Stöd vårt internationella arbete

Vårt arbete mot könsrelaterat våld och våld i nära relation i Sydafrika

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har Sydafrika världens högsta nivåer av könsrelaterat våld. Landet är också ett av de värst drabbade när det gäller våld i nära relationer. Såväl barn som vuxna, både kvinnor och män, löper stor risk att någon gång hamna i våldsamma situationer inom familjen. Frälsningsarmén satsar därför stort på en nationell informationskampanj och stödjande insatser för de som utsatts för detta våld.

Att mer än 40 procent av alla mordoffer i Sydafrika har dödats av sin partner är en talande siffra. Mest utsatta är kvinnor och flickor. Våldet mot den kvinnliga delen av befolkningen är systematisk och djupt rotad i institutioner, kulturer och traditioner i Sydafrika. Mellan 2013 och 2018 mördades närmare 4 400 kvinnor av sin partner och enbart under 2018 anmäldes 177 620 fall av allvarliga brott mot kvinnor till polisen.

Låg kunskap om könsrelaterat våld

Frälsningsarmén i Sydafrika har länge arbetat för ett mer jämställt samhälle och bedriver på sina kårer undervisning om sunda relationer. För att åstadkomma förändring i hela samhället behöver man dock nå längre än till sina egna. Därför satsar man nu stort på en nationell informationskampanj och stödjande insatser för de som utsatts för våld.

– Projektet började när Frälsningsarméns kvinnoavdelning och utvecklingsavdelning i Sydafrika samlades för att se om man kunde hitta vägar för att komma tillrätta med problemen och hjälpa människor, förklarar Sithembile Ngcobo, nödinsatskoordinator på Frälsningsarmén i Sydafrika. Det skedde efter att vi blivit varse att våld i nära relationer var ett problem även inom våra kårer och kyrkor.

För att skaffa sig en tydligare bild av omfattningen och orsakerna till våldet bestämde man sig för att samla in fakta om situationen bland olika samhällsgrupperingar runt om i landet.

– Vi fann då att kunskapen om könsrelaterat våld var låg. Människor vet vad det är, men de insåg till exempel inte att det även påverkar män. De förstod inte heller att mönstren etableras redan i tidig ålder, säger Sithembile Ngcobo.

Orsakas ofta av ekonomiska förhållanden

Den inledande undersökningen gjorde det också tydligt att det i stor utsträckning var ekonomiska förhållanden som förorsakade kvinnornas speciellt utsatta situation. Många kvinnor i Sydafrika saknar utbildning och därmed också jobb och möjligheter till en egen ekonomi.

– Problemen finns i hela samhället, men är speciellt märkbara bland fattiga och lågutbildade i tätbefolkade områden med dålig infrastruktur. Det är de människorna som är mest drabbade.

Skyddande beteendeträning för barnen

Det första steget i projektet är att öka medvetenheten om förekomsten av våld i nära relationer och få folk att förstå att detta är ett utbrett problem som hela samhället brottas med. Arbetet med att göra budskapet känt går via offentliga dialoger och informationsträffar på kliniker, skolor och andra institutioner i samhället. För att nå ut till alla kommer Frälsningsarmén också att knacka dörr.

– Vi kommer att berätta så mycket vi kan om könsrelaterat våld, hur det kan rapporteras och hur vi inom Frälsningsarmén kan hjälpa. Vi kommer också engagera oss i aktiviteter som skyddande beteendeträning för barnen som behöver lära sig förstå sina rättigheter och vad det innebär att bli kränkt, säger Sithembile Ngcobo.

Informationskurser och kompetensutveckling

Projektet omfattar också kurser för föräldrar och ensamstående med barn, liksom för unga vuxna som ännu inte är gifta. För att komma till rätta med kvinnors utsatta ekonomiska situation siktar man på kompetensutveckling, som att lära ut hur man skriver ett CV, och andra insatser som kan öka deras chanser att få jobb.

För att ro ett så omfattande projekt i hamn och nå framgång är Frälsningsarmén i Sydafrika beroende av samarbete och samverkan med andra aktörer. Grunden för detta är att ge projekten en stark förankring i de lokala samhällena. Men man vill också involvera andra kyrkor och de med andra trosinriktningar i arbetet, som till exempel hinduer och muslimer, för att nå ut till alla delar av landets befolkning. Inga ska lämnas utanför för att de inte tror på Jesus. Det är ett omfattande opinionsarbete som ska bedrivas där man också vill lyfta fram Frälsningsarméns roll.

– Vi kommer att gå ut på bred front via bland annat radiostationer och lokala tidningar, för att göra folk uppmärksamma på vad vi gör och för att alla ska se Frälsningsarmén som en stark aktör mot könsrelaterat våld och våld i nära relationer i Sydafrika, avslutar Sithembile Ngcobo.

Text: Jonas Nimmersjö. Foto: Frälsningsarmén i Sydafrika