logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Herden och läraren behövs för att göra lärjungar

Det här är den sista delen av tre i en artikelserie om Bibelns fem tjänstegåvor, som Gud gett för att utrusta församlingarna. APEST-modellen utgår från de femtjänstegåvorna och betonas i Frälsningsarméns vision för de närmaste fem åren: Välkommen hem – livet med Jesus.

Chris och Hanna Mingay kom till Helsingborg i januari 2016 och har varit med ända från början av den lokala Fräls­ningsarmékårens (församlingens) om­start där. Kårledarteamet arbetade under ungefär ett år med APEST-modellen, då de fick upp ögonen för vilka av de fem tjänstegåvorna som var och en var stark i.

Herden fungerar som ett socialt klister

Hanna Mingay, som i dag är en del av ledarteamet i Helsingborg, är stark i herdegåvan. Hon är utbildad socionom och har tidigare även arbetat inom Soci­altjänsten.

— Mitt mål är att människor ska få känna sig sedda och att de ska bli upp­rättade och helade. Jag tycker om att bju­da in och möta människor. Även när jag arbetade inom socialtjänsten drevs jag av att familjer skulle få uppleva helande och upprättelse i sina liv. Gud är på många platser, säger hon.

Genom att arbeta med APEST tycker Hanna att hon har fått större förståelse för det uppdrag som Jesus har gett kyr­kan, att vara hans händer och fötter, och för att alla delar är lika viktiga. Det har blivit lättare att prioritera och att se när hon behöver ta hjälp av någon annan i teamet.

— Herdens fokus är att skapa platser där Guds frid och harmoni får råda, där människor får bli sedda, helade, upprät­tade, älskade, kända vid namn, ihågkom­na. Herden kan koppla ihop människor naturligt i en grupp och fungerar ofta som ett socialt klister. Det gäller att både ge näring till och att försvara flocken, sä­ger Hanna Mingay.

Hon framhåller att det är ett ganska tufft arbete att skydda en flock. Det kan handla om både yttre och inre hot i form av allt från konflikter och motsättningar till moraliska övertramp och ohälsosam­ma mönster.

— Det är herdens uppgift att gå med människor genom dödsskuggans dal, att ha tålamod och mod att vara kvar där så att man sedan kan gå ut på de gröna ängarna. Vissa har fått Guds gåva att tri­vas bättre med detta än andra, men det skulle bli en ohälsosam församling om det bara var herdens uppgift. Vi är alla kallade att likna Jesus, säger Hanna.

Her­deperspektivet skyddar mot utbrändhet och konflikter

I sitt herdeuppdrag ser Hanna Mingay också uppgiften att utrusta andra. Det handlar om att identifiera herdegåvan hos andra och låta dem gå bredvid. Hon påpekar att det är viktigt för alla att både ha någon att följa och någon att själv ge vidare till.

För att upptäcka herdegåvan hos an­dra menar Hanna att man kan titta på om personen är trygg bland folk, kan andra människors namn, blir oroad om någon inte har kommit på länge eller upprörd om flocken är splittrad. Herden är den som får förtroenden, den som kol­legan anförtror sig åt i en svår situation, som vet när grannen behöver stöd eller som sitter kvar på kyrkfikat i långa sam­tal och glömmer bort tiden.

Att herdegåvan är stark i en församling är grundläggande för att den ska kunna bli en trygg plats för människor, som en trygg familj, där de kan växa som lärjungar.

— Annars finns det en risk för att bud­skapet kan bli hårt, okänsligt, och att människor inte känner sig lyssnade på. I pionjära sammanhang skyddar ett her­deperspektiv mot utbrändhet, konflikter och att personer sårar andra för att de själva är sårade, säger Hanna Mingay.

När herdegåvan är stark fungerar för­samlingen som ett växthus, med ett bra klimat så bra att människorna i försam­lingen kan växa, det vill säga utvecklas i sitt kristna liv.

Mentorsutbildningen var en del av Guds plan

Även Chris Mingay har gåvan att vara herde, men den starkaste tjänstegåvan hos honom är läraren. Chris har under våren varit pappaledig på 85 procent och jobbat 15 procent i Helsingborgs ledarteam.

— Jag har alltid gillat att lära och att lära ut, men innan vi började jobba med Efesierbrevet och APEST hade jag inte satt ord på det. Jag upptäckte att myck­et av det jag gjort kombinerar lärar- och herdegåvan. Inom Football for All (FFA), som i Helsingborg drivs av Frälsnings­armén i samarbete med Erikshjälpen, handlar det till exempel både om att ta hand om och att lära ut, berättar han.

När Chris bodde i London gick han en mentorsutbildning och började jobba med att utveckla mentorskapsprogram.

— Då tänkte jag inte att det var något teologiskt eller från Gud, men nu blir det klart att det var en del av Guds plan, sä­ger han.

”Att vara lärare är en livsstil”

Chris Mingay

Helsingborgskåren står lärjunga­skapsträning i smågrupper eller indivi­duellt för en viktig del av lärandet.

