logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Lärosats nr 1: Bibeln är Guds ord

Vi tror att Gamla och Nya Testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att endast de utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv.

Bibeln är ju inte bara en bok. Den består av 66 böcker uppdelade i två delar, Gamla och Nya testamentet. De är skrivna under mycket lång tid och till slut sammanförda till en enhet som vi idag kallar Bibeln. Böckerna är skrivna av människor som fått sin inspiration av Gud, så det är Guds eget ord som har blivit nedtecknat genom dem.

De bibelberättelser från Gamla testamentet som jag hörde när jag var liten och gick i söndagsskolan var ju många gånger spännande och fascinerande. Berättelser om Adam och Eva, Noas ark, Josef i Egypten, Mose i vassen, David och Goliat med flera, var historier som skulle visa på hur vi skulle leva och vara mot varandra, men också att det fick följder om man lurades, svek någon eller bara tänkte på sig själv.

De talade också om hur Gud hade en plan genom allt detta och att man fick se hur det som såg hopplöst ut i början kunde vändas till något positivt. Det gjorde att självförtroendet kunde stärkas lite då jag fick lära mig att jag inte är ensam, utan att jag kan lita på att Gud är med och att han har en plan för mig och mitt liv.

Men i takt med att jag blev lite äldre började det gå upp för mig mer och mer att det inte bara var spännande små berättelser som skulle lära oss små barn att vara skötsamma utan att alla berättelser hängde ihop till en lång historia genom generationerna, där Gud var med och styrde och ställde, många gånger ett bångstyrigt folk som inte alltid ville lyssna på Gud utan ville gå sina egna vägar, vilket alltid slutade i elände.

Folket fick de tio Guds bud och Mose lag att rätta sig efter. Det var mycket regler och ritualer som skulle följas

så det var lätt att misslyckas med det också. Israels folk hamnade ofta i problem, de blev ockuperade av olika folk runt omkring och deporterades till andra länder, vilket oftast berodde på att folket tog avstånd från Gud.

Gud sände flera profeter för att tala folket till rätta, men de lyssnade inte alla gånger. Profeterna talade om Messias, Frälsaren som skulle komma och befria Israels folk.

I Nya testamentet får vi vara med då Messias, Frälsaren, Jesus föds och hur han börjar sin undervisning om Guds rike. I och med att Jesus kom in i världen och Guds folk kom att inbegripa alla människor och folkslag så trädde det nya förbundet i kraft och folket blev befriat från det gamla.

Den största nyheten med det nya förbundet var att det fanns frälsning för alla, inte bara Israels folk, och att frälsningen inte berodde på gärningar, vad man gör och inte gör, utan något som kommer inifrån och genom frälsningen kommer gärningarna. Jesus undervisade mycket om hur man skulle vara mot varandra.

När de skriftlärda frågade Jesus vilket som var det största budet svarade Jesus så här: ”Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.” (Mark 12:29-31).

Om man använder Jesus undervisning som rättesnöre i sitt liv, är risken minimal att man sårar någon annan människa i sin omgivning och man kan koncentrera sig på det som är viktigt här i livet. Med all stress, jäkt och denna eviga jakt på egen tillfredställelse som finns i vår vardag idag och som hela tiden vill styra våra tankar och gärningar åt ett helt annat håll, så är det inte alltid lätt att älska sin nästa. Risken finns att vi ignorerar eller trampar ner varandra i stället för att bry oss om varandra och uppmuntra varandra. Men Jesus har lovat att gå med oss, och stå vid vår sida i alla situationer.

Text: Per Lundell

Lärosats nr 2: Gud är alltings skapare

Vi tror att det bara finns en Gud som är oändligt fullkomlig, alltings skapare, uppehållare och styresman, och att endast Gud är värd att tillbe.

Den Gud som kristna tror på är treenig, suverän, fullkomlig i helighet, vishet, makt och kärlek. Gud är skapare av allt – både synligt och osynligt. Vi tror dessutom att skapelseverket fortsätter och att Gud alltjämt griper in i våra liv. Gud har omsorg om var och en men också om hela skapelsen och vi har därför ansvar för den och varandra. Mot bakgrund av det brister den troendes hjärta ut i tillbedjan på olika sätt.

Ungefär så kan vi i några meningar sammanfatta Frälsningsarméns andra lärosats som handlar om vem Gud är.

Den nämner saker i Guds karaktär som vi uppfattar som de viktigaste egenskaperna. Det som gör Gud till just Gud. Gud är exempelvis ”alltings skapare”. Således existerar Han av sig själv, den Ende som inte är skapad. Gud är också evig, då Han själv skapat tiden. Gud är närvarande, var vi än är, allsmäktig och allvetande.

