logotype

Ny EU-rapport ska effektivisera kampen mot människohandel

Frälsningsarmén släpper rapporten Restoring Broken Dreams om människohandeln i Europa. Rapporten beskriver pågående förebyggande och motverkande insatser mot människohandel utifrån utsattas rätt till skydd och stöd samt rekommendationer för ett förbättrat arbete framöver.

Flyktingkriser, stora migrationsströmmar mot Västeuropa och pågående effekter av den ekonomiska krisen har ökat risken för människohandel. Människor i utsatta situationer, fattigdom, konflikt och arbetslöshet fångas upp av människohandlare innan de får det stöd de behöver. Samtidigt kan de rättsliga ramarna i vissa länder vara ett hinder för skyddet av offer eller potentiella offer.

Europas olika lokala insatser

Frälsningsarméns nya rapport beskriver bredden av de olika lokala insatser som genomförs runt om i Europa för att förebygga människohandel och ge stöd och skydd för de utsatta.

– De som faller offer för människohandel hör till de allra mest utsatta och utlämnade, och genom våra internationella nätverk kan vi i samverkan med andra organisationer göra en unik insats både i destinationsländer som Sverige och i de utsattas hemländer, säger Kjell Karlsten, programchef på Frälsningsarmén.

Genomgången utmynnar i ett antal rekommendationer för såväl EU-politiker som de enskilda medlemsländerna. De nationella regeringarna behöver förbättra sin samordning av identifiering och hantering av ett ovillkorligt stöd till offer samt se till att särskilt sårbara människor som asylsökande eller ensamkommande barn inte faller i händerna på människohandlare.

EU har en viktig roll när det gäller människohandel, asyl och migrationspolitik, att samordna och övervaka medlemsstaterna och bättre skydda sina medborgare. När medlemsstaterna inte uppfyller sina undertecknade konventioner måste vi påminna och utkräva de ansvariga på att EU-lagstiftningen om människohandel efterföljs.

Samarbete mellan regeringar och civilsamhället

Rapporten uppmärksammar också Frälsningsarméns handlingsutrymme och förbättringspotential.

– Vi måste också stärka vår förmåga och beredskap att identifiera och hjälpa de utsatta att få tillgång till socialt och juridiskt stöd. Vi behöver utbilda dem som kommer i kontakt med riskgrupper och skapa tajtare nätverk för ökat samarbete med myndigheter och andra organisationer på fler orter i Sverige, säger Madeleine Sundell, som är nationell samordnare mot människohandel för Frälsningsarmén i Europa.

För Frälsningsarmén kan systematisk utbildning i människohandelsfrågor till ledare, medarbetare och volontärer säkerställa att resurser och expertis optimeras. Ett utvecklat samarbete mellan regeringar och civilsamhället beskrivs som en avgörande framgångsfaktor.

Madeleine betonar också vikten av att arbeta med ett ”victims first”-perspektiv som tar avstamp i en ovillkorlig och hållbar syn på de utsattas rätt till sina mänskliga rättigheter.

Frälsningsarméns rekommendationer för EU:

 • Fortsätt fokusera på att bekämpa alla former av människohandel – även om nya viktiga frågor uppstår.
 • Fortsätt övervaka och driva på ett genomförande av EU-direktivet 2011/36/EU och FNs Palermo-protokoll samt få till stånd en ny gemensam EU-strategi,
 • Förbättra förhållanden i ursprungsländerna och adressera de faktorer som leder till att människor riskerar sina liv i strävan efter frihet.
 • Tillhandahåll finansieringsmöjligheter för långsiktiga (5-10 år) förebyggande och rehabiliterande program för offer för människohandel.
 • Se till att medlemsstaterna respekterar åtminstone den minsta reflektionsperioden för potentiella offer, om 30 dagar. Frälsningsarmén rekommenderar att denna utvidgas över hela Europa till minst 45 eller till och med 90 dagar.
 • Stärk övervakningen och skyddet av ensamkommande barn bland flyktingar i EU-länder.
 • Stärk kontrollen av personer som har fritt tillträde till flyktingläger.
 • Utveckla ett EU-system för datainsamling för ett närmare samarbete med forskare.
 • Uppmärksamma stöd till barnen till offer för människohandel, som indirekta brottsoffer.
 • Säkerställ att ”victims first”-principen tillämpas när ett offer från ett tredjeland utsätts för människohandel i ett medlemsland och identifieras i ett annat.

Rekommendationer för Frälsningsarmén:

 • Erbjud mer utbildning och öka medvetenheten bland ledare, personal och volontärer om riskerna med och tecken på människohandel.
 • Se till att Frälsningsarmén är i kontakt med lokala organisationer som arbetar för att skydda offer för människohandel, även där man inte själv är direkt aktiv med sociala projekt.
 • Initiera konkreta åtgärder och bygg upp kapaciteten i de europeiska länder som har en nationell kontaktperson men ännu inte är tillräckligt verksamma i frågan.
 • Ha ett systematiskt tillvägagångssätt för sociala tjänster för statistikinsamling om särskilt sårbara i riskzonen för ett som har blivit utsatta för människohandel.
 • Kartlägg vilket arbete som redan görs, statligt och icke-statligt, på nationell och regional nivå och ta fram en strategi för att bidra med kompletterande insatser.
 • Skapa material för att öka medvetenheten hos barn och unga, utveckla kurser för olika målgrupper och översätt till relevanta språk.
 • Involvera Frälsningsarmén i nationella GRETA-möten som en del av genomförandet av Europarådets konvention mot människohandel.
 • Ta kontakt med relevanta nationella rapportörer inom EU för genomförandet av 2011 års direktiv för att förebygga och bekämpa människohandel och skydda de utsatta.
 • Använd möjligheterna till EU-finansiering för att starta nya projekt och stödja genomförandet av nationellt arbete.

Text: Eva Gustin