— Bilden av en lärare har varit av den som står på scenen och pratar, men det är så mycket mer. En lärare är någon som andra söker sig till när de behöver råd el­ler hjälp med beslut. Det är inte bara en gåva som man använder en gång i veck­an, att vara en lärare är en livsstil, säger Chris Mingay och fortsätter:

— Det är intressant att det var bara 20 procent av det Jesus lärde ut som ägde  rum i templet. I kyrkan har det ofta bli­vit 100 procent. Läraren har en viktig uppgift utanför kyrkan – i hemmen, på arbetsplatsen, i fotbollsklubben… Det handlar också om att bygga en miljö som uppmuntrar andra att lära sig.

I de första kyrkorna skedde mycket av inlärandet genom samtal, genom att upptäcka tillsammans. I Helsingborg startade man smågrupper för lärjung­askapsträning, för att upptäcka mer av Bibeln och var och ens kallelse.

— Något av det allra viktigaste är att kunna släppa ansvaret, att våga lämna över mer och mer till andra som vill lära och lära ut, säger Chris Mingay som men­ar att man känner igen lärargåvan på att det finns en längtan efter att lära mer och att lära andra.

”Man får inte låta egot ta över”

— Vi fokuserar gärna på dem som har mycket kompetens, men det viktigaste är att de är hungriga. Jesus kan använda dem som vill bli använda. Omogna lära­re har mycket kunskap men det kan vara omöjligt för andra att förstå. En mogen lärare kan göra kunskapen tillgänglig för alla. Jesus använde liknelser för att alla skulle förstå. Han hade kunnat använ­da svåra ord, men då hade han inte nått fram, säger han.

Chris Mingay råder den som ser sig själv som en lärare att jobba med sitt ego. Det är lätt att bli självcentrerad för den som får stå på scenen och som börjar bli inbjuden att förkunna på olika håll.

— Då är det viktigt att byta fokus från att bry sig om hur många som kommer och lyssnar på mig till hur många jag sän­der ut – genom att jag delar med mig av kunskap, är mentor och ger över ansvar till andra, säger han.

Chris Mingay har fortfarande en stor passion för att lära sig – just nu läser han teologi – och han älskar att upptäcka Bi­beln på djupet.

— En bra lärare är ofta den som äls­kar Bibeln. Jag försöker ställa frågor till Bibeln om något är svårt. När man för­bereder en predikan måste man lära sig mycket om ett ämne, men man behöver inte dela allt. Man får inte låta egot ta över och visa upp allt man kan. Dela i stället de viktigaste sakerna som kan ge frukt och sanning i andras liv.

Text: Eva Gustin
Foto: Frälsningsarmén

Fakta om APEST

APEST står för de fem tjänstegåvorna enligt Efesierbrevet 4:

Apostel - kopplad till Guds uppdrag - BYGGA

 • Nya vägar
 • Nya människor
 • Nya platser
 • Utveckling

ORDET APOSTEL betyder att vara sänd. Aposteln ser möjligheter och har nya kreativa idéer.

Den som har en apostolisk tjänst behöver tjäna tillsammans med profeten. Profeten lyssnar in vad Gud har på sitt hjärta, aposteln tar emot visionen och börja arbeta för att den ska förverkligas.

Fakta om APEST

APEST står för de fem tjänstegåvorna enligt Efesierbrevet 4:

Apostel - kopplad till Guds uppdrag
BYGGA

 • Nya vägar
 • Nya människor
 • Nya platser
 • Utveckling

ORDET APOSTEL betyder att vara sänd. Aposteln ser möjligheter och har nya kreativa idéer.

Den som har en apostolisk tjänst behöver tjäna tillsammans med profeten. Profeten lyssnar in vad Gud har på sitt hjärta, aposteln tar emot visionen och börja arbeta för att den ska förverkligas.

Profet - kopplad till Guds hjärta

LYSSNA

 • Bön och tillbedjan
 • Söka Gud
 • Vägledning
 • Social rättvisa

Evangelist - kopplad till Guds budskap

BERÄTTA

 • Bjuda in
 • Vardag och fest
 • Presentera Jesus
 • Leda till omvändelse

Herde - kopplad till Guds folk

ÄLSKA

 • Se människan
 • Identifiera och möta behov
 • Gemenskap
 • Stöd och omsorg

Lärare - kopplad till Guds sanning

VÄXA

 • Smågrupper
 • Undervisning
 • Delaktighet
 • Ledarskap

Hur vet du vilken tjänstegåva du har fått från Gud?

 1. Fråga Gud.
 2. Låt gåvan bekräftas av andra.
 3. Ett APEST-test kan hjälpa till att visa var du är stark och svag.
 4. Pröva och se var du fungerar bäst. Praktisera och lev i en tjänst under en period, känn efter var du trivs.

Artikeln har publicerats i Frälsningsarméns tidning Stridsropet nr 4-2021

Ska vi be för dig?