Den andra delen av lärosatsen handlar om att Gud har skapat allt – tiden, rummet, materien och fortfarande har omsorg om allt. Vi som människor inbjuds att ta del i odlandet av det som är gott. Vi har ett ansvar, som Guds avbild och från skapelsen, att förvalta allt på ett sätt som är värdigt Gud och att ta hand om varandra. Att Gud är alltings (och därmed allas) skapare, uppehållare och styresman gör att ingen av oss är utanför Guds omsorg.

En Gud som handlar så med oss är verkligen fullkomlig i sin kärlek.

Vårt gensvar till en sådan Gud måste vara tillbedjan. Men inte en tillbedjan som är begränsad till söndagens gudstjänst eller begränsad i former. Nej, vårt gensvar är en tillbedjande livsstil. Romarbrevet 12:1 är en vers som betyder mycket för den kristnes förståelse av vad tillbedjan är, men kanske i synnerhet för den del av kristenheten som utgörs av Frälsningsarmén:

Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst.

Lärosatsen är förvisso en bekännelse. Men den är också en utmaning. Lever vi i tillbedjan? Är våra liv ett levande och heligt offer som behagar Gud? Bryr vi oss om den skapelse som Gud berett och fortfarande har omsorg om? Delar vi Guds omsorg om de förtryckta, de fattiga, de svaga? Tillber vi Gud för alla Hans karaktärsdrag eller bara för dem vi har lättast för? Hur ser det här ut, egentligen i våra egna liv? Kan vi frimodigt stämma in i lärosatsens inledning ”Vi tror”?

När lärosatsen landar i våra hjärtan förstår vi både vem Gud är och att Han fortfarande verkar där. Du och jag inbjuds till att vara med och inte enbart bevara men aktivt ta ansvar för att kultivera den här världen. Vi får bry oss människor som Gud bryr sig om. Och detta är tillbedjan.

text: Marcus Andersson

Lärosats nr 3: Gud är treenig

Vi tror att i Gud är tre personer - Fadern, Sonen och den Helige Ande, oskiljaktiga i sitt väsen och jämlika i makt och härlighet.

Att få dela tankar om Treenigheten är en förmån! Det är samtidigt min tro på Treenigheten jag berättar om. Det är en kraft så stor att den en gång skapade himmel och jord. Samma kraft som skapade djur och människor, samma kärlek som såg hur vi mer och mer vände oss bort ifrån Gud och då bestämde sig för att sända sin älskade son, Jesus Kristus, till jorden, för att var och en, oavsett i vilken tid vi levt eller lever i, inte skulle behöva leva åtskilda från Gud, från hans kraft och kärlek till oss.

Vi skulle återigen få möjligheten att leva i Guds skaparkraft, hans kärlek och omsorg genom att säga ja till hans enfödde son Jesus Kristus. Denna kraft av godhet bestämde jag mig för att ta emot så sent som i 30-årsåldern. Det är aldrig för sent att säga ja till Jesus och hans gudomliga livskraft. Varje dag finns ny kraft att ta emot genom den helige Ande som också är Gud.

Det är det bästa jag gjort i mitt liv! Jag önskar dig detsamma av hela mitt hjärta!

Så här lyder Frälsningsarméns lärosats nummer tre.

Vi tror att i Gud är tre personer - Fadern, Sonen och den Helige Ande, oskiljaktiga i sitt väsen och jämlika i makt och härlighet.

Vi tror på en Gud som samtidigt är tre personer. Kristna tillber en enda Gud som Fader, Son och Helig Ande. Detta kallas läran om Treenigheten. Den är grundläggande för att förstå Gud som Gud uppenbaras i Bibeln, och detta är grunden för den kristna tron.

Gud var den som skapade himmel och jord. Det kan du läsa om i Första Mosebok i gamla testamentet. Gud var inte ensam. Det står att en gudsvind svepte fram över vattnet. Den Helige Ande fanns redan där och då. Vi kan inte säga vem som är först eller sist. Det visar också att det är en och samma enhet.

Gud, Jesus och den Helige Ande är alla ett. Treenigheten är lika aktuell idag som vid tidernas begynnelse.

Treenigheten är inte något som inte är levande, som bara går att läsa om i Bibeln.

Den är i allra högsta grad levande och verksam här och nu genom Gud, genom hans son Jesus Kristus och genom hjälparen, den Helige Ande. Den Helige Ande är den ande som Jesus lovade att människor skulle få ta del av när han själv lämnade jorden och flyttade tillbaka till Gud fadern. Detta skedde på den dag vi kallar den första pingstdagen. Läs om det i Bibeln i nya testamentet, Apostlagärningarna, kapitel 2 och versarna 1 - 4.

Gud är tre personer som är förenade med varandra. De är förenade i kärlek, innerlig gemenskap, i attityd och i handling.

