Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Arbetssätt

Oavsett om vi stöttar projekt i Malawi, Kina eller Lettland finns det värden och arbetssätt som vi alltid förmedlar så som rättighetsbaserat arbete, lokalt ägandeskap och jämställdhet. Det är inga konstigheter eller nyheter då det är ett arbetssätt som gynnar alla. Men vi anser att dessa är särskilt viktiga att vakta.

Rättighetsbaserat arbete - värdiga värden 

Med utgångspunkt i vår tro att varje människa är skapad till Guds avbild arbetar vi för uppfyllelsen av mänskliga rättigheter. Ett rättighetsbaserat arbete strävar efter långsiktiga och bestående samhällsförändringar genom att angripa grundorsakerna till fattigdom, utsatthet och att mänskliga rättigheter inte uppfylls. Utsatta människor har både rätt och förmåga att delta i och forma sin egen utveckling – de är rättighetsinnehavare. De ska genom våra projekt stärkas till att själva kunna förändra sin situation och ta makten över sina egna liv.

Rättighetsperspektivet innebär att staten ses som ytterst ansvarig för att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna. En viktig del i ett rättighetsbaserat arbete är därför att påverka och utkräva ansvar av stat och myndigheter. Samtidigt ser vi också vår egen moraliska skyldighet att verka för att mänskliga rättigheter respekteras. 

Lokalt deltagande  

I utformandet, genomförandet och avslutandet av ett projekt är det grundläggande att engagera de som ska gynnas av projektet. Att låta deltagarna göra en insats i form av tid, utbildning och ekonomiskt. Även att forma ett projekt efter den specifika regionens styrkor och utmaningar så att målet med projektet är optimerat utifrån delagarnas verklighet. Detta skapar en kultur av förvaltarskap som leder till att en långvarig förändring sker och projektets motiv fortskrider efter att det är slut. 

Resiliens - hållbar förändring oavsett utmaning 

10 % av världens befolkning lever i extrem fattigdom, det är 730 miljoner människor som lever på 1.90 dollar /dag. Detta är en bräcklig verklighet som gör denna grupp särskilt känslig för katastrofer eller andra stora omställningar. Klimatförändringar, ökad urbanisering, pandemier och konflikt är en verklighet. Längre perioder av krisläge är det nya normala och de mest utsatta är dem som drabbas hårdast. Det uppskattas att katastrofer årligen drar 26 miljoner människor ännu djupare in i fattigdom. Därför arbetar Frälsnignsarmen och andra biståndsorganisationer med metoder som Resiliens (från det engelska ordet resilience som betyder elasticitet).

Resiliens är kapaciteten hos ett system, t.ex. en individ eller by att vara motståndskraftig mot förändringar och samtidigt fortsätta att utvecklas. Det handlar om både motståndskraft och anpassningsförmåga att vända chocker och utmaningar som t.ex. naturkatastrofer och torka till möjligheter till förnyelse och innovativt tänkande för att hitta nya sätt att livnära sig. Därför är lärande, flexibilitet och analyser av risker viktiga kapaciteter inom resiliens. I varje projekt vill vi hjälpa till att bygga motståndskraftiga och hållbara samhällen.

“We see the need for ‘bouncing back’ after a crisis but want to promote ‘bouncing forward’ to improve development outcomes.” – Marcus Oxley, Executive Director för GNDR. 

Frälsnignsarmen har arbetat med resiliens sedan 2017 och inkluderar detta tillvägagångssätt i vår förändringsteori. Många av våra aktiva projekt jobbar särskilt med resiliens eller inkluderar det arbetssättet.

Jämställdhet mångfald och inkludering - en rättivs värld för alla 

Vi arbetar med viktiga temaktiska områden som jämställdhet mångfald och inkludering. Alla projekt genomsyras av antidiskriminering. Genom projektets planering, fortlöpning och avslutande ser Frälsningsarmén att projektet ska bidra till en förändring att bryta historiska och kulturella hinder som begränsar deltagandet av utsatta grupper som kvinnor, funktionsvarierade eller minoriteter i regionen som inte åtnjuter sina rättigheter fullt ut. Det innebär att identifiera utsatta grupper inom ett projekt och aktivt engagera dem i projektet.

Detta resulterar i att samhället i stort ser de reella fördelarna för inte endast individen men även samhället i stort. Av erfarenhet har vi ett krav att alla bygruppscommiteér måste ha en kvinnlig ledare eller suppleant. I dessa projekt har vi sett beteendeförändringar som får långtgående resultat även efter att projektet är slut. Läs en verklig berättelse om detta på denna  Jordbruk och matsäkerhet.

Gender equality policy 2015

Klimatförändring - en rättvisefråga 

Under de senaste 15 åren har vi sett ett markant skifte i klimatet och många gör vad man kan för att minska på den klimatförändring som vi kan se. Ett återkommande mål med många av de projekt Frälsningsarmén stöttar är att hjälpa de som klimatförstöring påverkar allra mest. Verkligheten är den att de länder som har bidragit minst till miljöförstöring känner av konsekvenserna av den mer än de länder som primärt har skapat den. I dessa hårt drabbade länder handlar det om omfattande torka som förstör skörden eller naturkatastrofer som orkaner eller översvämningar. 

"I år kom regnet i november och varade bara några dagar istället för två månader." 
- Elivace, 50 år lever i extrem torka i Malawi och deltar i ett av Frälsningsarméns projekt. 

På grund av detta har merparten av de projekt som Frälsningsarmén stöttar moment som gör individen och samhället blir mer motståndskraftig till dessa förändringar. Till exempel genom arbetssättet resiliens. Men även att från jordbrukspraxis till hållbar vattentillförsel eller samhällsorganisering för att vara effektiv när katastrofen sker.

Frälsningsarmén ser att reflektion om miljöförändringar tillsammans med dem som deltar i projektet och en konkret handlingsplan för att minska effekterna.

Climate Justice Policy

Policys - den långa varianten 

Alla de arbetssätt nämnt ovan och ett par till finns som formella policys. Du får gärna be om dem om du vill fortsätta läsa. Mejla oss på internationell.utveckling@fralsningsarmen.se