Stöd vårt internationella arbete

Framgång för våra utvecklingsprojekt i Kenya

Rikliga skördar, rent vatten åt fler, ett motståndskraftigare jordbruk och sanitet som räddar liv. Det är några av Frälsningsarmén framgångsrika pågående projekt i Kenya som under februari besökts av Frälsningsarméns ledare tillsammans med en delegation från Internationell utveckling på högkvarteret.

Under tio dagar i februari reste representanter från Frälsningsarméns högkvarter i Stockholm till Kenya där Frälsningsarmén bedriver olika utvecklingsprojekt. Syftet var bland annat att studera och inviga projekt samt möta representanter för Frälsningsarmén i landet och byarna. Ansvaret för de olika utvecklingsprojekten delas mellan Frälsningsarmén i Sverige, Schweiz, Storbritannien och Australien.

Från Stockholm reste Bo Jeppsson, ledare för Sverige och Lettland, Claes Johan Alexandersson, rådgivare internationell utveckling samt Ngolia Kimanzu som är ansvarig kvalitetssäkring internationell utveckling.

Vatten, sanitet och jordbruk

Frälsningsarmén i Sverige bedriver sedan tio år tillbaka utvecklingsprojekt i Kenya som fokuserar på vatten, sanitet, hygien, matsäkerhet och ett bättre jordbruk. 70 % av Kenyas befolkning bor i byar och är beroende av att försörja sig själva.

Vattenprojekten i Kenya och även Malawi är en central del av Frälsningsarméns arbete i Afrika. Nyckeln är att förmå samla vatten under regnperioden för att klara vattenförsörjning under hela året. Detta kräver bra vattentankar och effektiv vattenrening.

– På skolorna har Frälsningsarmén varit med och byggt vattentankar där 500 liter vatten per dag renas via en dansk metod. Men det finns ännu mer effektiva metoder i Stockholm och just nu diskuterar vi ett eventuellt byte av system, menar Ngolia Kimanzu.

 

Divisionschef Major Nthatu för Frälsningsarmén i Kenya planterar ett träd tillsammans med Bo Jeppsson.
Divisionschef Major Nthatu för Frälsningsarmén i Kenya planterar ett träd tillsammans med Bo Jeppsson.

Högtidlig invigning av vattenprojekt i Mwingi

Under resan invigde Bo Jeppsson vattenprojektet i Mwingi. Det blev en högtidlig och välbesökt ceremoni med det lokala samhället, lokala politiker och även politiker på riksnivå som reste från Mombasa för att delta. Det planterades även träd för att skapa mer skugga. Ngolia berättar att Frälsningsarmén såväl inom som utanför Kenya har väldigt högt anseende i landet och de projekt som startas anses mycket viktiga och tillförlitliga.

– Kommunikationen med bybor och beslutsfattare är så viktig i allt vi gör. Initiativ, ekonomi och utförande behöver utgå ifrån lokalbefolkningen. Annars skapas ett för stort beroende av västländerna och engagemanget och uthålligheten riskerar utebli, säger han.

Egen finansiering ger ökat engagemang

Bilden bekräftas när han beskriver hur ett nytt projekt där en vattentank i Mwingi till halva delen bekostas av byborna själva – och den andra av Frälsningsarmén. Detta upplägg visade sig vara positivt på flera sätt. Har man finansierat en betydande del själv ökar också. Och alla behöver rent vatten.

– Det är en sådan stor skillnad för en familj att slippa gå fem-tio kilometer efter vatten varje dag, ibland två gånger.  Med en tank på taket kan familjen mycket lättare sköta hushållssysslor, matlagning och hygien, menar Ngolia Kimanzo.

Mer motståndskraftigt jordbruk

Han berättar vidare om de pågående jordbruksprojekt som besöktes under resan.  Mseto Resiliens project handlar om att skapa större kapacitet och motståndskraft för jordbrukare och skolor inför katastrofer som torka, jordbävningar eller svåra översvämningar.  Med en större beredskap kan byar och odlingar klara sig bättre även under svåra förhållanden. Resiliens project är välkänt i hela världen och ger väldigt goda resultat. Begreppet Farming God´s way (Odla på Guds vis) innebär att stödja och undervisa bönder och familjer om nyttan i att använda kompost i odling istället för konstgödsel.