Gud fader, hans son Jesus Kristus och den Helige Ande är en dynamisk cirkulation av jämlikhet i dess rätta bemärkelse där ingen har större auktoritet än någon annan.

Läs evangelium enligt Matteus i nya testamentet, kapitel 6 och versarna 5 - 15.

Jesus gick igenom samma saker som människor gör i form av alla de känslor vi har, annat mänskligt som hunger, trötthet, vrede, kärlek till medmänniskorna och frestelser. Inget undgick honom om hur det är att vara människa och han är densamme idag! Han känner dig bättre än du känner dig själv. Detta kanske kan kännas lite läskigt men är samtidigt oerhört befriande. Han vill dig bara väl. I hans kärlek till dig kan du utvecklas som människa, allt mer närma dig att bli ditt bästa jag tillsammans med din hjälpare, den Helige Ande och så ta ett steg i taget, varje dag, genom lycka och olycka, genom glädje och sorg, genom svåra val och frestelser som du vet inte är bra för dig. Han ger dig den styrka du behöver för att utvecklas i rätt riktning. Var inte rädd.

Han vill dig bara väl! Han älskar dig mer än du någonsin kan föreställa dig.

Text: Maria Sandberg

Lärosats nr 4: Jesus är sann Gud och sann människa

Vi tror att i Jesu Kristi person är den gudomliga och den mänskliga naturen förenade så att han verkligen är sann Gud och sann människa.

I vår serie om Frälsningsarméns lärosatser har vi nu kommit fram till den fjärde; läran om Jesus Kristus och vem han är. Det är Bibelns beskrivning av Jesu identitet som ligger till grund för våra slutsatser, vår växande förundran, tacksamhet och tillbedjan när vi börjar upptäcka vem det är som har vandrat ibland oss, vem som är vår Frälsare och Herre och vår förtrogne intill tidens slut

Skriften innehåller minst 130 namn och titlar eller benämningar på Kristus som fyller oss med tillit till och förtröstan på honom som den han verkligen är. Jesus bekräftade detta när han efter sin uppståndelse förkunnade vad som var sagt om honom "i allaskrifterna"(Luk 24:27).

Genom kyrkohistorien har olika avvikelser från Bibeln förekommit, där man försökt betona den gudomliga respektive den mänskliga naturen hos Jesus Kristus på bekostnad av den ena eller andra. Sådana försök får dock alltid allvarliga konsekvenser och omöjliggör evangeliets kärna vilken förutsätter att Jesus är fullkomligt Gud och fullkomligt människa. Denna verklighet är ett mysterium som kan omfattas av tron, men aldrig tillfullo av vårt begränsade förstånd. Frälsningsarméns sätt att försöka verbalisera mysteriet är:" De två naturerna kan urskiljas, men inte åtskiljas, eftersom de existerar i fullkomlig enhet."

I ett sekulariserat samhälle är Bibelns ord om Jesus som evig Gud mycket viktigt att lyfta fram.

De mäktigaste vittnesbörden om Jesu gudom finner vi i aposteln Johannes skrifter där vi bland annat läser de välkända orden: " I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.....Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning" (Joh 1:1,14).

Genom att erkänna att Jesus var helt och fullt Gud kan vi förstå Guds kärlek och det skyhöga pris som han är villig att betala genom att låta sig födas som människa, dela våra mänskliga förutsättningar, lida och dö på korset för att ge oss den nödvändiga frälsningen. Vi kan också fröjda oss över hans uppståndelse ifrån de döda och låta oss fyllas av osvikligt hopp när vi ser hans suveräna makt över synd och död. Vi finner också i Kristus den för oss fullt tillräckliga uppenbarelsen av Gud. Den för oss in i en personlig relation med honom och vi ser hans påtagliga existens i vår omedelbara närmiljö.

Genom att acceptera Jesus som helt och fullt människa får vi det ultimata föredömet för ett helt och fullkomligt liv i helighet, barmhärtighet och integritet.

Läran om Jesus Kristus är fascinerande, gripande och livsviktig. Det är den verklige Kristus som ska vara föremålet för vår tro. Den ger frälsning och välsignelse!

Lärosatsen vill inte stimulera endast ett intellektuellt, teologiskt försanthållande, utan är ämnad att väcka en längtan att utbrista med aposteln Paulus: "Jag vill lära känna Kristus...".

Text: Daniel Viklund

Lärosats nr 5: Alla människor har syndat

Vi tror att de första människorna skapades i ett tillstånd av oskuld, men genom deras olydnad förlorade de sin renhet och salighet och som en följd av deras fall har alla människor blivit syndare, totalt fördärvade, och som sådana med all rätt föremål för Guds vrede.

