logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Ondska, kyrkan och att dela tron

Om jag har tagit emot Jesus som min Herre och blivit en kristen, hur gör jag det bästa av framtiden? Var kommer ondskan i världen ifrån och hur kan jag stå emot den? Varför ska jag berätta för andra om min tro och hur viktigt är det att gå i kyrkan och att ha gemenskap med andra kristna? Läs del 5 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

Del 5 av 5 i artikelserien om Livets frågor

Vem är Jesus, hur ska jag kunna tro på honom och den helige Ande, hur kan Gud leda mig och kan han hela oss? Varför ska jag be, läsa Bibeln och gå i kyrkan? Detta är frågor som många kanske bär på och därför vill vi i en artikelserie i fem delar försöka svara så gott vi kan på dessa funderingar. Vi utgår från boken ”Livets frågor” av Nicky Gumbel som ligger till grund för alphakurser; grundkurs i kristen tro.

Att vara en kristen är inte alltid lätt, särskilt inte i länder där kristna förföljs och kanske till och med dödas. Även i vår del av världen innebär det kristna livet uppoffringar men Guds vilja för oss är endast god. Det offer vi gör för honom är ingenting i jämförelse med hans. ”Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom?” (Rom 8:32). Att leva för och med Gud är det mest meningsfulla och tillfredsställande liv man kan leva.

Se på människor med kärleks­fulla ögon

Även om vi gjort fel tidigare i livet så kan vi göra det bästa av det som ligger framför. Paulus skriver: ”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvand­las genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är full­komligt” (Rom 12:2). Kristna är menade att vara annorlunda men inte för den skull underliga. Jesus säger att vi ska vara ljus i mörkret och att bli mer lik Jesus innebär att lägga bort destruktiva bete­enden såsom förtal, lögner, falskhet och klagan. Bibeln lär oss att leva i harmoni med varandra, att vara generösa, gästfria, förlåtande, medkännande och att belöna ont med gott. Vi uppmanas att vara en­tusiastiska i att tjäna Gud (Rom 12:11).

Vi är kallade att söka Guds rike och rätt­färdighet, då lovar han att ge oss allt annat vi behöver också (Matt 6:33). Våra öron bör inte ta in det osunda, såsom skvaller, utan is­tället lyssna till vad Gud säger till oss i Bibeln, bönen, kristna böcker med mera. Vi bör lära oss att se på människor med Guds kärleks­fulla ögon. Istället för att tala nedsättande om/till andra så kan vi tillbe Gud och vara uppmuntrande. Våra händer bör tjäna istäl­let för att roffa åt sig.

Även i vår sexualitet bör vårt fokus vara på att ge. Gud skapade sexua­liteten för att vi ska njuta men han instiftade också äktenskapet mellan man och hustru. ”Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett” (Mark 10:7). Skilsmässa och lösa förbindelser kan lätt leda till själsliga sår även om det naturligtvis finns nåd, förlåtelse och upprättelse.

Varifrån kommer ondskan?

I värl­den ser vi onda makthavare, tortyr, våld, massmord, brutala våldtäkter, terrorism, narkotikahandel, ockulta ritualer och sa­tansdyrkan. Detta kommer från djävulen som har flera namn, bland annat Satan och som också är en person men dock inte en människa. I Jesaja 14:12-23 antyds det att han har varit en fallen ängel. Han befinner sig i ett ständigt uppror mot Gud och leder en här av demoner. Pau­lus uppmanar oss att ”hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot mak­terna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himla­rymderna” (Ef 6:11-12). Jesus blev frestad av Satan och drev själv ut onda andar ur människor. Särskilt i Nya testamentet be­skrivs Satans verksamhet (1 Petr brev 5:8-11, Ef 6:1-12).

Får oss att tvivla, känna skam och skuld

Kristna drar till sig djävulens upp­märksamhet eftersom hans syfte är att förgöra alla människor (Joh 10:10), leda oss fel och förhindra att vi får en relation med Gud. Ofta sår han in tvivel i oss be­träffande vår gudsrelation eller vad som är Guds vilja och frestar oss att fatta fel beslut. När vi gör fel känner vi skam, det uppstår kanske sprickor i en relation och vi drar oss ofta undan från Gud, vilket är precis vad djävulen vill. Han ljuger och skuldbelägger Gud inför oss men ankla­gar även kristna inför Gud och ger oss en känsla av fördömelse. Vi ska därför avvi­sa felaktiga tankar och inte låta dem leda vidare till handling.