– Kompost gör jorden starkare och bättre och binder fukt och vatten, vilket ger betydligt bättre grödor. Alla familjer kan skapa egen kompost genom till exempel hushållsavfall och djurgödsel, säger Ngolia Kimanzu.

Kompostering ger mat till en familj i ett år

Konstgödsel är dessutom dyrt och importeras från Norge, Ryssland och Ukraina. Nu i samband med Ukraina-krisen, ökade priser och stigande inflation har situationen förvärrats. Resultatet har visat sig vara väldigt bra. Att kompostera kan ge mat till en familj på sex personer under ett år. Invånarna slipper ta sig till marknaden och köpa gödsel och jorden får dessutom vila, vilket ger bättre skördar. Konstgödsel skadar även på sikt vattenkällorna när kemikalier läcker ut under de kraftiga regnen.

– Stora jordbruk i de afrikanska länderna använder i högre grad konstgödsel men forskning visar nu på att storbönder i exempelvis Zimbabwe också har börjar arbeta med kompost. Det är viktigt att försöka visa på alternativ, säger Ngolia.

Bo Jeppsson håller bibelutläggning för glada skolbarn.
Glädje och full koncentration när Bo Jeppsson håller bibelutläggning för barn.

Nya toaletter på skolor

Frälsningsarméns sanitetsprojekt handlar bland annat om att på skolor bygga nya toaletter för flickor och pojkar. Ett projekt som också gett väldigt goda resultat. 1.7 miljarder människor i världen saknar toaletter. Enligt FN-standard ska en skola ha en toalett på 30 pojkar och en på 25 flickor, något Frälsningsarmén tagit fasta på enligt Ngolia.

– Vi har byggt ett antal toaletter i de territorier vi arbetar i, samt även duschar för flickor, så att de slipper stanna hemma från skolan under menstruationen. Här hoppas vi även på samarbete med myndigheter så att menstruationsskydd ska finns tillgängligt och gratis på skolorna, poängterar han.

Arbete för jämställdhet viktigt

Att få flickor till skolan är en oerhört viktig del av familjens, byarnas och landets utveckling. Något som också rör Frälsningsarméns jämställdhetsarbete, ”gender transformation”, i landet.  I många lokalsamhällen har kvinnorna liten makt, och projektet innebär att kvinnor sätts samman i olika grupperingar för att få större inflytande inom till exempel finansiering, berättar Ngolia.

– På så sätt får de en delad makt med männen vilket vi ser är mycket med gynnsamt för både projekt och människor. Utbildningen sker gemensamt liksom utvärderingen som kallas ”Outcome Mapping och Outcome Harvesting.”

Visa på barns rättigheter

För att barn och unga ska få större tilltro till sig själva, sina rättigheter och gränser bedrivs Right of Child Clubs. Många barn upplever skyddslöshet av olika slag ute på landsbygden, längs vägar och i andra sammanhang. Därför talar man med barnen och lärare om hur man står upp för sig själv och sina rättigheter och att man har rätt att slippa trakasserier.

– På vårt högkvarter (huvudkontor) i Nairobi finns en person som arbetar heltid med detta. I Sverige motsvaras det av vår kurs ”I trygga händer” som all personal och även somliga volontärer inom Frälsningsarmén måste gå.

Utvärdering och framåtblickande

Resan blev sammantaget mycket lyckad, med många viktiga möten, kontaktskapande och goda resultat som visades upp. Nu återstår utvärdering av Reciliens project, som sedan avslutas vid årsskiftet 2023-2024. Utvärdering är en process på olika nivåer och sker tillsammans med externa konsulter och samtal med byarna i landet.

– Vi talar tillsammans om vilken kapacitet det finns inom de olika länderna, vilken policy man ska ha för fortsatt arbete under året och hur man ska rapportera resultat, säger Ngolia Kimanzu.

För två år sedan gjorde Sida en utvärdering av Svenska Missionsrådet (SMR) som finansierat Frälsningsarméns projekt. Utvärderingen innebar bland annat intervjuer med bönder i Malawi. När det gällde kvinnor och jämställdhet hade Frälsningsarméns jordbruksprojekt det bästa resultatet av alla deltagande.

– Det visar att vi verkligen är på rätt väg med våra projekt för att tillsammans med lokalbefolkningen skapa utveckling i landet, avslutar Ngolia Kimanzu.

Text: Carina Tyskbo Foto: Internationell utveckling, högkvarteret