August Strindberg säger i teaterpjäsen Ett drömspel att det är synd om människorna. Han gav genom detta uttryck för det synsätt som varit människans i alla tider – att något fattas oss. Vad är det då som har försatt oss i ett sådant tillstånd? "Nej, det är inte synd om mig", kanske du säger. "Jag har det bra och behandlar mina medmänniskor på ett föredömligt sätt. Jag är snäll och hjälpsam." Det kanske du är och kanske upplever du dig inte fattig på något sätt.

Den femte lärosatsen i Handbok i Frälsningsarméns lärosatser tar upp just detta som är människans problem. I vår tid är det ofta känsligt att tala om personliga problem. Vi tenderar att vilja skyla över dem och glömma bort hur verkligheten egentligen ser ut.

Bibeln lär oss att Gud skapade människan så som han ville att hon skulle vara. Om du känner till skapelseberättelsen känner du kanske också till i vilket tillstånd de första människorna skapades. Bibeln beskriver att människan skapades till Guds avbild. Gud gjorde detta av egen fri vilja, det var ingen som varken bad honom att göra detta eller tvingade honom till det.

Samma frihet att välja lades ned i människan när hon fick del av Guds avbild. Hon blev lika fri som sin Skapare. Men denna frihet blev medlet med vilket hon slutligen valde att vända Gud ryggen – ett beslut som än i dag påverkar hela mänskligheten.

Kristna tror att människan på grund av de första människornas synd mot Gud har förlorat den tilltänkta gemenskapen med Skaparen. Ordet synd är ett mycket känsligt begrepp som vi helst inte vill ta i över huvud taget.

Men vad är då egentligen synd? Det enkla svaret är att synd är allt som ökar avståndet mellan oss människor och Gud. Ett annat sätt att beskriva att synda är "att missa målet". Att göra något tvärtemot vad jag behöver göra för att åstadkomma något specifikt eller komma till en särskild plats.

För en kristen människa är det målet och den platsen försoningen med Gud. När fariséerna frågade Jesus vilket det främsta budet i Lagen var, svarade han: "... Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd" (Matteus 22:37).

Att inte älska Gud är alltså syndens innersta kärna. Vi är skapade till att älska Gud. Detta är syftet med vår existens. Från första stund har Gud arbetat på en försoningsplan för att återupprätta gemenskapen med den mänsklighet som han en gång skapade till sin avbild.

Jesus säger: "... Ingen kommer till Fadern utom genom mig" (Johannes 14:6). Det återupprättandet och den återföreningen mellan människan och Gud kan endast uppnås genom att vi av egen fri vilja tar emot Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare.

När vi nu till slut återkommer till Strindbergs påstående: "Det är synd om människorna", måste vi konstatera att detta verkligen är sant. Men Bibeln förvandlar detta konstaterande till en glädjefylld och hoppingivande framtidsutsikt – genom Guds nåd kan vi nå målet!

Gud välsigne dig på din väg att återta det som Gud ämnat för dig!

Nicolaj Vollburg

Lärosats nr 6: Försoningen

Vi tror att Herren Jesus Kristus genom sitt lidande och sin död har försonat hela världen med Gud så att vem som vill kan bli frälst.

Vad är meningen med livet? Finns det någon mening?

Jag tror det. Den kristna tron säger att det finns en mening. Jag skulle vilja hävda att människors ständiga sökande efter mening, visar att det finns en mening med livet!

Tänk dig att du går in i ett mörkt rum. Jag skulle gissa att bland det första du gör är att leta efter lysknappen. Även om du inte skulle hitta den på en gång så ger du dig inte. Kanske sitter den på andra sidan dörren? Vi letar efter en lysknapp därför att vi har lärt oss att det ska finnas en. Hur är det då med meningen med livet? Jag tror att vi bär med oss frågan därför att vi, inom oss, har en förväntan på att den ska finnas. Vi letar efter en mening med livet därför att vi har lärt oss att det ska finnas en.

Om detta stämmer, om vi som människor bär med oss ett sökande efter mening, varför blev det mörkt i rummet?

Bibeln berättar att de första människorna, Adam och Eva var olydiga mot Gud och de syndade. Synd är ett hebreiskt ord som betyder att missa målet.

I och med detta släcktes ljuset i rummet. Människor levde inte längre i gemenskap med Gud, de såg Honom inte. Men Gud längtar efter gemenskap med oss människor. Han längtar efter gemenskap med dig och mig. Därför sträckte Gud ut sin hand och sände sin Son, Jesus. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Johannesevangeliet 3:16)

Du och jag behöver inte längre vandra i mörker. Jesus sa: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. (Joh 8:12) Gud gjorde för oss det vi inte hade möjlighet till själva. Genom Jesu död på korset försonades hela världen med Gud! Jesus uppstod och korset blev bron, för dig och mig, över till Gud. Vill du gå över?

