Presentation av alla teman

Tema: Landet Sverige

När man är ny i ett land finns det många saker man vill lära sig. I det här temat får deltagarna en kort presentation av olika aspekter av landet Sverige. Det handlar både om allmän landfakta om geografin, språket, befolkningsmängden, flaggan, nationalsången, vädret o dyl men också lite information om mattraditioner och naturen i Sverige. I temat får man dessutom en enkel introduktion om statsskicket i landet; om demokratin, monarkin, riksdag och regering samt lite grann om kommunernas roll.

Tema: Bo i Sverige

De flesta asylsökande bor inte i någon av Migrationsverkets anläggningar, utan i eget boende. I detta tema får deltagarna mer kunskaper om hur bostadssituationen fungerar i Sverige. De får också hjälp att bygga upp ett språk som gör att man kan hantera både sökandet av bostad men också kontakter med hyresvärdar och grannar. När man flyttar till ett nytt land är det nödvändigt att förstå vilka rättigheter och skyldigheter man har. Därför får man lära sig mer i detta tema om vad som gäller under asylprocessen och efter beslutet från Migrationsverket.

Tema: Pengar i Sverige

En stor del av vardagslivet handlar om pengar; att tjäna pengar och att konsumera. Detta tema handlar därför om inkomster och utgifter utifrån människors vardagsliv. Vi bygger upp ordförrådet och den muntliga förmågan att kunna kommunicera när man handlar, tjänar pengar och betalar skatt. Fokus är på privatekonomin, men i temats sista del berörs också samhällets ekonomi i form att hur skattesystemet i Sverige fungerar.

Tema: Skola i Sverige

Skola och utbildning är en viktig del av ett samhälle och berör många människors vardagsliv. Det kan vara svårt att se hur skolsystemet hänger ihop i ett nytt land. Därför ägnar vi detta tema åt att förstå hur den svenska skolan för barn fungerar, men också vilka olika former av vuxenstudier det finns i Sverige. Språkligt fokuserar vi på att lära oss fler ord kopplade till skola och utbildning samt att öka läsförståelsen.  

Tema: Arbete i Sverige

Att få jobb är en angelägen fråga för många asylsökande. Därför är det viktigt att tidigt få lära sig hur svenskt arbetsliv fungerar samt öka ordförrådet kopplat till arbete. I temat får deltagarna möjlighet att lära sig grunderna om det i form av olika typer av övningar och texter. De får praktiskt träna på hur man söker jobb i Sverige och får tips om hur man kan öka sina chanser att få arbete. Att lära sig vilka lagstiftade regler som gäller för arbetstagare och arbetsgivare i det nya landet är viktigt, eftersom risken är stor att de som nya i landet utsätts för arbetskraftsexploatering. Genom informationstexter och fiktiva berättelser får deltagarna möjlighet att bearbeta sådana frågor.

Tema: Hälsa i Sverige

Många asylsökande personer mår inte så bra. Det kan vara både fysiskt och psykiskt. Att lära sig mer om friskfaktorer för god hälsa och riskfaktorer som kan leda till att man mår dåligt är därför viktigt. I detta tema får deltagarna mer kunskaper om hälsa ur olika perspektiv. De får också praktiskt pröva på olika motionsformer, laga hälsosam mat, uttrycka sina tankar och känslor på olika sätt m m vilket förhoppningsvis kan leda till bättre hälsa på kort och lång sikt. När man bor i ett nytt land kan mötet med sjukvård, apotek och tandläkare vara svåra att hantera. Därför får man i det här temat träna på hur man kommunicerar i sådana situationer samt får kunskap om hur sjukvårdsystemet i landet fungerar.

Tema: Ett år i Sverige

När man är ny i ett land kan det vara bra att få hjälp med att förstå vad som händer under ett år i det nya landet. Det här temat handlar därför om väder, årstidsväxlingar, högtider, traditioner, skollov, helgdagar, vanligt förekommande aktiviteter under ett år och annat. I temat berörs också hur viktigt det är med tid, planering och effektivitet för svenskar i allmänhet.

Tema: Familj i Sverige

I det här temat lär vi oss många ord kopplade till familjeliv, men också olika frågor som berör att leva som singel eller leva tillsammans med någon annan. Vi berör lagstiftning om familj och relationer, om att olika familjekonstellationer är tillåtna i Sverige, om jämställhet i familj och samhälle samt om att bli förälder.

Tema: Flytta till Sverige

Att flytta till ett nytt land är en stor omställning. Varje asylsökande har en mer eller mindre dramatisk resa till Sverige bakom sig som kan vara bra att kunna sätta ord på när man vill återberätta den. Språkligt är det ett utmärkt tillfälle att få träna sig i hur man bygger meningar och vilka substantiv/verb/adjektiv man kan använda för att förklara hur sin resa till Sverige.

Förståelsen för det svenska regelverket kring vilka som har rätt att bosätta sig i Sverige varierar mycket. Därför får deltagarna i det här temat chansen att lära sig mer om de olika sorters tillstånd för att få bo i Sverige och vad kriterierna är för att man ska kunna få uppehållstillstånd. De får också mer kunskap om vad som händer under asylprocessen och efter Migrationsverkets beslut.

Tema: Livet i Sverige

I detta tema fokuserar vi på att se Sverige ur ett livsperspektiv: Hur kan livet se ut från att man föds, växer upp, lever och sedan dör i Sverige? Vi lär oss mer om hur det är att leva i Sverige i olika åldrar. I temat får man även veta mer om hur det svenska samhället möter människor i olika åldrar samt vilket typ av samhällsstöd det finns för olika perioder i livet.

Tema: Kvinna och man i Sverige

Det här temat ägnar vi oss åt att fundera på hur det är att leva som kvinna och man i Sverige. När man flyttar till Sverige kanske man möter ett annat sätt att tänka och leva när det gäller könsroller och jämställdhet än det man har med sig från sitt hemland. I detta tema får man lära sig om vilka förväntningar det finns på kvinnor och män i Sverige. Man får också mer kunskaper om kvinnors och mäns hälsa.

Tema: Jag och mitt hemland

Deltagarna får i det här temat möjlighet att reflektera över sitt hemland och träna sig att beskriva sitt hemland på svenska för andra. Temat är också en förberedelse för och bearbetning av ett eventuellt avslag på sin asylansökan, vilket innebär att man då måste återvända till sitt hemland. I temat får man mer information om vad ordet asyl betyder och vilka kriterier det är för att få flyktingstatus eller annan skyddsbehövande i Sverige. Man får mer kunskap om hur man under asylprocessen mentalt och praktiskt kan förbereda sig på ett eventuellt avslag, vad det innebär att överklaga samt vilken hjälp man kan få från Migrationsverket i samband med återvändandet. Deltagarna får också fundera över sin egen förändringsprocess, vad de lärt sig och vilka nya kompetenser de fått under tiden i Sverige som de förhoppningsvis kan ha nytta av när de återvänder hem. Temat blir därför en hjälp till att börja utarbeta en plan B om hur de skulle kunna bygga upp ett nytt liv i sina hemländer om de måste återvända dit.