Vi ska vara uppmärksamma på Satans existens men inte på ett osunt sätt foku­sera på den, eftersom det kan leda oss in i ockulta företeelser som spådom, astrolo­gi, medial kontakt med avlidna och troll­dom. Bibeln är tydlig med att vi inte ska hålla på med sådant (5 Mos 18:10, Upp 21:8, 22:15). Om vi utsatt oss för det ska vi be om förlåtelse och förstöra allt som har med det att göra.

Hur står jag emot det onda?

Gud har räddat oss som är kristna ”ur mörk­rets välde och fört oss in i sin älskade sons rike” (Kol 1:13) och på korset har Jesus ”avväpnat härskarna och makter­na och utsatt dem för allas förakt, när han triumferade över dem genom Kris­tus” (Kol 2:15). Därför är Satan och hans demoner rädda för Jesu namn som det finns en enorm kraft i och därför ber vi ”i Jesu namn”. Jesus befriade oss från fruk­tan, skuld och beroende men även om fienden är besegrad och berövad sin kraft så försöker han ändå ställa till problem fram till Jesu återkomst då han kommer att utplånas helt.

Guds rustning består av sex delar

Paulus uppmanar oss: ”Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp” (Ef 6:11):

  • ”Sanning­ens bälte”; kristendomens hela sanning som vi finner i Bibeln, predikningar och kristen litteratur. Där lär vi oss att skilja mellan vad som är sanning eller en lögn från Satan.
  • ”Rättfärdighetens pansar” har vi fått del av genom Jesu död. När vi faller ska vi be om förlåtelse för att rela­tionen med Gud ska återupprättas.
  • Vi ska ta på oss de ”skor” som är villigheten att gå ut med budskapet om fred, det vill säga om Jesus Kristus.
  • Med ”trons sköld” kan vi ”få den ondes alla brinnande pilar att slockna”. Tron på Guds löften avväpnar det tvivel djävulen vill så in i oss.
  • ”Frälsningens hjälm” inne­bär att vi bär med oss vetskapen om att vi är frälsta och räddade från syndens straff och makt i våra liv.
  • Vi behöver också ”an­dens svärd som är Guds ord”; Bibeln. Att bemöta anfall från den onde med bibel­verser är en bra taktik. Det gjorde Jesus när han frestades av djävulen i öknen. Vi är segrare och behöver inte frukta Satan. Däremot har han mycket att frukta från sanna kristna. I vår tid städar vi upp och bereder vägen för Jesu återkomst och vi är kallade till bön och handling, såsom att bota sjuka och driva ut onda andar.

Varför ska jag berätta om min tro?

För att någon ska lära känna Jesus måste den först höra talas om honom. ”Gå där­för ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er...” (Matt 28:19-20). Det faller sig naturligt att dela med sig av en glädjefylld upptäckt vi gjort men att klam­pa på helt okänsligt är ingen bra idé. Att däremot låta Kristi ljus lysa genom oss i vårt tal och i goda handlingar är ett sätt.

Hur berättar jag om min tro?

Petrus skriver: ”Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och res­pektfullt…” (1 Petr brev 3:15). Människor vill bli övertygade för att de ska kunna tro och svaren på de frågor de har hittar vi i Bibeln och i våra egna erfarenheter av Gud. Vi kan be den helige Ande om hjälp med det. ”…så gör er inga bekym­mer för hur ni skall försvara er eller vad ni skall säga. Ty den helige Ande skall i den stunden låta er veta vad ni skall säga” (Luk 12:11-12). Vi kan berätta om vad vår relation med Gud betyder för oss och ge bort eller hänvisa till kristen litteratur. Är man själv väldigt ny i tron så är en bra idé att bjuda med andra till en kyrka för att lyssna på predikan där.

