logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Ställningstagande

Frälsningsarmén uppmuntrar en alkoholfri livsstil som ett sätt att öka välbefinnande och hälsa bland människor. Som ett tecken på detta väljer frälsningssoldater att leva alkoholfritt.

Frälsningsarmén inser till fullo vilken skada alkoholen gör för individer, familjer och samhällen. Frälsningsarmén förespråkar en minskning av alkoholkonsumtionen och erbjuder hjälp för att stödja och återupprätta de människor som påverkats negativt av alkoholbruk.

Bakgrund och sammanhang

Alkohol är en sinnesförändrande substans med lugnande effekter liknande dem som finns i sömnmedel. Förutom alkoholbrukets sociala effekter, kan alkoholberusning resultera i förgiftning och även död. Tungt missbruk under lång tid kan resultera i beroende eller i en mängd kroppsliga och psykiska sjukdomar. Risker förknippade med alkoholbruk inkluderar våld, trafikolyckor och arbetsplatsskador.

Många använder alkoholhaltiga drycker på ett säkert och acceptabelt sätt men alkohol kan alltid göra skada och skapa beroende.

En viktig rapport från FN:s världshälsoorganisation (WHO) år 2014 [1], har registrerat alkoholens skadeverkningar globalt sett:

  • År 2012 kunde 3,3 miljoner dödsfall, eller 5,9 % av alla dödsfall runt världen, tillskrivas påverkan av alkoholkonsumtion.
  • 5,1 % av den globala tyngden av sjukdomar och skador kan härledas till alkoholkonsumtion.
  • Över världen är cirka 16 % av alkoholmissbrukarna vad man kallar periodsupare.

Runt världen möter Frälsningsarmén människor i situationer där alkohol används omåttligt och skadligt. Resultatet av alkoholmissbruk är destruktivt för individer, familjer och samhällen.

Internationell alkoholindustri är en bransch i mångmiljarddollarklassen [2].

Den marknadsför alkohol som något attraktivt och en användbar produkt, socialt sett. Globalt sett brister alkoholindustrin i allmänhet i att uttrycka den farliga och skadliga inverkan alkohol har på folk och samhälle.

Alkohol spelar en central roll för många länders ekonomi. Det inkluderar produktion inom jordbruk, tillverkning och marknadsföring av alkohol liksom turist- och fritidssektorn.

Därför blir detta en drivfjäder för regeringar att stödja alkoholindustrin.

Grund för Frälsningsarméns ställningstagande

Bibeln lär att mänskligt liv liksom människokroppen ska respekteras på alla tänkbara sätt. Att leva alkoholfritt bidrar till hälsa och välbefinnande för människor. I sitt brev till de kristna i Korinth, fastslår Paulus:

”Vet ni då inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp”

1 Korinthierbrevet 6:19-20

När Frälsningsarmén startade sitt arbete år 1865 konfronterades man genast med den mänskliga och samhälleliga skada som var resultat av alkoholkonsumtion, Den ökande medvetenheten om alkoholens skadeverkningar föranledde Frälsningsarmén att begära av sina soldater att de skulle avhålla sig från alkohol, i förvissning om att ett lyckligt och gott liv kan uppnås utan den. Människor som varit förlorade i en ond cirkel av fattigdom och fylleri tog nykterhetslöftet på allvar och det förvandlade deras liv. Det alkoholfria trossammanhang de kom in i blev ofta en nyckelfaktor i deras process till räddning och återupprättande.

Frälsningsarméns ståndpunkt i alkoholfrågor har att göra med bekymmer som gäller det skadliga inflytande alkoholmissbruk kan ha på individer, familjer och samhällen. Runt hela världen engagerar sig Frälsningsarmén för människor som direkt eller indirekt lider som en konsekvens av alkoholmissbruk. Därför lever frälsningssoldater av solidaritet ett alkoholfritt liv.

Fastän alkohol uppskattas av många, tror vi att en minskad användning överensstämmer med att ” älska sin nästa som sig själv ” (Matteus 22:39). Som kristna måste vi ” bara se till att den frihet vi kan ta oss inte blir till skada för de osäkra ” (1 Korinthierbrevet 8:9).

Vad ställningstagandet innebär i praktiken

  1. Att Frälsningsarmén, entydigt och över hela världen, främjar ett alkoholfritt sätt av leva.
  2. Frälsningssoldater förbinder sig att avstå från alkoholbruk. Syftet med denna avhållsamhet är att förmedla levande exempel på den positiva nyttan av en alkoholfri livsstil.
  3. Frälsningsarmén kommer att fortsätta och förbättra förebyggande arbete och utbildningsprogram för att hjälpa barn och vuxna att förstå alkoholens risker.
  4. Där det är möjligt kommer Frälsningsarmén att hjälpa människor som blir missbrukare eller påverkas av andras missbruk.
  5. Nationellt vill Frälsningsarmén uppmuntra ledning och styrelser på statlig och lokal nivå att vidta åtgärder för en god lagstiftning kring försäljning, marknadsföring och produktion av alkohol. Denna lagstiftning bör beakta de skador som orsakas samhällen, familjer och enskilda individer där alkohol missbrukas eller används omåttligt.
  6. Frälsningsarmén kommer att driva kampanjer mot det alkoholindustrin gör som kan leda till ökning av alkoholkonsumtionen. Exempelvis har de mekanismer som höjt priset på alkohol, visat sig vara ett effektivt redskap för att minska konsumtionen.[3]

Referenser

ReportLinker. (2014). Global alcoholic drink market: future trends detailed . Retrieved March 2015, from ReportLinker: http://www.reportlinker.com/ci02014/Alcoholic-Drink.html

World Health Organization. (2014). Global status report on alcohol and health 2014. Retrived March 2015, from 

World Health Organization. (2014). WHO calls on governments to do more to prevent alcohol-related deaths and diseases. Retrieved March 2015, from World Health Organization: https://www.who.int/news/item/12-05-2014-who-calls-on-governments-to-do-more-to-prevent-alcohol-related-deaths-and-diseaseshttp://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/alcohol-related-deaths-prevention/en/

World Health Organization. (n.d.). Alcohol Fact Sheet, updated January 2015. Retrieved March 2015, from World Health Organization: 

World Health Organization Regional Office for Europe. (2009). Evidence for the effectiveness and cost-effectiveness of interventions to reduce alcohol-related harm. Retrieved March 2015, from https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/43319/E92823.pdf

Fotnot

[1] World Health Organization. Global status report on alcohol and health 2014. WHO calls on governments to do more to prevent alcohol-related deaths and diseases. World Health Organization Fact Sheet, updated January 2015.

[2] ReportLinker. Global alcoholic drink market: future trends detailed.

[3] World Health Organization Regional Office for Europe. Evidence for the effectiveness and cost-effectiveness of interventions to reduce alcohol-related harm.