Fältutbildning

I officersutbildningen ingår fältutbildning genom praktiskt arbete.

Fältutbildning (att göra, händer)

Fältutbildningen sker i samverkan mellan Officersskolan, handledare och den utbildningskår där kadetten är placerad. Handledarens roll är betydelsefull och dennes viktigaste uppgift är att hjälpa kadetten att reflektera över olika händelser och erfarenheter i tjänsten (samtal, uppgifter etc.) och utifrån det ställa frågor som:

  • Vad lär jag mig om tjänsten?
  • Vad lär jag mig om mig själv?
  • Vad lär jag mig om Gud?

Dessa sju områden beskriver fältutbildningens olika praktiska moment och som reflektionerna bygger på.

  1. predika och leda gudstjänst
  2. socialt arbete
  3. evangelisation
  4. barn- och ungdomsverksamhet
  5. kårliv och kårutveckling
  6. ledarskap
  7. administration

Det är viktigt att kadetten får prova på så mycket som möjligt inom varje område och med en bredd av ansvar. Det kan innebära att kadetten ska veta huvudsyftet med en uppgift och känna till var man hittar information. Några gånger kan kadetten delta i verksamheten och andra gånger planera, genomföra och utvärdera uppgifter som huvudansvarig. Här följer ett förslag på moment inom de olika områdena, mer som en inriktning än som ett ”har jag gjort allt detta så är jag klar”. Poängen är alltså inte att kunna ”bocka av” uppgifter utan att reflektera över gjorda erfarenheter.

Predika och leda gudstjänst

Planera, genomföra och utvärdera gudstjänster tillsammans med övriga ansvariga. Det kan innebära vittnesbörd, mötesledning, förbönstjänst och predikan i möten och gudstjänster av olika karaktär. Kadetten skall lära sig att känna igen hur den helige Ande leder – såväl under förberedelsen som i gudstjänsten – och våga handla på hans ledning.

Socialt arbete

Delta i kårens sociala arbete. Det kan gälla samtalstjänst, utdelning av matvaror, kontakt med social myndighet eller medverkan i gemenskapscenters öppna verksamhet.

Evangelisation

Delta i kårens utåtriktade arbete för att förmedla det goda budskapet om Jesus Kristus till människor som ännu inte är frälsta och leda dem till frälsning. Det kan göras t.ex. genom evangelisation från person till person, Alphakurser, gatuevangelisation eller liknande.

Barn- och ungdomsverksamhet

Delta i, prova på att leda eller starta en barn- och/eller ungdomsgrupp där barn och unga kan lära känna Jesus Kristus och växa i sitt lärjungaskap.

Kårliv och kårutveckling

Handlar om kårens liv och tillväxt vilket bl.a. innefattar omsorg om soldater och medlemmar (t.ex. hembesök, sjukbesök, personlig förbön i gudstjänst eller i vardagliga situationer). Att delta i, prova på att leda eller starta en smågrupp (t.ex. bönegrupp, cellgrupp, bibelstudiegrupp) är viktigt samt att tillsammans med kristna från andra kyrkor och församlingar delta i förbön för staden/platsen.

Ledarskap

Genom att gå bredvid kårledaren får kadetten en bra inblick i ledarskapets olika delar, både att leda enskilda personer men också att leda grupper, som t.ex. kårnämnd. Kadetten bör samtala med kårledaren om det som rör tidsplanering och hur han/hon hanterar kriser. Kadetten behöver även försöka förstå och reflektera över hur kåren rekryterar nya ledare samt hur olika ledare fungerar.

Administration

Prova olika administrativa uppgifter som behövs för att kåren ska fungera praktiskt (bokföring, statistik, skriva annonser, fastighetsfrågor, kårbrev, uppdatera hemsida och sociala medier etc.).