Vi är även kallade att demonstrera Guds kraft genom att låta Jesus använ­da oss för att bota människor från oli­ka åkommor. Det gör vi genom bönen som har en central roll i en kristens liv. Vi behöver också be för att människors andliga ögon ska öppnas för att de ska förstå sanningen om Jesus och ta emot honom i sina hjärtan. Bön har stor makt och många som kommit till tro inser i efterhand att någon har bett för deras frälsning.

Varför ska jag gå i kyrkan?

När vi blir kristna blir vi också del i en familj med Gud som far, Jesus som vår frälsare, den helige Ande som vår hjälpare och an­dra kristna som systrar och bröder. Kyr­kan är en församling och den världsvida församlingen är världens alla kristna. Vi samlas och styrker och inspirerar varan­dra, bryter isolering och firar kristna hög­tider tillsammans. I församlingen kan vi praktisera våra andliga gåvor som då blir till nytta för andra. I mindre grupper kan det utvecklas en mer intim vänskap där vi i förtroende kan dela våra liv, be för, lyss­na på och lära av varandra.

Jesus uppmanar oss att ”vara ett” (Joh 17:11) och Paulus att ”bevara den andliga enheten” (Ef 4:3). Församlingen liknas vid ”Kristi kropp” där alla medlemmar utgör olika kroppsdelar som är beroende av var­andra (1 Kor 12…). De kristna liknas även i Bibeln vid ”en andlig boning åt Gud” när de kommer samman men också för Kristi brud då Jesus är brudgumen (Upp 19:7). Vi uppmanas att ”förkunna hans stor­verk” (1 Petr 2:9), vilket vi gör genom att fira gudstjänst och berätta om Jesus. G

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen: Himmelske Far, jag är led­sen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete). Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlå­telse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Artikeln finns publicerad i tidningen Stridsropet nr 5 - 2018

Vill du gå en alpha-kurs om kristen tro?

En Alpha-kurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne.

Ta kontakt med någon kristen kyrka i din närhet och/ eller läs mer på: http://sverige.alpha.org

Läs mer

Ett tågspår med en solnedgång i bakgrunden.

Varför ska jag tro? Finns det mer i livet?

Alla söker vi väl någon mening med tillvaron. Saknar vi det så uppstår ett tomrum inom oss som vi ibland fyller med nästan vad som helst. Åt den som släpper in Gud och lever i en relation med honom ger Bibeln en mängd fantastiska löften, till och med evigt liv. Läs del 1 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

Ryggtavlan på en kvinna som sitter på kanten av en stenmur med blicken mot en byggnad med texten "Jesus Saves".

Bön, bibelläsning och helande

Vad är bön, hur ska vi be och varför? Vad kan hindra våra böner att nå Gud och att bli besvarade? Varför ska vi läsa Bibeln och kan Gud tala till oss genom den? I Bibeln står det om hur Gud helar människor men gör han det än idag och hur kan vi be för någon som behöver ett helande? Läs del 3 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

Till vänster: En uppslagen bibel. Till höger: Ett ihåligt kors på ett berg. Genom korset lyser solen.

Kan jag tro på Jesus och Bibeln?

Det finns faktiskt bevis för att Jesus har funnits, mycket tack vare gamla bevarade skrifter men kanske främst via de människor som idag har erfarenhet av honom. Vem var han då som person och vad gjorde han? Varför var han tvungen att dö, vad betyder det för oss och uppstod han verkligen? Läs del 2 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

Två berg med en sjö i mitten av bergen. Från himlen kikar solstrålar fram genom moln ned på vattnet.

Vem är den helige Ande

Kan Gud leda oss och i så fall hur? Vem eller vad är den helige Ande och vad gör han/den? Hur kan vi bli uppfyllda av den helige Ande och vad händer med oss då? Vad är tungomål och vad ska vi med det till? Dessa frågor reder vi ut i det här avsnittet i serien om den kristna tron. Läs del 4 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

Framsidan på papperstidningen Stridsropet nr 2-2024

Tidningen Stridsropet

Stridsropet handlar om Frälsningsarmén, dess tro, arbete och de människor som engagerar sig där. Välkommen in. Här väntar goda möten på dig.

Ska vi be för dig?