logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Ställningstagande

Frälsningsarmén är medveten om och avskyr det lidande som individer, grupper och nationer uthärdar på grund av korrupt beteende hos människor i maktposition och sådana som har anförtrotts förvaltandet av offentliga och privata resurser. Den accepterar ett ansvar att arbeta för en utrotning av korruption vare sig den är på individnivå, organisationsnivå, eller institutionsnivå för att skapa en mer jämlik miljö för alla inblandade.

Frälsningsarmén förbinder sig också att förebygga, identifiera och eliminera intern korruption.

Bakgrundsinformation

1. Sammanhang

Korruption kan definieras som att ge, erhålla eller förneka någon annan fördelar genom medel som är illegitima, omoraliska och/eller oförenliga med det ansvar som man har gentemot andra människor. Korruption är en global utmaning som på olika sätt och till olika grad påverkar samhällen runtom i världen [1].

Korruption är ett samlingsbegrepp som omfattar sådant som mutor, utpressning, svågerpolitik och nepotism. Det kan också ta formen av förhindrande av rättvisa. Korruption kan anta många former som varierar i grad från ett mindre utnyttjande av inflytande till systematisk, genomgripande institutionaliserad bestickning. ‘Förmedlingsavgifter’ kan vara en omskrivning för en annan typ av muta, en summa som betalas utöver den normala avgiften till ett ombud som i sin tur använder den till att muta individer eller myndighetsutövare för att underlätta beviljandet av ett avtal eller andra tjänster.

Korrupta handlingar är alltid omoraliska, men ofta också olagliga.

Korruption kan tolkas på olika sätt i olika kulturella sammanhang. Till exempel, gåvor som erbjuds före, under eller efter en del affärsuppgörelser betraktas i vissa kulturer som en muta eller otillbörlig påverkan (ett incitament) för beslutsfattaren att besluta till klientens fördel. I andra kulturer kan samma gåva vara acceptabel och till och med förväntad. “Där systematisk korruption existerar är formella och informella regler i konflikt med varandra” [2].

Korruption underminerar gott styre och rättspraxis, det leder till överträdelse av mänskliga rättigheter, förvrider marknaden och urholkar livskvalitet. Den är ett nyckelelement i ekonomisk underprestation och ett omfattande hinder för utveckling och utrotande av fattigdom [3]. Den skadar fattiga oproportionerligt genom att avleda medel avsedda för utveckling, avskräcka investeringar och utländskt bistånd till utvecklingsländer, underminera en regerings möjlighet att tillhandahålla grundläggande tjänster och generellt föda ojämlikhet och orättvisa.

Korruption går emot rättvisans grundsatser, mänsklig värdighet, empati med de behövande och förvaltarskapets anda. Den underminerar människors självförtroende, tillit och moraliska karaktär. Den sätter dem som inte har resurser att betala för tjänster i underläge. Korruption förstör integriteten hos alla inblandade.

Även om den exakta effekten av korruption är svår att kvantifiera, enligt Transparency International, ska mer än var fjärde person i världen 2013 ha betalt en muta. [4] [5].

2. Principer samt biblisk och teologisk bakgrund

Korruption går tvärtemot de principer om förvaltarskap och moraliska värderingar som Bibeln förespråkar.

Gud förordnar förvaltarskap
Mänskligheten förordnades utav Gud i begynnelsen att ta hand om de resurser den gavs och använda dem visligt. (1 Mosebok 2:15). Jesus kallar oss att vara trogna och (visa) kloka förvaltare (Lukasevangeliet 12:42-48).

Herren kräver att vi agerar rättvist, älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet inför honom (Mika 6:8). Gud fördömer dem som “stiftar orättfärdiga lagar och skriver förtryckande stadgar! De förvägrar de svaga rättvisa, berövar de fattiga i mitt folk deras rätt. Änkor blir deras offer, faderlösa plundrar de.” (Jesaja 10:1-2 Bibel 2000) (se också 5 Mosebok 24:17).

I Nya testamentet visade de första kristna på en modell för det rättvisa, älskande och jämlika samhälle som Gud har för avsikt för människor. (Apostlagärningarna 4:32-35).

Förvaltarskap involverar auktoritet, att ha ansvar och att hållas ansvarig
Gud avser att alla människor ska hållas ansvariga för sina gärningar.

‘Enligt biblisk övertygelse är makt och auktoritet alltid en väg till tjänst och ansvarsfullt förvaltarskap. Detta förvaltarskap inkluderar ansvarsskyldighet, ärlighet och ömsesidig kontroll av makt.’ [6]

Integritet kräver transparens
Medan korruption ofta är dold, kallar Gud oss att leva i ljuset och vara transparenta om våra handlingar (Johannesevangeliet 3:20-21).

Gud försvarar de fattiga och marginaliserade människornas sak
Gud tuktar dem som befattar sig med mutor och behandlar fattiga orättvist (Jesaja 1:21-25). Herren fördömer dem som gör sig själv rika genom oärlighet och fusk (Mika 6:10-13).

