Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Information från Frälsningsarméns ledning till soldater och medlemmar

Kära kamrater

Det är utmanande tider nu som har medfört en stor osäkerhet eftersom situationen saknar motstycke i modern tid. Som samhälle har vi ingen tidigare erfarenhet som kan hjälpa oss att förstå och reagera på pandemin och dess långtgående effekter. Att leva i balans är avgörande för de troende i denna tid. Vi måste leva i spänningsfältet mellan att ta farorna med viruset på allvar och därför vidta alla försiktighetsåtgärder, samtidigt som vi litar på att vår trofasta, allsmäktige Gud griper in och hjälper oss.

De personliga tragedierna; förlusten av nära och kära i sjukdomen, egen allvarlig sjukdom, ensamhet genom isolering – är lätta att förbise när vi kämpar med "de stora frågorna". Individens smärta kan tappas bort när vi letar efter lösningar för samhället. Vi bekräftar den smärtan, för den finns mitt ibland oss. I detta brev kommer du att se att de åtgärder vi tvingas vidta innebär att några i våra egna led förlorar sin anställning. För många av dem vars anställning nu avslutas är det också ett avslut av den tjänst de tror att Gud har kallat dem att göra. Dessa åtgärder kommer att leda till att vissa av våra verksamheter blir mindre eller till och med avslutas. Det är en smärtsam tid.

Frälsningsarmén består av ett folk som kallats in i relation med en kärleksfull Gud och sedan skickats in i en värld full av smärta för att utbreda Guds rike genom att fullgöra sitt uppdrag. Jag vill tacka er för er tjänst och jag ser med tacksamhet de underbara sätt som Guds rike utbreds på dagligen, på grund av den trofasta tjänst så många av er i detta territorium gör. För att fortsätta göra det i den nuvarande krisen måste vi hitta en god balans mellan att möta de utmaningar vi för närvarande står inför, samtidigt som vi tror på och förbereder oss för en livskraftig framtid. Vi måste leva i spänningen av att vidta nödvändiga, om än smärtsamma, steg för att fortsätta att tjäna effektivt trots de ekonomiska utmaningarna, samtidigt som vi fortsätter att lita på vår trogna, allsmäktige Guds hjälp och försörjning.

Ett av dessa smärtsamma steg kanske måste vara ett erkännande av att vårt personliga offrande som ett folk, generellt sett har varit mindre än önskvärt... Vi har förlitat oss för mycket på allmänhetens generositet och inte lyckats axla vårt eget andliga ansvar att bidra till vårt uppdrag. Givandet är något som är lika andligt som bönen. Låt oss i dessa svåra tider hitta en balans mellan att be Gud om hjälp och att ge honom genom vårt tiondegivande och offer.

Psalmisten, som levde i spänningen mellan uppoffring och välsignelse, förkunnar: "Herren är min herde, ingenting skall fattas mig."

Må det vara så, särskilt nu när vi genomgår denna kris, och fortsätter att leva i balans!

signatur.png
Clive Adams, kommendör

Corona-pandemins påverkan på Frälsningsarméns verksamhet

Frälsningsarméns ledare, kommendör Clive Adams, har tidigare och i ovanstående, påtalat de allvarliga konsekvenser som Corona-pandemin kan betyda för Frälsningsarméns ekonomi och verksamhet. För att möta de utmaningarna och för att förbereda Frälsningsarmén långsiktigt för sitt uppdrag, har en rad beslut fattats som kommer att påverka oss alla.

Ekonomisk plan

Just nu förbereds ett antal besparingar som, fördelat på alla nivåer inom Frälsningsarmén, under år 2020 ska minska kostnaden för de centrala budgetanslagen med 25 miljoner kr.

Uppdraget att bereda detta har gått till divisionsledarna och sektionscheferna, som nu påbörjat arbetet. Några detaljerade besked finns ännu inte. Många frågor återstår.

Budget 2020

  • Tidigare utsända budgetbesked för 2020 kommer att omprövas med hänsyn till den uppkomna situationen.
  • Beviljade förstärkningsbidrag/anslag kommer att omprövas senast 1 maj 2020.

Några besked är redan kommunicerade:

  • All nyrekrytering av personal avbröts 19 mars.
  • Alla större ombyggnader och renoveringar skjuts på framtiden. Även mindre planerade renoveringar bör omprövas lokalt.
  • Inköpsstopp innebär att behovet av nödvändiga inköp ska värderas lokalt.

Som tidigare gäller givna ansvar, enligt de ramar som alla hittills följt. På alla nivåer finns en förståelse för situationens allvar, som visar sig i vårt budgetansvar.

Lokala initiativ för ökade intäkter, som ökat givande och externa medel, uppmuntras likt tidigare för att täcka våra kostnader.

Påverkan för personal

  • Allmän visstidsanställning förlängs inte efter avtalad period.
  • Anställningar för de som ”gått andra milen” i vårt arbete, dvs fyllda 67 år, avslutas.
  • Möjlighet finns, för de som önskar, att ansöka om tillfällig tidsbegränsad tjänstledighet på hel- eller deltid för arbete inom vård, omsorg, samhällstjänst eller arbete hos annan arbetsgivare.

Denna möjlighet gäller t.o.m. 30 september 2020.

Samtliga ansökningar kring tjänstledighet mm förmedlas via närmaste chef och divisionschefen, för beslut på ledningsnivå.

Vårt uppdrag är oförändrat, men förutsättningarna kan förändras. Målet är att nuvarande och kommande beslut ska forma en god grund för långsiktighet och stabilitet inom Frälsningsarméns verksamhet i Sverige.

Förutom vishet och mod fordrar det också bön och vägledning i alla våra beslut. Framför allt är vår bön att vårt land och vår värld ska räddas från Corona-pandemins härjningar. Vi ber också att Guds rike ska växa genom att människor söker sig till Gud och hans gemenskap.

Publicerat: 2020-04-08Skriv ut