logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Publicerat 2022-09-26

Kommentar till generalens tal

Frälsningsarméns general Brian Peddle gjorde några uttalanden i sitt inledningstal till ledarskapskonferensen i Vancouver, Kanada, som väckt frågor hos en del medlemmar i Frälsningsarmén i Sverige. På programmet står flera ämnen, bland annat erfarenheterna från det globala symposiet om sexualitet som Frälsningsarmén anordnade i Singapore tidigare i höst.

Vi vill förtydliga att Frälsningsarmén i Sverige vill låta det vara högt i tak för samtal med respekt för varandra i denna fråga. Samtalet är inte avslutat, utan fortsatt öppet för den dialog som pågår kring ämnet.

Frälsningsarméns verksamheter välkomnar och ger hjälp till alla utan åtskillnad, och var och en som tror på Jesus är välkommen att bli medlem i Frälsningsarmén. Det finns inte heller någon diskriminering när det gäller vilka som kan vara volontärer, anställda, gäster och brukare eller deltagare i våra verksamheter.

På TC överste Bo Jeppssons uppdrag,
Robert Tuftström, chefssekreterare.


Publicerat 2021-07-01

Boklanseringar och brev från generalen

 • Torsdag 1 juli kl 15.00 (svensk tid) lanserar general Brian Peddle två böcker – ”Called to be a Soldier” och ”Day by Day”. Lanseringen från IHK kan följas direkt via länken:  sar.my/called . Eventet kommer att inrymma vittnesbörd, musikaliska inslag och en hälsning från general Brian Peddle. Böckerna kommer inte i nuläget att översättas till svenska, men finns tillgängliga på engelska som PDF:
  Called_to_be_a_Soldier_web.pdf
  Day_by_Day_web.pdf
 • Generalen vill också förmedla ett brev till alla soldater och medlemmar. Brevet berör bland annat coronasituationen och samtalen med internationella ledare. Här kan du ladda ner brevet i pdf.format Generals_Letter_to_Salvationists_Svenska.pdf
 • Önskan är att kårledare på lämpligt sätt förmedlar ovanstående brev till kårens soldater och medlemmar samt informerar om de nya böckerna.

Kjell Olausson, chefsekreterare


Publicerat 2021-02-05

Ny organisation av Programsektionen

Från nyåret arbetar Programsektionen utan programchef och i en ny organisationsmodell.

 • Programkontoret blir formellt inte längre i linje, utan en stabsfunktion likt Personal och Förvaltning. Se bilaga - med organisationsplan
 • Divisionerna blir kvar i linje som går direkt från Samfundsledare/Vice samfundsledare. Se bilaga med organisationsplan
 • Nuvarande biträdande programchef blir programkoordinator med ansvar för Programkontoret.

Ledningsråd och förvaltningsråd

Sedan hösten 2020 arbetar Ledningsrådet (Styrelsen) och Förvaltningsrådet efter ny arbets- och ansvarsfördelning.

 • Ledningsrådet (Styrelsen) har det strategiska och juridiska ansvaret.
 • Förvaltningsrådet har ett beredande och operativt ansvar.

Information från Förvaltningsrådet

 • Ekonomiska resultatet för 2020 är ännu inte klart. Vi kan se en god ökning av insamlingar samt en tendens till ökat personligt givande.
 • Ett avtal med LKAB om ny fastighet i centrum av nya Kiruna är klart att tecknas. Anledningen är att LKAB övertar våra fastigheter i Kiruna och Malmberget pga av de malmfyndigheter som gör att centrala delarna av dessa städer rivs.
 • Frälsningsarmén har fått ca tre miljoner i statlig ersättning för utökade sjuklönekostnader pga pandemin. Denna ersättning kommer användas för kommande förstärkningsbidrag för kårer och verksamheter. Någon retroaktiv fördelning kommer inte att göras av två skäl; dels att vi redan garanterat de lönekostnader som budgeterats, dels att ersättningen enbart relateras till Frälsningsarméns totala sjukkostnader och inte administrativt enkelt kan fördelas.

Publicerat 2021-01-25

 • Kommunikations- och insamlingsplan för 2021 beslutades av ledningsrådet. Ändamålen kommuniceras ut till verksamheterna inför varje satsning.
 • Beslutades att den lokala insamlingen inte sker med centrala utskick från HK framöver. Detta innebär att lokala initiativ som riktar sig till de egna medlemmarna kan tas.
 • Faluns kår blir från 1 februari 2021 utpost till Borlänge kår.
 • Policy ang. inkludering och tillgänglighet beslutades och publiceras på Pärleportalen.
 • Policy ang. sociala medier externt beslutades och publiceras på hemsidan, sociala medier och Pärleportalen. (En intern policy för oss inom FA finns sedan tidigare.)
 • Översättning av FA:s internationella ställningstagande ang. funktionsnedsättningar fastställdes och publiceras på Pärleportalen.

