Sätt punkt för människohandel i Sverige

Rapport - Sätt punkt för människohandel i Sverige - stad för stad - i Eskilstuna

Människohandel i Eskilstuna
– en ickefråga för ansvariga politiker och media?

Frälsningsarmén i Eskilstuna och Samhällskontraktet - Region Sörmland, Mälardalens Kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) och Mälardalens Högskola genomförde ett halvdagsseminarium den 15 maj 2019
Mälardalens Högskola i Eskilstuna under rubriken "Sätt stopp för människohandeln i Sverige - stad för stad".
Ett flertal lokala politiker och samtliga lokala media var inbjudna ingen av dessa kom, varken politiker eller journalister!

Madeleine Sundell, jurist, Frälsningsarméns nationella samordnare i arbetet mot människohandel och vice ordf. i ECPAT Sverige, gav omskakande rapporter hur läget ser ut i Sverige och Europa. Robert Junttila, polis i Eskilstuna beskrev hur man trots mycket begränsade resurser lyckas ertappa kopplare, hallickar och får tuffa berättelser av utnyttjade kunder. Trots stort mörkertal finns en tydlig bild av människohandel i Eskilstuna, unga kvinnor mellan 18 och 30 år. Madeleine Sundell fortsatte med rubriken Människohandel – humanitär katastrof! Människohandel, det moderna slaveriet, gäller varor, tjänster som städ, renovering, måla naglar och arbetsexploatering. Juridiskt är det fråga om mänskliga rättigheter och brottsoffer. Människor som flytt till och genom Europa blir offer, kvinnorna för sexhandel och männen för droger. Monica Dahlström Lannes, f.d. kriminalinspektör i Eskilstuna delgav erfarenheter från arbetet för barn som råkat ut för sexmissbruk.
Vad beror fattigdom och utsatthet på? Madeleine Sundell lyfte fram de mänskliga rättigheterna, brottsoffer har rätt till skydd och stöd. Om polisen bara ”slår till” när man har tid? Den svenska lagstiftningen för sexbrott har skärpts. Men ute i Europa och andra världsdelar finns länder med andra värderingar och lagstiftningar. Många länder vars invånare flytt och nu finns i Eskilstuna.
Deltagarna i seminariet, ca 60 personer uttalade att nätverkande är viktigt för att komma vidare i Eskilstuna och vikten att få med myndigheter, politiker och pressen. Trots inbjudan till dagens seminarium kom ingen representant. Varför? Okunskap eller ointresse? Deltagarna uttalade starkt engagemang men mer behövs i Eskilstuna!
En arbetsgrupp har bildats för att arbeta vidare med nytt möte i höst då film från projektet i Frälsningsarmén ”Safe Havens” visas på biografen Royal.
Människohandel finns i Eskilstuna – men vad görs och vad vill man göra från politiker och myndigheter?
Sammanfattning av Debattartikel & Rapport
Frälsningsarmén Eskilstuna 2019-05-17


RAPPORT om Halvdagsseminarium Eskilstuna 2019-05-15

Sätt punkt för människohandeln i Sverige – stad för stad!

Frälsningsarmén finns runt världen i mer än 130 länder och möter människor i olika livssituationer och med olika behov. Målsättningen är att möta människors behov andligt och socialt. Vi vill arbeta förebyggande för att bekämpa fattigdom och sociala orättvisor, dessa faktorer som är stor orsak till människohandel även i vårt land. Därför driver Frälsningsarmén kampanjen ”Sätt punkt för människohandeln i Sverige – stad för stad!” och inbjuder till samlingar med seminarium och information på många platser i landet senast Göteborg och Umeå.

I Eskilstuna har Frälsningsarmén i samverkan med Samhällskontraktet - Region Sörmland, Mälardalens Kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) och Mälardalens Högskola (MDH) ansett att detta var viktigt också för vår stad. Därför inbjöds till Halvdagsseminarium onsdagen 15 maj 2019 på Mälardalens Högskola.

Thorne Wallman, representant för Frälsningsarmén Eskilstuna och pensionerad läkare hälsade välkommen tillsammans med Mats Henningsson från Region Sörmland. De drygt 60 deltagarna kom från olika organisationer och verksamheter som i sitt arbete möter hur människovärdet kränks och ser verkningar av människohandel i Eskilstuna med omnejd.

Tre föreläsare var inbjudna att dela kunskap, fakta och erfarenheter i ämnet.
Madeleine Sundell, jurist, Frälsningsarméns nationella samordnare i arbetet mot människohandel och vice ordf. i ECPAT Sverige, gav sedan en första kort men omskakande rapport hur läget ser ut i Sverige och Europa. Kvinnor och även pojkar som först lockas med attraktiva medel och sedan hotas allt grövre.