Meningen med livet är att med Jesus leva i gemenskap med Gud, att älska Gud och älska människor. Jesus är vägen till Gud. Gud har en plan för ditt liv, en plan som vävs ihop med dina gåvor och talanger. Det finns ett högre syfte med att du går på den här jorden!

Har du som jag levt som kristen i flera år? Ta ett steg idag. Gå upp till nästa nivå. Att vara kristen för med sig ett ansvar. Kliv in i din roll. Jag vet att Gud utmanar dig att kliva ur din bekvämlighets- zon, Han utmanar mig varje dag.

Kanske har du inte tagit emot Jesus som Herre i ditt liv. Då kan du göra det nu. I Honom finns svaret på frågan. I Honom får vi gemenskap med Gud och tanken är att vi får kliva in i en kristen gemenskap där vi får växa närmare Gud.

Be gärna: Jesus, jag vill ta emot dig nu. Jag bekänner dig Jesus som min Herre och Frälsare.

Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder.

Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn, en del av Guds folk. Amen...

"...vem som vill kan bli frälst." Vill du?

Lärosats nr 7: Frälsningen

Vi tror att ånger inför Gud, tro på vår Herre Jesus Kristus och pånyttfödelse genom den Helige Ande är nödvändiga för frälsning.

"Vi är ett frälsningsfolk, detta är vår specialitet. Att bli frälsta, förbli frälsta, få andra frälsta - samtidigt som vi själva blir mer och mer genomfrälsta", sa Frälsningsarméns grundare William Booth för mer än hundra år sedan. Det är lika aktuellt idag. Men frågorna är: Vad är frälsning? Vad innebär frälsning? Hur blir jag frälst? Räcker det om jag är AIK-frälst? Vad behöver jag frälsas ifrån?

Frälsning betyder räddning eller befrielse. Om jag är AIK-frälst, vad är jag då frälst eller räddad ifrån? Hammarby? I Frälsningsarmén talar vi om räddning eller befrielse från synd. Genom Guds nåd kan vi ta emot den frälsning som Gud vill ge oss genom Jesu död och uppståndelse, då han tog all världens synd på sig. Genom detta gjordes varje människa som vill acceptera och ta emot honom som Frälsare i sitt liv oskyldig inför Gud.

Gud ville, genom att sända sin son till världen, visa att han är frälsaren genom de handlingar Jesus utförde när han gav mat åt de hungriga (Joh 6:1-21), helade de sjuka (Matt 4:23), förlät synder och förkunnade Guds rike, undervisade och upprättade människoliv. Frälsningen ger oss möjlighet att bli Guds barn, den ges av nåd och tas emot genom ånger, tro och pånyttfödelse.

Omvändelse eller sinnesändring som är grundtextens ord, betyder att ändra sitt sinne, att vända om; bort från synden och TILL Gud. Sann omvändelse är ett uppriktigt beslut att överge synden och lyda Gud. Det betyder att man inte bara erkänner synd, utan att man också har för avsikt att överge det som är orätt. Villighet att ge upp behöver ju inte alltid betyda att man har kraft att göra det. Det kan liknas vid en person som ligger i vattnet och är påväg att drunkna. Hon vill bli räddad men är ändå utan kraft att rädda sig själv, eller befria sig från det som hindrar. Så kan även en människa vara villig att låta Gud frälsa, men hon är oförmögen att frälsa sig själv.

Vi tackar Gud för nåden att vi inte behöver frälsa oss själva utan bara behöver ha villigheten och tron.

Ordet tro på hebreiska betyder gripa, fasthålla och vara trogen. Att tro betyder alltså att hålla fast vid Gud. Sann omvändelse måste alltid åtföljas av tro på Jesus. Frälsning kommer när sann omvändelse praktiseras i kombination med tro på Jesus, som är Frälsaren. Tron på Jesus förvandlar vår längtan efter förändring till omvändelse, till erfarenhet av förlåtelse och till villighet att följa Jesus villkorslöst. Alla människor kan tro, precis som alla människor kan gå. Båda är gåvor från Gud. För att kunna gå krävs en handling från människan att försöka ta steg. Så är det också med tro. Tron är en gåva, men det krävs att jag försöker tro. Genom Jesus Kristus gör sig Gud känd så vi KAN tro.

Pånyttfödelse är den Helige Andes verk och beror inte på människans egen kraft. Den är en förvandling som Gud gör i den som omvänder sig bort från synd och tror på Jesus. Konsekvensen blir att den Helige Ande flyttar in i livet och ger kraft att göra det som är rätt istället för det som den syndiga naturen i människan tidigare skulle gjort. Genom pånyttfödelsen ges kallelsen att bli lik Jesus och kallelsen till ett heligt liv tillsammans med Gud själv. Den Helige Ande blir livgivaren och garanterar Jesu närvaro i livet ända till tidens slut.

