logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Ställningstagande

Frälsningsarmén erkänner miljöförstöring som en av de mest angelägna frågor vår värld konfronteras med i dag, med effekter som känns oproportionerliga för de mest sårbara samhällena, särskilt vad gäller hälsa, försörjning, skydd och valmöjligheter.

Frälsningsarmén är bekymrad över den effekt skador på miljön kommer att få för nuvarande och framtida generationer. Hållbar miljövård behövs för att möta dagens globala behov liksom strävanden utan att kompromissa med livet för framtida generationer.

Bakgrund och sammanhang

Under det förra seklet har jorden, som aldrig tidigare, lidit av förödande nivåer av förfall, som resulterat i onaturliga förändringar för den biologiska mångfalden, förgiftning av luft och vatten, reducering av ozonskiktet och förstörelse av landområden. En majoritet inom den vetenskapliga opinionen förespår ökade temperaturer som leder till mer extrema och mindre förutsägbara väderleksförhållanden på grund av mänsklig aktivitet.

Kol, naturgas och olja stod för 87 procent av primär global energiförbrukning år 2012. För år 2040 förespås att flytande bränsle och drivmedel, naturgas och kol, fortfarande kommer att stå för mer än tre fjärdedelar av världens totala energiförbrukning. Vi har fått begränsad tillgång till dessa resurser och med tanke på en snabbt växande befolkning i världen, tillsammans med påverkan från industri- och storstadsområden, är denna konsumtion av resurser inte hållbar. Miljöförstöring handlar emellertid om mer än energieffektivisering eller farliga utsläpp. Den påverkas även av andra faktorer så som befolkningsökning, befolkningsförflyttning och fattigdom.

Arters utrotning inom både flora och fauna ökar på grund av förluster av naturlig hemvist och klimatförändring. Förgiftning av luft och vatten, minskad produktion av föda och öknar som brer ut sig över betydelsefulla landområden hotar hälsa, välfärd och överlevnad för milliontals människor. Dessa frågor borde angå alla människor överallt. Lösningarna är inte enkla och kommer att kräva gemensamma ansträngningar under lång tid.

Grund för Frälsningsarméns ställningstagande

Frälsningsarméns svar på miljöfrågor grundar sig på följande principer:

  1. Gud är skapare, styresman och upprätthållare av allt. Jorden och allt som finns på den tillhör Herren (Psalm 24:1, 2 Mos 19:5). Som människor skapade till Guds avbild (1 Mos 1:27) har vi anförtrotts omsorg om jordens resurser (1 Mos 2:15). Gud inbjuder oss att dela ansvaret för omsorg om skapelsen (1 Mos 1:28-31, 2:15) och att delta i arbetet för att befria världen (Rom 8:19-22).

  2. Den relation Gud har till skapelsen handlar om kärleksfull omsorg och vård. Mänsklighetens förvaltarskap för jorden är en återspegling av den omsorgen eftersom människor är skapade till Guds avbild. Jorden skapades för att prisa Gud och uppenbara hans härlighet (Psalm 19:1-6); vårt förvaltarskap fortsätter detta verk.

  3. Jordens förfall är delvis resultat av mänsklig aktivitet (Jes 24:5-6) och det är därför vårt ansvar att verka för dess helande. Den bibliska befallningen till mänskligheten att `härska´ och `råda´ ska tolkas som en begäran att vara goda förvaltare hellre än att rättfärdiga missbruk av jordens resurser (1 Mos 1:28). Den oproportionerliga effekt klimatförändringar och miljöförstöring har på de fattigaste delarna av världen skapar ytterligare ansvar att försvara de sårbaras sak genom att återupprätta en känsla av rättvisa för världssamfundet (Mika 6:8). 

Vad ställningstagandet innebär i praktiken

Frälsningsarmén försöker öka sitt ansvar för miljöförstöringen genom att agera enligt följande:

  • Vi erkänner vår bristande omsorg för miljön och ångrar oss, genom att sträva efter att bli mer medvetet inblandade i att förändra attityder som kommer att leda till ett mer ansvarsfullt användande av miljön och dess resurser.
  • Vi vill uppmuntra förändringar i salvationisters attityder till miljön som kommer att leda till ett mer ansvarsfullt bruk av miljön och dess resurser genom att uppmuntra till reflektion kring nuvarande och tidigare förhållningssätt.
  • Vi kommer att forma sunda policys och praktiska förhållningssätt i Frälsningsarmén som inkluderar omfattande återvinning, en känslighet för vilka inköp som görs, ett ansvarsfullt miljötänkande beträffande slöseri och vad som slängs och en utveckling av nya sätt att minska ett destruktivt användande av naturliga resurser.
  • Vi vill lindra den påverkan miljöförstöringen har, genom träning, undervisning och medvetandegörande av salvationister mot ett mål som ökar deras miljötänkande i praktiken.
  • Vi kommer att tillhandahålla ändamålsenlig omsorg och försvar för dem som påverkas av skadegörelse av miljön.
  • Vi kommer att söka tillfällen till samarbete och samordning med styrelser, människor och välgörenhetsorganisationer som arbetar för ett gemensamt mål som gäller hållbar livsstil och omsorg om miljön.

Godkänd av Frälsningsarméns världsledare – November 2014.

Referenser:

International Development Policy – Environment; IHQ, 2014

United Nations Environment Programme – reports and information found at www.unep.org

State of World Population, Facing a Changing World: Women, Population and Climate. Retrieved from https://www.unfpa.org/swop

Intergovernmental Panel on Climate Change – reports and information: http://www.ipcc.ch/

http://www.eia.gov/forecasts/ieo

De ståndpunkter som uttrycks i detta internationella ställningstagande utgör Frälsningsarméns officiella uppfattning inom det viktiga ämne det gäller. De bör inte ändras eller omarbetas på något sätt utan särskild skriftlig tillåtelse från Frälsningsarméns internationella högkvarter.