Välkommen till en kort påskvandring med oss på Frälsis i Norrköping. Genom ord, bibelställen, bild och musik gör vi här vandringen tillsammans och det ges plats för eftertanke och bön.

Långfredagen är en sorgens dag. I den kristna historian korsfästes Jesus och dog på långfredagen. Det var en lång dag av lidande och plågor och har en central funktion för hela kristenheten. Han dog ju för våra synder skull. All synd som vi hade inom oss, allt vi hade skuld till, det tog Han på sig för att befria oss människorna från det. Utan att tänka på sig själv.

Påsken firas alltså utifrån Jesu Kristi lidande, död och uppståndelse.

Men, Jesus hade också hopp om att mänskligheten skulle lära sig något av hans tid på jorden. Vad han med detta ville tala om var att kärleken är den största kraften och att man genom kärlek kan besegra det onda. Finns det ingen ondska så finns det heller ingen synd.

Mark 14:32-52 B2000

Jesus i Getsemane

Så kom de till ett ställe som heter Getsemane, och han sade till lärjungarna: »Sitt kvar här, medan jag ber.« Men han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Bävan och ångest kom över honom, och han sade till dem: »Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka.«

Han gick lite längre bort, föll ner på marken och bad att få slippa denna stund, om det var möjligt. Han sade: »Abba! Fader! För dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig. Men inte som jag vill, utan som du vill.«

När han kom tillbaka fann han att de sov, och han sade till Petrus: »Simon, sover du? Orkade du inte hålla dig vaken en enda timme? Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag.« Så gick han bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han igen att de sov; de kunde inte hålla ögonen öppna, och de visste inte vad de skulle svara.

För tredje gången kom han tillbaka, och då sade han: »Ja, ni sover och vilar er! Det räcker nu. Stunden är inne, Människosonen skall överlämnas i syndarnas händer. Stig upp, låt oss gå. Här kommer han som skall förråda mig.«

Judas Iskariot. AI-bild av ©LB Frälsningsarmén Norrköping
Syntolkning: Judas Iskariot. AI-bild av ©LB Frälsningsarmén Norrköping

Mark 14:53-65 B2000

Förhöret inför rådet

De förde Jesus till översteprästen, och där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda. Petrus följde efter på avstånd, ända in på översteprästens gård, och där satt han sedan bland tjänarna och värmde sig vid elden.

Översteprästerna och hela rådet sökte få fram vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men de lyckades inte. Många vittnade falskt mot honom, och deras vittnesmål stämde inte överens.

Några kom med det falska vittnesmålet att de hade hört honom säga: »Jag skall riva ner detta tempel som är byggt av människohand och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand.« Men inte heller nu stämde vittnesmålen överens.

Då reste sig översteprästen från sin plats och frågade Jesus: »Skall du inte svara på deras beskyllningar?« Men han teg och svarade ingenting. Då ställde översteprästen ännu en fråga: »Är du Messias, den Välsignades son?«

Jesus svarade: »Det är jag, och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln

Då slet översteprästen sönder sina kläder och sade: »Vad skall vi nu med vittnen till? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni?« Alla fann att han förtjänade döden. Och några började spotta på honom, de band för ögonen på honom och slog honom och sade: »Visa att du är profet!« Och vakterna gav honom örfilar.

Syntolkning: Petrus. AI-bild av ©LB Frälsningsarmén Norrköping

Mark 14:66-72 B2000

Petrus förnekar Jesus

Petrus var nere på gården. Då kom en av översteprästens tjänsteflickor, och när hon fick syn på honom där han satt och värmde sig såg hon på honom och sade: »Du var också med Jesus, han från Nasaret.«

Men Petrus förnekade detta: »Jag förstår inte alls vad du menar.« Och han gick ut på den yttre gården. När flickan fick se honom där sade hon återigen till dem som stod i närheten: »Han är en av dem!«

Petrus förnekade det på nytt. Strax efteråt sade de som stod där till Petrus: »Visst är du en av dem, du är ju från Galileen.« Då svor han och bedyrade: »Jag känner inte den där mannen som ni talar om!«

I samma ögonblick gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg detta som Jesus hade sagt till honom: »Innan tuppen har galt två gånger skall du tre gånger ha förnekat mig.« Och han brast i gråt.

Petrus i tårar
Syntolkning: Petrus i tårar. Bild av ©LB Frälsningsarmén Norrköping

Mark 15:1-15 B2000

Jesus inför Pilatus

Tidigt på morgonen överlade översteprästerna med de äldste och de skriftlärda, hela rådet. De lät binda Jesus och förde bort honom och överlämnade honom till Pilatus.