  /Enligt uppdrag av kommendör Clive Adams

Information från Ledningsrådet / Förvaltningsrådet

Publicerat 2020-12-17

Budget 2021

 • Nu är också beslut fattats om budget för högkvarteret 2021. Det innebär bla att ca 6,5 tjänster har avslutats, som ger avtryck på kommande budget. Tidigare har tagits beslut om kårers och verksamheters budget.

Dispensansökan

 • Dispens behöver inte längre sökas för större inköp som inryms i den godkända budgeten 2021.
 • Dispens behöver inte heller sökas för vikariat mm för anställningar som är godkända enligt budget 2021.

Förändringar

 • Verksamheterna ”Eken” och ”Starta om” överförs från 1 januari 2021 till Sociala divisionen.
 • ”Vinternatt/Sommarnatt” byter namn till ”EU-härbärget” och överförs från 1 april 2021 till Sociala divisionen.

LÄGESRAPPORT november 2020 : Corona, Verksamhet, Personal, Ekonomi mm.

Publicerat 2020-11-17

Bakgrund

Hela vår värld har under år 2020 präglats av Corona-pandemin. Denna har också påverkat Frälsningsarmén i Sverige och Lettland. Tillsammans med vår ekonomiska utmaning efter budgetbeslutet för 2020, så har behovet av olika åtgärder accentuerats ytterligare genom pandemin.

Denna lägesrapport vill delge vad som genomförts under året och varför olika beslut har fattats. Rapporten är troligen inte fullständig, men kan ge en bild för bättre förståelse och delaktighet.

Frälsningsarméns ledning har på olika sätt arbetat efter två scenarier:

 • Kortsiktigt, för att lösa de mest akuta effekterna av Corona-pandemin för verksamhet, personal och ekonomi.
 • Långsiktigt, för att strategiskt stärka vår framtida verksamhet, uppdrag i Sverige och Lettland samt vår ekonomi.

Under året har många av våra medarbetare, anställda och medlemmar visat på stor handlingskraft och tagit initiativ för att finna vägar för god verksamhet och en hållbar ekonomi. Tack för vad du bidragit med!  

Verksamhet

 • Våra sociala institutioner har, trots utmaningar med Corona, bedrivit verksamheten som tidigare. Viss anpassning har skett på några institutioner. Det har varit viktigt att de mest utsatta i samhället fått fortsatt trygghet.
 • KSA (Kårernas sociala arbete) och de center som finns i anknytning har anpassat utbud av måltider och samlingar. Fortsatt hjälp till behövande har skett, men har också det anpassats efter situationen.
 • Kårernas verksamhet har skiftat under perioden. I Stockholm och Göteborg – främst på grund av långa resor till kårerna – och i kårer med hög medelålder har man ställt in fysiska gudstjänster. Ute i landet har många kårer haft fysiska gudstjänster, men anpassat antalet närvarande och uppmanat 70+ att stanna hemma. Man har också funnit många kreativa lösningar till gemenskap, inte minst genom sociala medier där gudstjänster förmedlats, samt ”upptäckten” av cellgruppens betydelse. Låt oss använda denna kreativitet till fortsatt förnyelse och nya vägar framåt under visionen ”Välkommen hem”.
 • Samtliga verksamheter har att följa Folkhälsomyndighetens olika direktiv och Krisledningslednings-gruppens rekommendationer. Se aktuell information i rapportens avslutning.

Personal

 • Som en direkt följd av pandemins ekonomiska påverkan har ett antal beslut tagits som inneburit att tjänster avslutats. Det har varit två olika grunder för detta:
  • För att kortsiktigt få del av statligt stöd under pandemin kunde inga visstids-tjänster förlängas samt ”köpta” tjänster och 67+ tjänster behövde avslutas. Beslutet innebar att korttidsarbete/ permittering genomfördes på många arbetsplatser, med statligt ekonomiskt stöd.
   • 51 personer har korttidspermitterats under perioden fram till 31 augusti.
   • 31 personer har korttidspermitterats under perioden fram till 31 oktober.
  • Verksamheter har sett över personalbehov för att långsiktigt få ekonomisk bärkraft för sin verksamhet. Kårer har också sett möjligheten för fler ideella insatser.
   • Totalt har ca 30 tjänster avslutats, med en besparing på ca 15 miljoner kr.
  • Anställningsstopp infördes omgående, vilket kvarstår, men möjlighet finns för dispens där särskild anledning kan påvisas.
  • Justeringar av antal tjänster inom divisionsteamen och högkvarteret har genomförts.

Beslut kring avslut av tjänster har påverkat verksamhetschefer, kårledare, divisionschefer och övrig personal. Det har i vissa fall inneburit ökad arbetsbelastning, men också mycket av känslor och oro. Vi är fullt medvetna om detta och inser samtidigt värdet av de beslut som tagits.

Ekonomi

 • För att kortsiktigt säkra likviditetsbehov och långsiktigt vår totala ekonomi fick divisionschefer och sektionschefer uppdrag att se över verksamheternas kostnader.
 • De centrala intäkterna har påverkats under pandemin.
  • Hyresintäkter från våra hotellfastigheter kommer att minska med många miljoner.
  • Myrorna förväntade ett stort bortfall av intäkter. Genom kraftfulla åtgärder har bortfallet inte blivit så stort som förväntat, men vinstutdelningen till Frälsningsarmén har frysts tills vidare.
  • Den befarade nedgången av insamlade medel har vi glädjande nog inte sett.
 • Beslut har fattats om att följande verksamheter ska avslutas av ekonomiska skäl:
  • Locus, stödboende för ungdomar, i Stockholm.
  • Vårsol HVB i Jönköping.
 • Verksamheten vid Krukmakarens Hus i Stockholm är vilande, men Samtalscenter Eken fortsätter.
 • Arbetet bland döva och synskadade, placerat i Sundbyberg, upphör 31/12 2020.
 • Av både ekonomiska och verksamhetsmässiga skäl kommer förändringar att ske på nyåret som berör några av kårerna i Stockholm:
  • Sundbybergs kår och Vasakåren går samman med verksamhet i Vasakårens lokaler.
  • Kungsholmskåren och Kår 393 går samman med verksamhet i Kår 393:s lokaler.
  • En internationell kårplantering kommer att ske i Kungsholmskårens och EU-centrets nuvarande lokaler.
 • Totalt sett kommer vi tillsammans att få ner kostnaderna med ca 17-20 mkr under 2020.
 • Ovanstående gör att förstärkningsbidrag till verksamheterna minskar med ca 19 miljoner inför budget 2021. Det är ett väl genomfört budgetarbete från kårer och verksamheter som ligger till grund för detta. Stort TACK!

Fastighetsfrågor

 • Ett antal planerade ombyggnationer har, av ekonomiska skäl, skjutits på framtiden, bla fastigheten på Observatoriegatan i Stockholm (inrymmer Vasakåren), kårens fastighet i Haga i Göteborg, fastigheten i Linköping (inkl kårlokalen) samt matsalsbyggnad på Ågesta folkhögskola.
 • I månadsskiftet januari/februari 2021 flyttar kåren i Oskarshamn från sin hyrda lokal till en egen lokal, Kikebokyrkan, som Frälsningsarmén köpt av församlingen.
 • Fastigheterna i Kiruna och Malmberget kommer båda att lämnas av Frälsningsarmén. Anledningen är densamma på båda orterna – gruvbrytningen som gör att båda stadskärnorna måste flyttas. LKAB kommer att bygga en ny fastighet för Frälsningsarmén i Kiruna i den centrala delen av det nya centrum som växer fram. Ännu finns ingen lösning presenterad för Frälsningsarmén i Malmberget.

Råd och restriktioner under Corona-pandemin

Frälsningsarméns krisledningsgrupp har som uppgift att förmedla de råd och restriktioner som Folkhälsomyndigheten ger. Någon egen tolkning görs inte. Lokalt skiftar det när det gäller spridning, transportmöjligheter mm.

 • De "allmänna råd" som Folkhälsomyndigheten sänt ut och de ”skärpta allmänna råd” som regionerna i samråd med FHM sänt ut är främst avsedda för den enskilde personen, som har att ta ansvar.
 • De "restriktioner" som Folkhälsomyndigheten sänt ut gäller arrangörer och "allmänna samman-komster", som Frälsningsarmén har, och som begränsar antalet besökare.
 • Enligt nytt lagförslag kommer enbart 8 personer att få samlas, vilket innebär att gudstjänster och samlingar som faller inom ”allmänna sammankomster” kommer att upphöra från tisdag 17 november.
 • Sociala verksamheter kan fortsätta hålla öppet, men inga samlingar får hållas.

Alla råd och restriktioner återfinns på Folkhälsomyndighetens hemsida och länkade sidor.

 • Det är den lokala kåren/verksamheten som fattar beslut om hur verksamheten ska genomföras.

Ytterligare rekommendationer förmedlas kontinuerligt på Pärleportalen.

Den oro som finns drabbar oss alla. Ingen, oavsett tro, levnadsförhållanden eller var man bor har undgått att påverkas av pandemin. I varje utsatt situation i livet finns dock en grundtrygghet som ingen kan ta ifrån oss. Vi har en tillgång i bönen, då vi kan uttrycka våra frågor, visa vår rädsla och söka Guds omsorg. Speciellt gäller det i en tid då våra mänskliga svar inte räcker till.

Vi får också sträcka oss utanför oss själva i denna situation, precis som vi gör i vanliga fall. Dels handlar det om vår praktiska hjälp, dels att ge tid, lyssna och ge hopp åt den som behöver.

Någon har på sociala medier lagt ut följande:

CORONA

ORO

RO

I människors oro finns det en ro och trygghet genom Guds omsorg. Vår bön är att Gud i sin nåd ska gripa in och låta vår värld befrias från pandemins verkningar.

För oss personligt finns ett ord om Guds omsorg:

”Du omsluter mig på alla sidor och du håller din hand över mig”. /Ps. 139:5/

 

Frälsningsarméns Ledningsråd