Full frälsning genom omvändelse, tro och pånyttfödelse är en gåva från Gud att förvalta och förmedla. Vad vill du göra med den gåvan? Ta emot den och sprid den vidare i Jesu namn.

Text: Hanna Smedjegård

Lärosats nr 8: Rättfärdighet

Vi tror att vi blir rättfärdiga av nåd genom tro på vår Herre Jesus Kristus och att den som tror har vittnesbördet inom sig.

- Det kostar ingenting, säger telefonförsäljaren i luren och jag funderar på om det är möjligt. Varför ringer det någon till mig och vill ge bort något gratis? Jag kan få strumpor, filtar, böcker eller mobiltelefoner helt utan kostnad låter det som. Det framstår som att det finns företag eller organisationer som specialiserat sig på att skänka bort prylar. Hur skulle det gå ihop, undrar jag stilla, vem skulle stå för kalaset? Efter en stunds samtal så framgår det att gåvan kommer med ett villkor. Jag måste abonnera i ett år, köpa tre av samma vara eller teckna månadsvis avbetalning. Ingenting är gratis.

Det mesta i vårt samhälle har ett pris. Det skapar olikheter mellan oss människor. Antingen har du resurser så att du kan skapa det liv du vill ha och köpa allt du vill äga, eller så begränsas du av din brist på tillgångar och hamnar i underläge. Tron på Jesus vänder upp och ner på allt det som vårt samhälle är uppbyggt på. Dina tillgångar och talanger är inte längre hårdvaluta. Plötsligt spelar det ingen roll vem du är, vad du gör eller vilka resurser du har. Inför Gud är vi alla lika. De som är rika, snygga eller duktiga befinner sig inte närmare Gud än någon annan. Istället är det Gud som närmar sig oss. Han vill inget hellre än att ha en relation till oss, sina älskade barn som han har skapat. Fattiga, svaga och misslyckade har precis samma chans att få lära känna Gud som vem som helst annan. Om vi uttrycker det på ett annat sätt så kan vi säga att det inte finns någon människa som i sig själv förtjänar att älskas av Gud för något man gjort eller åstadkommit. Ingen är bättre än någon annan, snarare är vi alla lika dåliga. Guds kärlek är en gåva till oss som vi får ta emot, gratis. Kärleken kommer helt utan krav på avbetalningsplaner. Gud ser bortom den fasad vi har skapat rakt in till det han har ämnat oss att vara. Det enda vi behöver göra är att tro och ta emot.

Om detta kan vi läsa i Frälsningsarméns lärosats nummer åtta. Där står det att vi människor blir "rättfärdiga av nåd genom tro på vår Herre Jesus Kristus". Att bli rättfärdig innebär att återfå sin relation till Gud, den kontakt som varit skadad och bruten på grund av synden som drar oss långt bort från Gud. På Guds initiativ återupptas gemenskapen genom att Jesus kom till jorden, dog på korset och uppstod igen. Ingenting är nämligen gratis. Någon måste ta på sig skulden för det som vi har gjort fel mot andra människor och mot Gud. Jesus betalar priset för all ondska och allt lidande som vi människor lyckas åstadkomma när vi lever under syndens påverkan. Hela Bibeln berättar om just denna Guds gåva till oss.

"Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn." (Johannes evangelium 3:16).

Många av Bibelns översättningar är skrivna på latin och då används ordet gratia för nåd. Det är samma ord som svenskans gratis. Möjligheten att återfå relationen till Gud är något vi får helt gratis, utan att vi egentligen förtjänar det. Det verkar faktiskt som att Jesus är den som specialiserat sig på att ge bort saker utan att det kostar något för oss. Han betalar hela priset. Han ger till exempel frihet, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. (Gal 5:22-23). Han ger evigt liv och gemenskap med Gud. Din insats är att tro på att Jesus. Om det vill vi berätta.

Text: Theres Frisk

Lärosats nr 9: Trons lydnad

Vi tror att vi, för att bevaras i frälsningen, måste fortsätta att i tro lyda Kristus.

Jag ser min tro på Gud som en relation som är aktiv och levande. För mig är inte Gud någon som är långt borta och bara tittar på mig för att se hur jag lever och hur många fel jag begår. Så med den bakgrunden, låt mig få ta er med i några tankar kring den här lärosatsen.

En relation är inget statiskt tillstånd. Antingen så går man framåt eller bakåt. Det finns en dynamik i en relation som jag tror är väldigt viktig för att man ska kunna utveckla och fördjupa relationen. Jag är övertygad om att så är det också med vår relation till Gud och Jesus.

