logotype

Människor har förtroende för vårt arbete

Frälsningsarméns omsättning i Sverige har ökat under många år, mycket tack vare givarnas gåvor, men förra året var intäkterna något lägre än året innan.

— Vi har kunnat bedriva mycket av vår verksamhet tack vare att människor ser att vi har gjort en hel del nytta för de svagaste i samhället och därför varit generösa med att ge gåvor och testamenten. Vi har haft många människors förtroende, vilket än idag är oerhört viktigt att bevara på alla sätt, säger Elisabeth Beckman, förvaltningschef på högkvarteret.

Kommunerna och Socialtjänsten

En hel del av den sociala verksamheten bekostas även av kommunerna.

— De flesta av de tjänster vi gör för kommuner ersätts numera inte med bidrag utan kommer i form av ersättning för utförda tjänster efter upphandling från kommunernas sida, säger Elisabeth Beckman.

Ofta rör det sig om att Socialtjänsten betalar för placeringar exempelvis behandlingshemmet Kurön, stödboendena Lilla Bommen och Nylösegården, stödboendet och natthärbärget Klippangården och hemmet för ensamstående flyktingbarn Vårsol Sara.

Ett flertal verksamheter har någon form av bidrag till viss del medan Frälsningsarmén står för resten av kostnaderna. Det gäller till exempel Sociala centret vid Hornstull och EU-centret i Stockholm. De skyddade boenden för kvinnor med barn och de som utsatts för människohandel bygger dels på placeringar från Socialtjänsten men Frälsningsarmén tar även en del av kostnaden.

Fastigheter från sekelskiftet

När det gäller fastigheter, införskaffade och byggde Frälsningsarmén såda¬na när samfundet etablerade sig i Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och intäkter och avkastning i och med detta skördas idag.

Våra olika hjälpverksamheter

Tack vare intäkterna kan många människor som lever i utsatthet få hjälp via kårerna eller de sociala verksamheterna.

Frälsningsarmén driver:

 • fyra förskolor
 • en fritidsgård för skolbarn
 • fyra härbärgen
 • ett härbärge avsett för EU-migranter
 • åtta stödboenden inom missbruksvården
 • ett stödboende för ungdomar
 • ett stödboende för ensamkommande flyktingungdomar
 • två kvin¬noboenden för dem som levt i relationer med inslag av våld och där kan även de som fallit offer för människohandel söka skydd
 • ett boende för män som hamnat i människohandeln
 • ett utrednings- och behandlingshem för föräldrar och barn
 • ett trygghetsboende för äldre
 • arbete bland döva och synskadade på några platser
 • elva sociala center, familje- och samtalscenter
 • och på ett 30-tal ställen har kårerna ett etablerat socialt arbete.

Vad man kan få hjälp med i våra verksamheter:

 • I många verksamheter serveras det kaffe och/eller mat till hemlösa, de som känner sig ensamma och som vill ha ge¬menskap och de som lever i en svår ekonomisk situation.
 • samtalsstöd och ekonomisk rådgivning
 • matkasse eller presentkort att handla mat för
 • rekvisition till Myrorna för inköp av kläder och möbler
 • Barn och unga får möjlighet till värdefull fritidssysselsättning och att följa med på kollon.
 • Ensamstående föräldrar med barn kan delta i utflykter, läger och familjeaktiviteter,
 • äldre erbjuds gemenskap,
 • asylsökande och invandrare får en träffpunkt och kan lära sig svenska och hur vårt samhälle fungerar
 • Flyktingkillar erbjuds fotboll och gemenskap inom Football for all Global.
 • Frälsningsarmén arbetar även tillsammans med andra organisationer mot människohandel på ett förebyggande, praktiskt och återinteragerande sätt.

90-konto ställer stora krav på vår redovisning

De pengar som kommer in genom den centrala förvaltningen såsom insamling och testamenten tas emot av finansen¬heten där Elisabeth Beckman har det övergripande ansvaret. Hon påpekar att det även hanteras och bokförs en hel del inom lokala verksamheter och större institutioner men också hos folkhögskolan i Ågesta och på Myrornas huvudkontor.

— Oundvikligen går vi mot en mer centraliserad bokföring av helheten, men vi är inte helt framme vid det än. Kraven som ställs inom både redovisningslagstiftningen och för att vi har 90-konto för insamling är så stora och kräver att vi har kontroll på hela redovisningen, säger Elisabeth Beckman.

Kårernas/församlingarnas omsättning

I totalsumman ryms omsättningen för de 88 kårerna som uppgick till 149 miljoner kronor. Av dessa är ett antal självförsörjande när det gäller den kyrkliga verksamheten, såsom Kungsholmskåren och Templet i Stockholm, Centrumkåren Haga/Mölndal och Östra kåren, båda i Göteborg, och kårerna i Varberg, Örebro, Västerås och Visby med flera. Men till deras sociala verksamhet tillkommer ersättning genom anslag från högkvarteret från insamlade medel och Myrornas överskott.

Den enskilt största kostnadsposten är personalkostnader då de flesta verksamheter kräver det. Därefter är kostnader för lokaler en stor post.

Utmaningar

Elisabeth Beckman nämner några utmaningar som Frälsningsarmén står inför när det gäller ekonomin, såsom kortsiktigheten kring upphandlingar och bidrag. För bidragen gäller besluten ofta bara under ett år och kommer oftast ganska sent in på året. Upphandlingar gäller vanligtvis för tre år.

— Det gör det svårt när det behövs större investeringar för exempelvis lokaler, säger Elisabeth Beckman.

— En annan utmaning är den ökade konkurrensen på insamlingsområdet så där behöver vi hänga med och utveckla både kommunikationen runt insamlingarna och de konkreta insamlingskanalerna, fortsätter hon.

Medlemmarnas bidrag

Hon påpekar även vikten av att Frälsningsarméns medlemmar inspireras att förutom att avsätta tid, även bidra ekonomiskt för att få de olika verksamheterna att gå runt med lokalkostnader, löner och annat. Dessutom behöver Frälsningsarmén i andra världsdelar ekonomisk stöttning från de rikare länderna, så som Sverige.

— Idag växer Frälsningsarmén väldigt mycket i södra Asien och i stora delar av Afrika och där är det allra svårast att finansiera verksamheten. Därmed växer den del som behöver stöd procentuellt sett och det är en utmaning som det internationella högkvarteret börjat jobba med på olika sätt de senaste åren, avslutar Elisabeth Beckman.

Text och foto: Teresia Jansson

Fakta Frälsningsarméns ekonomi i Sverige år 2016

 • Total omsättning: 715 020 449 kronor (773 329 000 kronor år 2015).
 • Insamlade gåvor via 90-konto: 50 039 958 kronor (56 780 467 kronor år 2015).
 • Testamenterade tillgångar: 34 964 000 kronor (84 500 000 kronor år 2015).
 • Kårernas omsättning: 149 762 669 kr. (150 670 384 kronor år 2015).
 • Myrornas omsättning: 304 779 000 kr (279 000 000 kronor år 2015) Båda åren har ett överskott om 30 000 000 kronor lämnats till social verksamhet inom Frälsningsarmén.

Denna artikel har publicerats i Frälsningsarméns tidning Stridsropet nr 4 - 2017