Stöd vårt internationella arbete

Våra strategier för internationellt bistånd

Vi som arbetar på Frälsningsarméns enhet för internationellt bistånd ser oss själva som stödhjul. För en tid stöttar och hjälper vi men vi ska inte finnas kvar på lång sikt. Motivet är inte att göra en region beroende av vår närvaro utan med korta effektiva insatser kickstarta nya metoder för att en plats ska kunna förändra sin egen situation. Vi är fyra personer på ett kontor i Stockholm. Så här arbetar vi.

Vår Vision:

Att alla människor ska få leva i en rättvis värld utan fattigdom och åtnjuta livet fullt ut.
All people living in a just world free from poverty and enjoying life in all its fullness.

Vårt Mål:

Vi sammarbetar med män, kvinnor, pojkar och flickor för att stötta deras långsiktiga  utveckling.
We partner with men, women, boys and girls to support their transformative development.

Med Bibeln som grund

Frälsningsarmén är en kristen organisation som har Bibeln som grund för att motivera oss att bekämpa fattigdom och orättvisor. Att motverka maktlöshet och ojämställdhet.  

Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: ”Gå i frid, klä er varmt och är er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Jakobs brev 2:14-17

Läs mer om de värden och principer Frälsningsarmén arbetar efter här.

FN:s globala mål

Frälsningsarmén stöttar det åtagande som FN har tagit på sig genom att skapa de 17 utvecklingsmålen. I linje med vårt arbetes fokus ser vi det särskilt viktigt att lyfta fram internationella åtaganden som att bekämpa fattigdom världen över. Läs mer om Frälsningsarméns arbete med de globala utvecklingsmålen i Strategin.

Förändringteori – Theory of change

Vi har sammanfattat vårt operativa arbete från vision till resultat i en förändringsteori. Den klargör hur och varför vi jobbar, med vilket mål och övergripande förhållningssätt. Förändringsteorin kan du hitta i strategin.

Frälsningsarméns strategi 2020-2025 

Mer omfattande information om vår strategi för de kommande fem åren kan du hitta i Strategin 2020-2025. Om du önskar att få mer information om procedurer, policys eller arbetssätt kontakta oss på internationell.utveckling@fralsningsarmen.se