Nästa skakande skildring av nuläget gjordes av Robert Junttila, polis i Eskilstuna. Han och en kollega trots mycket begränsade resurser lyckas ertappa kopplare, hallickar och får tuffa berättelser av utnyttjade kunder. Han framhöll också vikten av kompetens och kontakter med Stockholms resurser. Trots stort mörkertal finns en tydlig bild av människohandel i Eskilstuna, främst unga kvinnor mellan 18 och 30 år, handeln sker på hotell och är till större delen organiserad även från deras hemländer Rumänien och Nigeria. Som kommer fram också genom media är internet den största länken för annonsering. ”Siter” där tjejerna själva kan lägga in bilder och text men troligen också får hjälp av kopplare. De har många kunder per dag/natt och mycket pengar är i omlopp, men endast en väldigt liten del får de kvar personligen, men ändå mer lönsamt än att jobba i sitt hemland. Många av flickorna drivs av skulder och hot mot deras familjer. Därför är det också svårt att motivera de flesta till hjälp eller förändring.

Madeleine Sundell fortsatte i sitt längre anförande under den laddade rubriken
Människohandel – humanitär katastrof! Hur kommer man bakom och innanför de slående affischerna? Människohandel är det moderna slaveriet – det gäller varor, tjänster fri rörlighet, städa, renovera, måla naglar. Man bor på arbetsplatsen, arbetsexploatering. Juridiskt är det fråga om mänskliga rättigheter och brottsoffer. Frälsningsarmén har tre skyddade boenden i Sverige, men erfarenheten är att dit kommer berörda människor i sista hand när ingen annan utväg finns. Människor som flytt till och genom Europa är i väldigt utsatta och många blir offer, kvinnorna för sexhandel och männen droger, pressade av hot mot deras familjer till och med dödshot.

En välkänd profil från Eskilstuna, Monica Dahlström Lannes, f.d. kriminalinspektör delgav sina erfarenheter från arbetet främst för barn som råkat ut för sexmissbruk. Genom sitt arbete i ECPAT kunde hon ge en stark påverkan och genomdriva uppförandekod för resenärer. Från Thailand och Gambia gav hon tragiska bilder hur barn lockats och sedan utnyttjats av män som inte visade skuld eller skam. Tyvärr finns det länder där marknaden med barn är fri och mycket finns fortfarande att göra i världen med undervisning och rubriken ”Låt barn vara barn!”.

Madeleine Sundell redogjorde vidare för de insatser Frälsningsarmén gör.
Brottslighet är polisens uppdrag men som Robert Junttila också lyfte fram räcker det inte till. ”Darknet” - vad händer där? Inte enbart migranter utan även svenskar drabbas. Bilden som Madeleine Sundell ger är dyster, men det finns engagemang. Det gäller också att gå till roten, vad beror fattigdom och utsatthet på? Vi måste lyfta fram de mänskliga rättigheterna, som är ovillkorliga, individuella och universella. Brottsoffer har rätt till skydd och stöd. Om polisen bara ”slår till” när man har tid?
Madeleine Sundell är jurist och lyfter fram att den svenska lagstiftningen för sexbrott har skärpts. Men samtidigt är hon bekymrad när ser man ut över Europa och till andra delar av världen, som t.ex. södra Afrika, så finns där i många länder andra värderingar och lagstiftningar.

Frälsningsarmén vill ge röst åt människor som säljs, tvingas till slaveri, lever på svältlön, tystnad eller arbetsexploatering. Detta är helvetet på jorden.

Frälsningsarmén vill arbeta förebyggande genom information, påverkan, utbildning, genom praktiskt stöd, boende, rehabilitering och genom återintegrerade i hemlandet.

Som en del i detta arbete har en film har i år tagits fram: ”Safe Havens” skildrar projekt i Polen, Rumänien, Storbritannien (First Responers), Stockholm (Drop in Center).

Nätverkande är viktigt för att gå vidare i Eskilstuna, men också att få med myndigheter, politiker och pressen. Många av de senare grupperna hade fått inbjudna till dagens seminarium men ingen representant kom. Arrangörerna ställde sig frågan ”Varför”?
Är det brist på intresse, brist på medveten att dessa behov finns i Eskilstuna eller brist på engagemang?

De närvarande visade genom sina frågor och synpunkter att många organisationer och enskilda är intresserade och engagerade, men mer behövs i Eskilstuna.

Människohandel finns i Eskilstuna – men vad görs från politiker och myndigheter?

Thorne Wallman sammanfattade och det beslutades att en ny liknande samling bör hållas till hösten. Inbjudan gavs att visa filmen Safe Havens på biografen Royal!

Till dess påverkan på olika plan och mera spridning av informationen.

Rapport - Ingrid Albinsson 2019-05-16
för Frälsningsarmén Eskilstuna hemsida