logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Etiska frågor

Dokumentet med Frälsningsarméns ställningstagande i etiska frågor är ett levande dokument, och det förs hela tiden samtal kring innehållet.

”Vi tror att Gamla och Nya testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att de allena utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv .” Frälsningsarméns 1:a lärosats.

Människosyn

Vi tror att Gud har skapat människan till sin avbild, med en odödlig själ och en fri vilja. Varje människas lika och eviga värde är givet av Gud och hon har en särställning i skapelsen med ansvar inför honom. Människan är avsedd att leva i gemenskap med Gud, men eftersom hon vänt sig bort från honom behöver hon bli försonad och frälst genom tro på Jesus Kristus.

Etnisk och kulturell mångfald

Vi tror att Gud har skapat alla människor. Därför bejakar vi etnisk och kulturell mångfald och motsätter oss diskriminering och förtryck.

Äktenskap

Vi bejakar en vedertagen kristen norm för äktenskapet: ett frivilligt löfte om livslång kärlek och trohet mellan en man och en kvinna, bekräftat i en av samhället godkänd ceremoni.

Familjen

Vi bejakar familjen, som en möjlighet Gud gett för att ge skydd, fostran, stöd och utveckling åt varje människa.

Sexualitet

Vi tror att människans sexualitet är en gåva från Gud. Den är ett uttryck för en bredare och djupare gemenskap än enbart den fysiska. Vi tror att Guds tanke med sexualiteten är att den utlevs kärleksfullt och ömsesidigt mellan man och kvinna inom äktenskapet och vidare att den ska präglas av samförstånd och frivillighet. Kring samkönade relationer är Frälsningsarmén i Sverige, likt den internationella Frälsningsarmén, uppmanade att föra en dialog kring sexualitet. Arbetet leds för närvarande av ett etikråd och ett teologiråd i Sverige.

Livets början och slut

Vi anser att människans liv börjar vid befruktningen och är ovärderligt ända till dess döden inträtt. Vi vill värna om livet och så långt det är möjligt undvika att det avbryts genom aktivhandling.

Alkohol och droger

Vi anser att allt användande av alkohol, tobak och andra droger utgör ett allvarligt hot mot såväl samhällets som individens välbefinnande. Att helt avstå från bruket av dessa, anser vi utgör det effektivaste sättet att förebygga missbruk och beroende samt förhindra fysisk ,psykisk, social och andlig misär.

Frälsningsarméns ställningstagande i etiska frågor (pdf-fil 63 kb)