Vi har en enorm förmån att få ha en relation med världens skapare, vi får ha gemenskap med Jesus som dog för oss för att vi skulle kunna ha en relation med Gud. När jag tänker på det stora i det Jesus gjorde för mig utan att jag har gjort mig förtjänt av det så blir det för mig en väldigt naturlig följd att jag vill försöka lyda det Jesus har sagt och på så vis fördjupa den relationen som jag får ha med honom.

Likaväl som vi kan svika en annan människa i en relation så kan vi också svika Gud genom att inte göra det som vi vet att han vill att vi ska göra. Om vi däremot vänder om och ber om förlåtelse så kan vi börja bygga upp relationen igen så att vi kan få leva i gemenskap med Gud så som han hade tänkt det från början.

Vi alla vet nog ungefär hur man bygger en relation till en annan människa, men hur bygger man en relation till Gud? Jag tror att det är till stor del väldigt lika. När vi pratar om mellanmänskliga relationer så handlar det ju mycket om att umgås, prata och ta tid för varandra. Jag tror att precis samma komponenter behövs när vi bygger vår relation till Gud. Vi måste ta tid för honom genom att läsa vår bibel och samtala med honom i bön. Det är nog två av grundpelarna som vi kan bygga vår relation till Gud på.

Det står i Bibeln i Filipperbrevet 2:12 "... arbeta med fruktan och bävan på er frälsning..." Så det är ett jobb som vi måste göra och prioritera.

Jag tror att om vi ska dra en parallell till en kärleksrelation så gör vi allt vi kan för att få vara med personen i fråga, vi studerar vad personen gillar, vi vill helt enkelt vara med den personen alla dygnets timmar. Så tror jag att vår relation till Gud också bör vara genom att vi vill göra allt för att få spendera mer tid med honom.

Jag vet inte om du har tänkt på hur ett par som har levt ihop många år blir väldigt formade av varandra, så att de nästan kan slutföra varandras meningar när de talar. Så tror jag det är även med vår relation med Gud att ju mer vi är med honom och lever tillsammans med honom desto mer börjar vi tänka och känna som han. Jag skulle säga att vi till och med blir mer oss själva, vi växer till och blir de som Gud har tänkt att vi ska vara. Vi blir ett med Gud när han får ta mer och mer plats i vårt liv.

Så tror jag att man i tro lyder Kristus.

Text: Mathias Divert

Lärosats nr 10: Helgelsen

Vi tror att det är en förmån för alla troende att bli helt igenom helgade och att deras ande, själ och kropp bevaras oskadda så att de är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer.

Har du någon gång tagit emot en gåva som du inte känner dig förtjänt av, en gåva som du får och sedan kan förvalta som du vill, genom hela ditt liv, en gåva som kan förändra ditt liv så fullständigt och radikalt att du inte förstår dess vidd?

En sådan gåva får du ta emot den dagen du blir frälst och säger att Jesus är Herren i ditt liv, den dagen du bekänner din synd och din nöd inför vår Fader.

Gåvan heter helgelse och den får vi direkt när vi tagit emot frälsningen. Vi bli avskilda och renade av Jesu blod. Helgelsen innebär en relation med vår frälsare och ett liv tillsammans med honom. Vissa har beskrivit helgelse som hjärtats och livets överenskommelse i att, inte bara då och då, utan för alltid, vara och göra det Gud önskar.

I boken Handbok i Frälsningsarméns lärosatser beskrivs upplevelsen av helgelse ofta som en kris och som en avgörande vändpunkt eller ett beslut. Vi är på väg att bli dem som vi redan är i Kristus, på väg att bli dem som Kristus skapat oss till och som han vet att vi har kapacitet att vara, trots våra mänskliga fel och brister.

Helgelse är en process som pågår hela livet. Det handlar om en längtan att i livets alla skeenden och val göra det Gud vill att vi ska göra och bli mer kristuslika. Genom den helige Andes hjälp börjar vi se på livet med andra ögon och vi ser våra egna brister istället för andras. Vi får andra värderingar och börjar prioritera livet med Jesus framför den materiella världen som lockar utanför. Vi får kraft att säga nej till det som inte är nyttigt för oss. Vi får mod och frimodighet att berätta om Jesus och det glada budskapet för andra människor. Vi upptäcker skönheten i allt skapat, naturen och människorna runt omkring oss. Vi får möjlighet att bli ljuset och saltet i en mörk och hård värld.

Anden väcker våra sinnen och vi blir medvetna om vad vi bör rätta till i våra tankar, ord och gärningar. Det föds en längtan att göra det rätta, att ändra sitt gamla jag och bli mer lik Jesus.

