Meningsfullt, konkret och vardagsnära

Undervisningsmaterialet ”Lär känna Sverige – och lär dig svenska” utgår från vardagsnära situationer som asylsökande kan känna igen sig i och möta i sin egen vardag.

De tolv teman som undervisningsmaterialet innehåller har som mål att ha ett innehåll som är viktigt och verkligt relevant för en asylsökande. Att det man lär sig känns meningsfullt är nödvändigt för motivationen hos den som ska lära sig något. ”Varför ska man lära sig det här?” är därför en högst angelägen fråga att ställa sig för alla som vill leda lärande. Förhoppningen är att innehållet i undervisningsmaterialets temahäften ska upplevas användbart direkt när den asylsökande går från undervisningstillfället.

Ju konkretare innehållet är desto lättare är det att ta till sig när man språkligt är begränsad. Därför finns det många bilder och illustrationer med i alla deltagarhäften.

Lärarna som jobbar med det här materialet får många tips i varje temas lärarhandledning om hur man kan konkretisera undervisningen på olika sätt. Att exempelvis förlägga undervisningen utomhus eller i de miljöer där verkligheten pågår är ofta väldigt effektivt istället för att bara prata om något teoretiskt inne i ett klassrum. Rollspel kan också vara en väldigt lärorik metod för att lära något både ur ett samhällsorienterande, språkligt och känslomässigt perspektiv.  I lärarhandledningarna finns många sådana exempel.

I de allra flesta temahäften finns berättelser om fiktiva personer. Det är ofta asylsökande som möter det svenska samhället på olika sätt. Tanken med detta är att göra samhällsorienteringsdelen mer konkret. På så sätt blir informationen om hur Sverige fungerar inte lika abstrakt som i faktatexter. Fakta om regler eller hur Sverige är organiserat behövs och har sin plats i undervisningen, men kan lätt uppfattas som väldigt teoretiskt. I ”Lär känna Sverige – och lär dig svenska” varvas därför faktatexter med berättelser om vanliga människors liv kopplat till temats innehåll.

Av samma skäl är bildbankens urval fler foton från verkligheter än tecknade illustrationer.

Igenkänning och identifikation är viktigt för att deltagarna ska uppleva innehållet relevant och meningsfullt att lära sig. Personerna i berättelserna i texterna och på bilderna är därför ofta (men inte alltid) människor som också flyttat till Sverige och varit eller är asylsökande.