logotype

Kan din stiftelse bidra till våra insatser för personer i hemlöshet?

Frälsningsarmén stöttar årligen tusentals människor i olika typer av utsatthet. Mycket av detta bekostas av medel från stiftelser. Inflationen har gjort att nya grupper söker sig till våra verksamheter för att få hjälp med kläder, mat och boende. Frälsningsarmén har kompetensen och erfarenheten att möta dessa behov - men de ökar. Med stöd från fler stiftelser kan vi vända utvecklingen för fler människor.

Varje år hjälper Frälsningsarmén personer i hemlöshet och/eller missbruk, våldsutsatta kvinnor och offer för människohandel i behov av skyddat boende. Likaså ensamstående föräldrar och familjer i ekonomisk utsatthet som riskerar att bli hemlösa. Vi möter också ensamma äldre och fattigpensionärer som inte få pengarna att räcka till hyran. Vi stöttar även barn och unga i socialt utanförskap/riskzonen att hamna i kriminalitet, liksom människor som flytt från krig och förföljelse. Allt i en trygg miljö fri från alkohol och droger.

Bidrag från stiftelser ger möjligheter till förändring

Genom vårt breda sociala arbete är vi ett etablerat, tryggt och ärligt varumärke. Vi har lång erfarenhet och nära mellan vision och handling. Men för att göra detta behövs ekonomiska medel och därför vänder sig Frälsningsarmén till stiftelser som har som ändamål att stödja olika organisationers sociala projekt och verksamheter.

År 2023 tilldelades vi drygt 12,8 miljoner kronor från 39 olika stiftelser – en betydelsefull hjälp för oss i arbetet med att skapa motvikter till utsattheten. Men behoven är stora, växer och blir fler. Med fler och större bidrag från stiftelser och fonder kan vi också göra mer.

Samverkar för människors bästa

Frälsningsarmén samverkar med myndigheter, skol- och fritidssektor, socialtjänst, sjukvård, andra kyrkor och en stor mängd volontärer. Vi knyter kontakter och bygger broar för att människor ska kunna lyftas, växa och gå framåt med självtillit, hopp och framtidstro.

Även din stiftelse är varmt välkommen att stå med oss i det goda arbetet!

Målgrupper vi möter som får del av stiftelsemedel

  • Hemlösa, skrivna i Sverige - i våra nuvarande akut- och stödboenden där vi skapar förutsättning för dem att bryta sin hemlöshet.
  • Barnfamiljer i utsatthet som riskerar att hamna i hemlöshet på grund av de ökade omkostnaderna. Vi möter alltfler familjer som tidigare inte behövt söka stöd hos oss men som nu inte får ekonomin att gå ihop.
  • Hemlösa pensionärer - en stor grupp som vi också möter i våra akut- och stödboenden samt på våra sociala center. Vi tillgodoser deras basbehov och hjälper dem skapa förutsättningar att bryta sin hemlöshet.
  • EU-medborgare/tredjelandsmedborgare - på våra sociala center möter vi deras basbehov och stärker deras förmåga till ansvarstagande för den egna livssituationen.
  • Ukrainska flyktingar – de erbjuds mat, kläder, hygienartiklar, språkträning och gemenskap.
  • Papperslösa - vi arbetar strategiskt för att upptäcka och motverka både arbets- och sextrafficking, tillhandahåller boende samt informerar om läkarvård och ger samhällsinformation.

Så här hjälper vi en person i hemlöshet

Akut- och stödboende

På ett akutboende blir personen inskriven på kvällen, väckt på morgonen och får frukost. Det är viktigt för oss att gästen känner sig sedd, hörd och respekterad och vi erbjuder samtal kring livssituationen och hjälp med sociala kontakter.

På våra stödboenden kan personen långsiktigt ta itu med sin livssituation som kan innebära pågående missbruk, psykiska problem, ekonomiska svårigheter och dess konsekvenser.

Eftervård och utslussningslägenhet

En egen lägenhet erbjuds personer som varit under behandling för missbruk. Här har man sitt eget boende under en övergångsperiod då man får hjälp ut i vardagslivet via anställda boendestödjare. Det finns även några platser för kvinnor i slutskedet av ett fängelsestraff. Till sitt förfogande har de också eftervårdssamtal via samtalscentret Eken som stöd inför att stå på egna ben och bibehålla nykterheten.

Sociala center

På våra sociala center erbjuder vi mat, kläder, visst ekonomiskt bistånd och även rådgivning, samtal och gemenskap.

Skyddat boende

Kvinnor som lever under hot och människor som fallit offer för människohandeln kan få plats på något av våra skyddade boenden.

 

Vill din stiftelse stödja Frälsningsarmén?