Pilatus frågade honom: »Du är alltså judarnas kung?« Han svarade: »Du själv säger det.« Översteprästerna riktade många anklagelser mot honom, och då frågade Pilatus honom: »Har du ingenting att svara? Du hör ju hur de anklagar dig!« Men han svarade ingenting mera, och Pilatus blev förvånad.

Barabbas friges. Jesus döms.

Vid högtiden brukade Pilatus alltid frige en fånge åt dem, den som de bad om. Nu satt en som kallades Barabbas fängslad tillsammans med upprorsmännen som hade begått mord under oroligheterna.

Folket tågade upp till Pilatus och bad honom göra som han brukade. Han svarade: »Vill ni att jag skall släppa judarnas kung?« Han förstod att det var av avund mot Jesus som översteprästerna hade utlämnat honom.

Men översteprästerna hetsade upp folket till att begära att han skulle släppa Barabbas i stället. Pilatus sade på nytt: »Vad skall jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung?« De ropade: »Korsfäst honom!« Pilatus frågade: »Vad har han gjort för ont?« Men de ropade ännu högre: »Korsfäst honom!«

Pilatus, som ville göra vad folket begärde, frigav Barabbas. Jesus lät han piska och utlämnade honom sedan till att korsfästas.

Syntolkning: Jesus bär på korset när han vandrar på Via Dolorosa

Jesus för världen givit sitt liv - sång av Carola Häggkvist

Mark 15:16-20 B2000

Soldaterna hånar Jesus

Soldaterna förde in honom på gården, alltså i residenset, och kallade samman hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpurröd mantel och vred ihop en krans av törne och satte den på honom. Sedan hälsade de honom: »Leve judarnas konung!«

De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och föll på knä och hyllade honom. Och när de hade hånat honom tog de av honom den röda manteln och satte på honom hans egna kläder och förde ut honom för att korsfästa honom.

Mark 15:21-32 B2000

Korsfästelsen

En man som just kom förbi på väg in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus, tvingade de att bära hans kors. De förde Jesus till det ställe som kallas Golgota (det betyder Skallen). Där gav de honom vin med myrra, men han tog inte emot det.

De korsfäste honom, och de delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det: Judarnas konung.

Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene till höger och den andre till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade: »Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar – hjälp dig själv nu och stig ner från korset.«

Likaså gjorde översteprästerna och de skriftlärda narr av honom sinsemellan och sade: »Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han som är Messias, Israels konung, nu får han stiga ner från korset, så att vi kan se det och tro på honom.« Också de som var korsfästa tillsammans med honom skymfade honom.

Syntolkning: Jesus i tårar. Bild av ©LB Frälsningsarmén Norrköping

Mark 15:33-41

Jesu död

Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: »Eloi, Eloi, lema sabachtani?« (det betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?).

Några som stod intill hörde det och sade: »Han ropar på Elia.« En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin, satte den på en käpp och gav honom att dricka och sade: »Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom.«

Med ett högt rop slutade Jesus att andas. Och då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det sättet sade han: »Den mannen måste ha varit Guds son.«

Längre bort stod också några kvinnor och såg på, och bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor och Salome. De hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen. Och där var många andra kvinnor, de som hade gått med honom upp till Jerusalem.

Syntolkning: Transformationen. Jesus död på korset. Bild av ©LB Frälsningsarmén Norrköping

Mark 15:42-47 B2000

Gravläggningen

Då det redan hade blivit kväll – det var förberedelsedag, alltså dagen före sabbaten – kom Josef från Arimataia, en ansedd rådsherre, som också han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp.

Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött. Han kallade till sig officeren och frågade om Jesus verkligen var död. När han fick veta det av officeren skänkte han Josef den döda kroppen.

Josef köpte linnetyg, tog ner honom och svepte honom i tyget. Han lade honom i en grav som var uthuggen i berget och rullade en sten för ingången till graven. Maria från Magdala och Maria, Joses mor, såg var han blev lagd.

Syntolkning: Jesus på korset. Bild av ©LB Frälsningsarmén Norrköping

På sitt kors på Golgata Jesus dog för dig och mig. (FA nr 733)

På sitt kors på Golgata,
Jesus dog för dig och mig;
Där han göt sitt dyra blod
För att draga oss till sig.
Reningskällan flödar än,
Varje synd borttager den.
Det var för mig, som Jesus dog
På sitt kors på Golgata

//:

På Golgata, på Golgata
Det var för mig, som Jesus dog
På sitt kors på Golgata

Sång från 1886. Text av Sarah Graham, en kanadensisk frälsningssoldat. Komponerad av William J. Kirkpatrick.

Kårledarna på Frälsningsarmén i Norrköping spelar på långfredagen
Syntolkning: Kårledarna på Frälsningsarmén i Norrköping spelar på långfredagen

Här är vandringen slut. Tack för att Du har varit med ända hit och Gud välsigne dig!