem vara välutbildad eller fram­gångsrik på något sätt. Kristendomen är världens största religion med omkring 2,3 miljarder anhängare som alla där­med skulle vara lurade, manipulerade och ointelligenta. Visst kan det vara svårt att tro på någon/något man inte har sett med egna ögon. Därför behöver alla få ett personligt möte med Gud och då han har skapat oss olika så vet han på vilket spe­cifikt sätt han behöver uppenbara sig för var och en.

Att tro på under och mirakler är också svårt för en del och många vill gärna hitta logiska förklaringar till dem. Samtidigt finns det ju ganska mycket i vårt universum som vi inte riktigt kan greppa med vår begränsade hjärnkapaci­tet. Exempelvis att rymden inte har något slut, att den är oändlig. Varför skulle det då inte också kunna finnas evigt liv?

Bibelställen

 • ”Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.” 1 Korintierbrevet 1:18.
 • ”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser.” Hebreerbrevet 11:1.
 • ”Då insåg jag att alla Guds verk är sådana att människan inte förmår fatta vad som sker under solen. Ty hur mycket människan än bemödar sig med att utforska det, förstår hon det ändå inte. Även om den vise säger sig förstå det, kan han ändå inte fatta det.” Predikaren 8:17.

Förkastar en kristen allt vad vetenskap har att säga?

Många kristna idag anser att det går att kombinera, åtminstone delar av, tron på modern vetenskap med en tro på Gud. Jag intervjuade en fysiker en gång som varit strikt ateist men en omvälvande gudsupplevelse ledde till att han blev en kristen. Något han också kom underfund med inom sitt ämbete var att det vi kall­ar för vetenskap oftast endast är teorier även om de läggs fram som rena fakta. Vi­dare ställde han sig frågan att om det har varit en ”big bang” som startats av att en liten beståndsdel på cellnivå stötte till en annan, vem/vad satte då igång det hela med en första ”knuff”?

Anders Gärdeborn, föreläsare och ti­digare ordförande i den allkristna fören­ingen Genesis, har gett ut häftet ”Bibeln i ett nötskal – Guds frälsningshistoria i ett vetenskapligt sammanhang.” Där skri­ver han: ”Bibeln och vetenskapen är två olika sätt att inhämta kunskap om verk­ligheten omkring oss. De kompletterar varandra… och sund vetenskap motsäger aldrig Bibeln… Naturvetenskaperna ana­lyserar universums fysikaliska skeenden från det minsta till det största, medan Bibelns huvudfokus ligger på existentiel­la frågor om moral, livets mening, Guds existens, Guds egenskaper och inte minst vår relation till honom… Förenklat så be­skriver vetenskapen naturlagarna medan Bibeln beskriver Lagstiftaren.”

Med tanke på hur komplicerad all materia i vår värld är uppbyggd finns det många anhängare till tron på ”in­telligent design”. Det vill säga att livet är för komplext för att ha uppstått och utvecklats mer eller mindre av sig självt. All design kräver en designer och därför måste det finnas en intelligent skapare bakom det hela, såsom Gud. Laminini­ner, en grupp glykoproteiner som ingår i byggnadsstrukturen i nästan varje väv­nad i en organism, har formen av ett kors. Dessa är livsnödvändiga för vävnadernas underhåll och överlevnad. Kanske inte så anmärkningsvärt för alla men desto mer fascinerande för en kristen då korset har ett stort symboliskt värde.

När Bibeln skrevs så hade vi inte nått särskilt långt i forskningen, varför be­skrivningen av saker och ting i den görs på ett sätt som var begripligt för dem som levde då. Bibeln gör heller inte an­språk på att ta med varje detalj i alla skeenden som beskrivs i den, exempelvis beträffande det som Jesus uträttade här på jorden även om allting kretsar kring honom i den kristna tron.

Bibelställen

 • ”Genom tron förstår vi att universum har ska­pats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.” Hebreerbrevet 11:3.
 • ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över dju­pet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon, den första dagen.” 1 Moseboken 1:1-5.
 • ”Jesus gjorde också mycket annat. Om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela världen kunde rymma de böcker som då skulle skrivas.” Johannesevangeliet 21:25.

Anders Gärdeborn har även skrivit boken ”In­telligent skapelsetro” och andra skrifter om Bi­beln kontra vetenskap. Se: www.gardeborn.se/

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen: Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete). Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Vill du gå en alpha-kurs om kristen tro?

En Alpha-kurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta kontakt med någon kristen kyrka i din närhet och/eller läs mer på: http://sverige.alpha.org

Sammanställt av Teresia Jansson

Artikeln har publicerats i tidningen Stridsropet nr 4 - 2019

Ska vi be för dig?