Språkutvecklande samhällsorientering

”Lär känna Sverige - och lär dig svenska” är ett undervisningsmaterial för språkutvecklande samhällsorientering med den asylsökandes livssituation som utgångspunkt.

Materialet belyser den lärandes behov av lärande utifrån tre aspekter:

  • Landet Sverige
  • Svenska språket
  • Deltagarnas livssituation

I lärarhandledningarna till undervisningens tolv teman lyfts alla tre aspekterna fram i presentationsdelen av temats innehåll. Du hittar detta till varje tema under rubriken ”Temat och materialets tre inriktningar”.

”Lär känna Sverige – och lär dig svenska” är framtaget för en tydlig målgrupp, nämligen asylsökande, vars behov och vardagsliv i Sverige är utgångspunkten för innehållet.

Målet med materialet är att asylsökande ska få lära sig relevanta saker i mötet med det nya landet för att få ett fungerande vardagsliv i Sverige. Språkligt fokuserar övningar och texter på att hjälpa till att lära sig vardagssvenska. Att bygga upp ett relevant ordförråd som man behöver i sitt vardagliga liv. Att bli bättre på att prata och förstå när andra talar, men även att kunna ta till sig innehållet i skriven svenska samt att bli bättre på att uttrycka sig i skrift.

Det finns ett stort behov för en människa som flyttar till Sverige att så snabbt det går lära känna det nya landet Sverige. Varje deltagarhäfte i undervisningsmaterialet ”Lär känna Sverige – och lär dig svenska” har därför sin utgångspunkt i något angeläget samhällsorienterande tema som asylsökande möter i sitt vardagsliv. Genom detta temas ord, fraser, meningar och innehåll bygger vi sedan upp ett språkligt lärande.

Om man först möter behovet av det en asylsökande behöver hantera i sin vardag i Sverige före man jobbar med språkinlärningen, så ökar ofta motivationen kring att lära sig svenska.