logotype

Uppmaning till politikerna gällande pornografi

"Vi kräver att en statlig utredning tillsätts som går till botten med porrindustrins skadeverkningar – såväl för kvinnorna (och andra) som exploateras som för barnen och vuxna som exponeras. Vi kräver även att utredningen får i uppdrag att se över lagstiftning och föreslå åtgärder."

Sedan 20 år tillbaka har Sverige en lag som kriminaliserar sexköp. Lagen var ett led i en stor kraftsamling för att motverka våld mot kvinnor och prostitution definierades som ett hinder för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. Sverige var det första landet i världen att kriminalisera köp av sexuella tjänster och därmed göra köparen synlig i lagstiftningen. Det internationella intresset för den svenska modellen har sedan dess varit mycket stort och många länder har tagit efter vår lagstiftning. Samtidigt som prostitution och människohandel varit och är en högt prioriterad fråga för regeringen under två decennier, har pornografin lämnats oreglerad och porrindustrin har expanderat och brutaliserats.

Folkhälsomyndigheten presenterade i maj befolkningsundersökningen Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017. Undersökningen fann att 70 procent av alla män i Sverige konsumerar porr, jämför detta med att 70 procent av kvinnorna aldrig gör det. I åldern 16–29 år konsumerar 41 procent män porr frekvent (minst tre-fem gånger i veckan).

Folkhälsomyndigheten konstaterar att ”de som deltar i pornografiproduktion drabbas av olika typer av ohälsa och är mycket utsatta, både ekonomiskt och socialt.” Vidare skriver de att ”en stor del av pornografin innehåller stora inslag av våld, trakasserier och förnedring” och att pornografiproduktion “är en stor industri med en ojämnställd maktfördelning…där kvinnor oftast skildras i underordnade positioner. På så sätt erotificeras ojämställdhet.” Myndigheten förordar därför en utredning av pornografins konsekvenser.

Vi som skriver denna uppmaning menar att det är nödvändigt att Sveriges regering, som kallar sig feministisk, tar tag i problemet. Vi kräver därför att en statlig utredning tillsätts som går till botten med porrindustrins skadeverkningar – såväl för kvinnorna (och andra) som exploateras som för barnen och vuxna som exponeras. Vi kräver även att utredningen får i uppdrag att se över lagstiftning och föreslå åtgärder.

Man bör bland annat granska:

Pornografins koppling till prostitution

Både prostitution och pornografi är kommersialisering av sex. Sexuella handlingar som inte är frivilliga är olagliga och samtycke till sexuella handlingar kan inte köpas. Både prostitution och pornografi är industrier som omsätter miljardbelopp på kvinnors kroppar. De skyddssyften som ligger till grund för kriminaliseringen av sexköp borde också kunna överföras på produktion av pornografi – både vad gäller samhällsaspekten och effekter för den enskilda.

Frågor som bör beskrivas i direktiven till utredningen är bland annat:

 • Hur driver pornografin på efterfrågan på sexuella tjänster?
 • Vilka är det som utnyttjas i porrproduktion?
 • Vilka är bakgrundsfaktorerna som driver dem in i porrindustrin?
 • Vilka psykiska och fysiska skador riskerar de att utsättas för i produktionen?

Pornografiproduktion i relation till koppleri och människohandel

Svensk lagstiftning ger tydliga riktlinjer till domstolarna i fråga om prostitution, koppleri och människohandel, men när det gäller produktion och distribution av pornografi saknas detta. Nuvarande lagstiftning lämnar alldeles för mycket utrymme för tolkning, vilket framgår av att koppleri- och människohandelslagstiftningen hittills inte tillämpats på porrindustrin.

Frågor som bör beskrivas i direktiven till utredningen är bland annat:

 • Vad är skillnaden mellan porrproduktion och koppleri?
 • Hur bör lagstiftningen ändras för att porrindustrins skadeverkningar ska motverkas?

Pornografi, våld och samtycke

Dagens mainstream-pornografi är så våldsam att den i många fall kan jämställas med allvarlig misshandel. Männen spottar på kvinnorna, sliter dem i håret, binder fast, stryper och slår. Om dessa våldshandlingar och dokumenterade övergrepp skulle inträffa i något annat sammanhang så skulle de som utför våldshandlingarna ställas inför rätta. Så varför får detta ske utan att samhället agerar? Det är oförklarligt att lagen om olaga våldsskildring (Brottsbalken 16:10c) som säger att man inte, varken i stillbild eller rörliga bilder, får sprida (eller för spridning skildra) sexuellt våld eller tvång, inte används på dagens nätpornografi. I och med digitaliseringen av förskola och skola exponeras barn för dokumenterade övergrepp, vilket i sin tur normaliserar våldet för nästa generation. Dessa allvarliga konsekvenser ignoreras helt idag.

Frågor som bör beskrivas i direktiven till utredningen är bland annat:

 • Hur ser dagens pornografi ut vad gäller våld och övergrepp, särskilt pornografi som sprids gratis och oreglerat via internet?
 • Varför appliceras inte lagen om olaga våldsskildring på pornografin som sprids?
 • Vad har våldet för samhällskonsekvenser?
 • Hur påverkar erotiseringen av ojämställdhet och mäns våld mot kvinnor inom pornografin attityder och beteenden hos de som konsumerar porr?
 • Hur förhåller sig pornografi i ett juridiskt perspektiv till vår svenska sexköpslag när samtycke inte kan köpas?

Frälsningsarmén ställer sig bakom uppmaningen genom Johanna Lindhult, projektledare för Starta Om, Frälsningsarméns projekt mot porrkonsumtion samt Gabriel Ekbeck projektledare för Kylskåpsradion, ett  digitalt projekt som via sociala medier vill hjälpa barn känna trygghet, hopp och framtidstro samt få en grundläggande förståelse för alla människors lika värde.

Intiativtagare till uppmaningen: