logotype

Våld i nära relation som leder till hemlöshet – för barnen

Att barn drabbas av våld i familjen är illa nog. Att de sedan ofta blir hemlösa som en konsekvens av våldet är oacceptabelt. Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till mat, kläder och boende. Vem tar ansvar för att tillgodose barnens rätt till ett hem i Sverige?

Det talas mycket om hemlöshet, men en grupp som sällan lyfts fram i detta är barn. På Frälsningsarméns skyddade boende Skogsbo, för kvinnor som utsatts för våld i nära relation, möter vi varje år cirka 50 barn. De har hastigt ryckts ur sitt sammanhang och bor här tillsammans med sin mamma under en begränsad tid. En tuff bostadsmarknad le­der till att vi varje år ser barn som tvingas flytta till vandrarhem, hotell eller andra tillfälliga boenden. Hemlöshet på grund av våld i hemmet.

Kvinnor tvingas lämna hem, arbete, barnens skola/förskola och stora delar av sitt nätverk för att de är våldsutsatta. De placeras på Frälsningsarméns eller annat skyddat boende för en tid. Många kommu­ner och stadsdelar har inga lägenheter att dela ut och de flesta kvinnor måste lämna den kommun eller det bostadsområde de bott i på grund av våldet. Det är föräld­erns ansvar att ordna boende, tak över hu­vudet, för sina barn och det väger väldigt tungt på mammor som vill det bästa för sina barn.

Svårigheterna med att börja om

Skogsbo finns i Stockholmsom­rådet och bostadsmarknaden i vårt områ­de är svår för alla. De flesta av de kvinnor vi möter har haft ordnade bostadsförhål­landen och nu ska de börja från början.

Det är svårt att söka bostad om du inte har ett jobb. Det är svårt att söka jobb om du inte har barnomsorg. Det är svårt att söka barnomsorg om du inte vet var du ska bo. Barnen blir tagna ur sitt samman­hang och behöver få skyddad identitet. De behöver byta skola, ofta flera gånger under ett läsår, vilket resulterar i förlorad skoltid, brutna och nya relationer, med allt vad det kostar.

Det här drabbar nyanlända, kvinnor som inte ännu hunnit etablera sig i Sverige likväl som väletablerade kvinnor födda i Sverige. Arbetslösa likväl som fö­retagare. De som aldrig haft ett eget kon­trakt likväl som de som haft en egen villa. Den som har en bra utbildning har så klart bättre resurser att ordna sitt liv, men det är mycket svårt – hur börjar hon om?

Barnens rätt till ett hem

När kvinnorna bor här ska de, samti­digt som de ska lösa bostadssituationen och planera för sin framtid, tvingas in i en vårdnadstvist, kanske ska det drivas en rättsprocess, eller så är den pågående. Många lider av PTSD eller annan psy­kisk belastning som våldet orsakat dem. Många av barnen har själva också varit med om trauman. Ofta har föräldrarna ge­mensam vårdnad om barnet eller barnet ska ha umgänge med pappa. Det gör det svårt att flytta långt bort.

Det kan ta åratal för kvinnan att bygga upp sin tillvaro igen. För barnen betyder det att en stor del av barndomen går för­lorad. Barnen frågar ofta oss: Hur blir det sen? Hur ska det gå för oss? Var ska vi bo? Att barn drabbas av våld i familjen är illa nog. Att de sedan ofta blir hemlösa som en konsekvens av våldet är oacceptabelt. Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till mat, kläder och boende. Vem tar ansvar för att tillgodose barnens rätt till ett hem i Sverige?

Text: Helena Andersson och Karin Holmberg, Frälsningsarméns skyddade boende Skogsbo

Debattartikeln har publicerats i tidningen Stridsropet nr 1 - 2023

Läs mer