Gud varnar för girighet och sökande efter rikedom
Kärleken till pengar är roten till mycket korruption (1 Timoteus 6:9-10, Lukasevangeliet 12:15). I Matteusevangeliet 23:16-25 avslöjar Jesus Fariséernas bedräglighet vars fokus huvudsakligen ligger på rikedomarna som bärs till templet snarare än templets andliga aspekt.

Gud kallar oss till personlig, kollektiv helgelse
Gud kallar oss till ett liv i helighet, både personligt och som kollektiv. Avståndstagande från korruption är en viktig del av helgelse (Psalm 15)

Jesus stod upp mot korruption
Jesu korsfästelse var ett resultat av politisk och religiös korruption. Hans exempel kan inspirera människor när de betalar priset för lärjungaskap genom att stå upp mot korruption.

3. Omsättning i praktiken

  1. För att bekämpa korruption, behövs handling både individuellt och kollektivt. Frälsningsarmén kommer att arbeta medvetet för att öka transparens, ansvarsskyldighet och gott styre i den egna organisationen. Frälsningsarmén ålägger särskilt sina ledare att exemplifiera samt uppmuntra till högsta möjliga ansvarstagande och att ta avstånd från alla former av korruption.
  2. Existerande Frälsningsarmé policies, procedurer, order och reglementen måste följas för att förhindra korruption, mutor, svågerpolitik och nepotism. Frälsningsarmén kommer regelbundet se över sina system för att säkerställa att högsta möjliga standard följs.
  3. Frälsningsarmén kommer att främja miljöer som är fria från korruption och väl grundade på värderingar om rättvisa och barmhärtighet.
  4. Frälsningsarmén kommer inte medvetet acceptera några donationer som kommer från vinning av korruption.
  5. Frälsningsarmén kommer att verka för att öka allmänhetens medvetenhet mot korruption.
  6. Frälsningsarmén uppmanar alla lagstiftare i lokala, nationella och internationella jurisdiktioner att stifta lagar och förstärkande mekanismer som motverkar korruption.
  7. Frälsningsarmén är villig att samarbeta med legitima organisationer där detta kommer att avslöja och befria samhället från korruption.
  8. I sin utbildning av officerare, soldater, anställda och deltagare i dess verksamheter kommer Frälsningsarmén att försöka ge en förståelse för korruptionens faror och lömska natur. Ett exempel på ett praktiskt gensvar skulle kunna vara för Frälsningsarméns skolor eller ungdomsläger att göra Frälsningsarméns ungdom medveten om korruptionens nedbrytande natur och uppmuntra dem att bekämpa den. Andra möjliga sätt att bekämpa korruption kan vara genom användandet av sociala media, radio, pratshower och egna verksamhetsgrupper.
  9. Frälsningsarmén kommer att uppmuntra salvationister att använda alla möjliga tillfällen att fördöma korruption och främja dess utrotande. Vi kommer att stödja människor som avslöjar korruption.

Fotnoter

[1] Transparency International’s annual Corruption Perceptions Index gives a good overview of global perceptions and iterations of corruption.

[2] The World Bank (1997): Helping Countries Combat Corruption – The Role of the World Bank , p11.

[3] United Nations Convention Against Corruption (2003).

[4] Hardoon & Heinrich (2013), Global Corruption Barometer 2013, p10.

[5] The World Bank, ‘Six Questions on the Cost of Corruption’.

[6] Christoph Stückelberger, Continue Fighting Corruption: Experiences and Tasks of Churches and Development Agencies, p38.

Referens material och förslag på ytterligare läsning

Hardoon, Deborah & Finn Heinrich (2013), ‘Global Corruption Barometer 2013’. Transparency International. Accessed at http://www.transparency.org/gcb2013/report

Stückelberger, Christoph (2010), Corruption-Free Churches Are Possible – Experiences, Values and Solutions. Globalethics.net. Accessed at https://www.globethics.net/documents/4289936/13403252/FocusSeries_02_Corruption_Christoph_text.pdf 

The Salvation Army (2011), International Positional Statement on the Use of Power. Accessed at: https://www.salvationarmy.org/ihq/ipspower 

Transparency International, ‘Corruption Perceptions Index’ Accessed at: http://www.transparency.org/research/cpi/overview

United Nations (2003), United Nations Convention against Corruption. Adopted by the General Assembly on 31 October 2003, Entry into Force on 14 December 2005. https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf 

Accessed at: World Bank (1997). Helping Countries Combat Corruption – The Role of the World Bank. Report: The World Bank, Poverty Reduction and Economic Management. Accessed at: http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/corrptn.pdf

Åsikter uttryckta i ovanstående internationella ställningstagande utgör Frälsningsarméns officiella hållning i berörd fråga, och de får inte ändras eller anpassas på något sätt utan uttryckligen skriftligt godkännande från Internationella Högkvarteret.