Helgelse är ingen "lättsam" gåva. Att ta emot den kan innebära prövningar och svårigheter i olika former men genom gåvan mognar vi också och formas som kristna. Vi lär oss att förminska oss själva och upphöja Gud.

Samuel Brengle beskriver helgelse som ett tillstånd:

"...där vrede, ondska, smädelse, skrymteri eller avund icke finnes; ej heller kärlek till bekvämlighet, oro för människors omdöme, blygsel för korset, världslighet, bedrägeri, tvister, trätor, girighet eller någon annan hjärtats orenhet (Kol 3:8). Det är ett tillstånd, där det ej längre finns tvivel eller fruktan (Luk 1:74), utan där man älskar Gud och förtröstar på honom av ett helt och fullkomligt hjärta."

Visst har vi fått en värdefull gåva. Tillsammans får vi hjälpas åt att inte tappa bort den eller lägga den ifrån oss. I gemenskapen med Gud lyser den som allra starkast.

Text: Anita Allansdotter

Lärosats nr 11: Evigheten

Vi tror på själens odödlighet, kroppens uppståndelse, den allmänna domen vid världens slut, på de rättfärdigas eviga salighet och de orättfärdigas ändlösa straff.

Skulle du välja att gå på begravning eller på fest? Tycker du att frågan är dum? På en begravning kommer ofta livets viktigaste frågor i fokus och du tvingas tänka på vad livet egentligen går ut på.

Frälsningsarméns elfte och sista lärosats beskriver eskatologin, det vill säga läran om de yttersta tingen, döden, uppståndelsen, domen och evigheten. Tanken på himmel och helvete är hela tiden en del av drivkraften i Frälsningsarméns väckelsearbete. Kallelsen att rädda människor från evig död till evigt liv är det viktigaste i Frälsningsarméns uppdrag.

Bibeln talar om att Gud lagt ned evigheten i människornas hjärtan (Pred 3:11), vilket innebär att varje människa ska existera i evighet. Tanken är hisnande och evigheten är en underbar gåva som också bär med sig ett oerhört ansvar. Kanske är det därför som familjelivet i Bibeln omges av så många riktlinjer och stor omsorg eftersom en man och en kvinna är kapabla att sätta evighetsvarelser till världen.

Denna allvarliga sanning och detta fantastiska hopp gäller även frågan om var människan ska tillbringa evigheten. Det finns ingen biblisk grund för att döden skulle innebära att vi upphörde att existera. Kristna tror att det Jesus lovat väntar när livet är slut.

"I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är." (Joh 14:2-3).

Hur kan kristna tro något så orimligt? Jo, av den enkla anledningen att Jesus Kristus, vår frälsare, uppstod från döden och därmed bevisade att det finns en fortsättning när detta liv är slut. Jesu jordiska kropp uppstod till en förhärligad kropp. Jesus uppstod inte bara som en ande till ett overkligt tillstånd utan till ett verkligt och påtagligt, himmelskt men fysiskt liv.

"Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp som han har i sin härlighet."(Fil 3:21).

När vi kommer till himmelen ska vi inte sväva omkring som diffusa och abstrakta andar, utan uppstå i vår förvandlade, himmelska och fysiska kropp. Vi kan lägga märke till att Jesus efter sin uppståndelse faktiskt åt inför lärjungarnas ögon. Jag tror att Herren vill berätta för oss, att det finns ett verkligt liv efter döden där vi ska äta, dricka, sjunga, dansa och leva på riktigt med den skillnaden att den brist vi upplever idag är borta. Himlen är en fullkomlig plats.

Domen betyder att vi i ljuset av Guds lag måste redovisa för våra liv. Domen över synd, människans oförmåga och ovilja att leva i harmoni med Guds fullkomliga vilja och lag, har redan fallit. De som är i Kristus är redan dömda och dömda oskyldiga, alltså frikända. Halleluja! Den dag vi träder fram inför Jesus kommer han att känna igen de som tillhör honom. Han kommer att veta vilka som tackat ja till att tro på honom och låta dem gå fria.

Vi tror att den dubbla utgången är ett faktum och behöver komma ihåg att det inte är Gud som sänder människor till fördärvet. Gud har genom sin nåd gett människor en fri vilja att kunna välja att leva i en relation med Honom. Då människor väljer att medvetet vända Gud ryggen och förkasta tron på evangeliet, väljer de också att gå evigt förlorade.

Omvända kristna har däremot en underbar framtid att se fram emot. De rättfärdigas eviga salighet. Himlen. Detta spänningsfält mellan himmel och helvete och vetskapen om en människas slutliga destination är det som måste driva oss. Kristna är kallade att av nåd, genom tro på vår Herre, Jesus Kristus, leda människor till himlen.

Bibelhänvisningarna kommer från Svenska Folkbibeln.

Text: Ludwig Fontanac