Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Frälsningsarmén bekämpar människohandel

Frälsningsarmén tar ett helhetsgrepp mot människohandel genom en treårig europeisk kampanj. Webbannonser i digitala och sociala medier i destinationsländerna varnar personer i riskzon för suspekta jobberbjudanden. I Sverige och andra destinationsländer uppmärksammar annonserna konsumenter på möjlig människohandel.

Världen över beräknas ungefär 40 miljoner människor vara utsat­ta för människohandel. Det är en humanitär katastrof som många inte ens märker. Människohandeln sker dock mitt framför ögonen på oss, rör sig över landsgränser och inom Europa ofta från öst till väst.

Förebyggande, skyddan­de och återintegrerande insatser

Det är bakgrunden till Frälsnings­arméns engagemang för att få slut på människohandel över hela Europa. 

Madeleine Sundell

Arbe­tet följer hela kedjan från de länder där&nbsputsatta rekryteras till destinationslän­der där de exploateras i olika former av tvångarbeten, prostitution och tiggeri. Arbetet består av förebyggande, skyddan­de och återintegrerande insatser.

— Under de senaste tre åren har Fräls­ningsarmén intensifierat våra förebyg­gande insatser i Öst- och Centraleuropa, där vi till exempel jobbar med utbildning och med verifiering av jobberbjudanden. I Västeuropa har vi främst arbetat fram nya metoder för rättighetsbaserat skydd och stöd för särskilt sårbara riskgrupper, berättar Madeleine Sundell, som är jurist och nationell samordnare mot männis­kohandel för Frälsningsarmén.

Kampanjen ”Billiga tjänster kan komma med ett högt pris”

Inom Frälsningsarmén finns både ett europeiskt nätverk mot människohandel och ett europeiskt nätverk för kommuni­kation. Sedan 2017 samarbetar nätverken och i februari 2019 publicerades de första annonserna i kampanjen "Billiga tjänster kan komma med ett högt pris".

Kampanjen vill varna personer i riskzon och deras an­höriga för att nappa på jobberbjudanden som låter för bra för att vara sanna. Sam­tidigt uppmärksammas konsumenter i andra änden av kedjan på vad som kan vara orsaken till att tjänster är orimligt billiga och man uppmanas att reflektera och reagera. Sverige var ett av de första länder som lanserade kampanjen som ska genomföras i 28 europeiska länder.

— Kampanjen är ett sätt för oss att på­visa den krassa verkligheten bakom män­niskohandel och prostitution. I destina­tionsländer som Sverige, handlar det om att stoppa efterfrågan på billiga tjänster där konsumenter, genom att utnyttja skambud, kan konsumera mänsklig fri­het utan att förstå vem som betalar det höga priset, säger Madeleine Sundell.

”Vi måste stoppa efterfrågan på dessa tjänster”

De webbannonser och korta filmer som sprids i digitala och sociala medi­er inriktar sig på sju olika riskområden: städning, byggjobb, nagelvård, restau­rang, jordbruk, biltvätt och massage. Varje land väljer vilka erbjudanden och jobbannonser som körs beroende på vad som är aktuellt just där.

— Vi vet att förekomsten av arbets-exploatering inom flera branscher i Sve­rige är stor men att hjälpen till utsatta är minimial. För att förhindra detta måste vi stoppa efterfrågan och ta vårt ansvar för vad vår konsumtion bidrar till, fort­sätter Madeleine Sundell.

Stödverksamheter och skyddade boenden

Frälsningsarmén erbjuder stödverk­samheter och skyddade boenden i Sverige och hjälper så utsatta och deras familjer till en trygg tillflykt med fokus på skydd, stöd och hjälp till rehabilitering. Vägen tillbaka är ofta lång men inte omöjlig.

Förebyggande, skyddande och återintegrerande i Grekland

En av de europeiska städer där Fräls­ningsarmén arbetar förebyggande, skyd­dande och återintegrerande mot männis­kohandel är Aten i Grekland.

