Utbildningsplan

Officersutbildningen är yrkesinriktad och kårbaserad. Utbildningen sker i två etapper; utbildning till frälsningsofficer och löjtnantsutbildning.

Utbildningen (två år) består av tio utbildningsveckor per läsår på Officersskolan, samt övriga veckor distansstudier och fältutbildning. Under utbildningsveckorna deltar kadetterna i föreläsningar, gruppsamtal, redovisningar, gudstjänster, bön och andakt. Distansstudierna består av litteraturstudier och studieuppgifter via Microsoft Teams. Kurserna och fältutbildningen är integrerade och sker i samverkan mellan kadett, lärare och handledare. Under utbildningen bedrivs studier på halvtid och fältutbildning på halvtid. Utbildningen innehåller även en nordisk kadettvecka samt en studieresa till London.

Utbildningens tre delar

1) Personlig andlig utveckling

”Att vara”. Personlig andlig utveckling handlar särskilt om det som rör andlig mognad och karaktär. Ibland, när bilden av hjärta, huvud och händer används, tänker vi på den här delen som just hjärtat, eftersom det handlar om livet i Kristus.

Under utbildningstiden får kadetterna lära sig att reflektera kring vilka de är och vad de gör. Det innebär att de på ett djupare sätt ska lära känna Gud, sig själva och uppdraget.

2) Kurser

”Att veta”. Den här delen handlar om att kadetterna ska tillgodogöra sig teoretiska kunskaper för att förstå och kunna utföra tjänsten som frälsningsofficer. Därför, när bilden av hjärta, huvud och händer används, tänker vi på den här delen som just huvudet, eftersom det handlar om att växa i kunskap särskilt rörande Bibeln, vår teologi och vårt uppdrag.

3) Fältutbildning

”Att göra”. Den här delen handlar om hur kadetterna integrerar den teoretiska kunskapen med praktiskt arbete. Därför, när bilden av hjärta, huvud och händer används, tänker vi på den här delen som just händerna, eftersom det handlar om att i ord och gärning förkunna och leva ut evangeliet.

Varje kadett får en handledare och placeras på en utbildningskår.

Löjtnantsutbildning

Löjtnantsutbildningen är fem dagar under respektive läsår, under de fem år man är löjtnant och består av föreläsningar utifrån olika teman, självstudier, gruppsamtal, redovisningar av förberedd uppgift samt bön och andakt.

De kurser och teman vi jobbar med är:

  • Mission, med fokus på barn och unga 
  • Bibelkunskap, bibeltolkning 
  • Teologi, FA:s ecklesiologi 
  • Ledarskap 
  • Mission, med fokus på andra religioner