— Vårt team hjälper utsatta kvinnor, barn och även män på gatorna. Vi delar ut förnödenheter som blöjor och välling och kör ut med matvagnar, säger Rachel Lamont, nationell kontaktperson för Frälsningsarméns arbete mot människo­handel i Grekland.

Prostitution är, liksom i flera europe­iska länder, laglig i Grekland om man finns registrerad på en bordell, är över 18 år, frisk, ogift, kan tala grekiska och har arbetstillstånd. Många av dessa krite­rier följs inte alls och särskilt flyktingar drabbas.

Ensamkommande flyktingpoj­kar säljer sex för att överleva och utsätts inte sällan för utpressning och systema­tisk fångenskap på grund av korruption. Flyktingkvinnor med barn står i skuld till smugglare redan när de anländer och är på så sätt särskilt sårbara.

Genom att knyta daglig kontakt med personerna på gatan bygger Frälsningsar­mén relationer som skapar trygghet och förtroende. Goda relationer, informa­tion, stöd och skydd minskar inkörspor­tarna till prostitution och ökar förmågan att ta sig ur den.

— Vi finns på gatan, erbjuder drop-in-kaffe, psykologisk konsultation och workshops som handlar om arbetsträ­ning, självförtroende och kreativitet. Dessutom erbjuds nödhjälp för skada­de, utsatta eller gravida kvinnor, säger Rachel.

Samarbete mellan samhällets alla aktörer

För att motverka människohandeln arbetar Frälsningsarmén i Grekland sida vid sida med ideella organisationer, vård, kyrkor och myndigheter. Samarbete är grundläggande för att arbetet mot män­niskohandeln i Europa ska ge resultat även i Sverige. Frälsningsarmén samar­betar med myndigheter och andra orga­nisationer på lokal, nationell och inter­nationell nivå för att de drabbade ska få möjlighet att börja om på nytt här, i sitt hemland eller på annan plats.

— Det finns ingen enkel genväg. Det handlar om att välja vilken värld vi vill leva i. För att Sverige ska bli ett land helt fritt från människohandel måste sam­hällets alla aktörer ta nya tag för att ga­rantera mänskliga rättigheter, stå upp för social rättvisa och bekämpa män­niskohandel i land efter land, stad efter stad och bransch efter bransch, avslutar Madeleine Sundell.

Text: Eva Gustin och Carina Tyskbo
Foto: Bsmart och Shutterstock

Vad kan jag göra?

Tips för att undvika att bidra till människohandel:

 • Se till att köpa vita tjänster.
 • Be alltid om kvitto.
 • Bedöm en rimlig prisnivå och ifrågasätt hur varan/tjänsten kan vara så billig.
 • Ta ögonkontakt och lita på din magkäns­la vid mötet med den som levererar/utför tjänsten.
 • Kontrollera vilka lagar som gäller, till exempel via aktuell branschorganisation.
 • Våga fråga och ta ställning.
 • Välj rättvisemärkta varor.
 • Prioritera företag som verkar seriösa och transparenta.
 • Gör din röst hörd i sociala medier.

Reagera när du kommer i kontakt med en person som:

 • har begränsad eller ingen möjlighet till socialt umgänge,
 • saknar frihet att kontakta familj och vänner,
 • saknar kontroll över pass/resedokument,
 • innehar falska identitetshandlingar eller resedokument,
 • inte känner till adressen till det egna boendet,
 • uppfattas som styrd via sin mobiltelefon,
 • uppför sig som om hon/han är instruerad av andra,
 • får lite eller ingen betalning för utfört arbete,
 • lider av belastningsskador typiska för ovärdiga arbetsförhållanden,
 • arbetar utan säkerhetsutrustning.

Hit kan du ringa om du misstänker människohandel eller arbetsexploatering:

 • För yrkesverksamma (nationell hotline): 020-390 000, www.nmtsverige.se
 • För allmänheten, ring Polisen: 11414

 

Publicerat: 2019-05-13Skriv ut