Stöd vårt internationella arbete

Rent vatten räddar liv i Kenya

Varje dag behöver de bära flera liter vatten med sig till skolan. Vatten från en källa, pöl eller flod, alltså samma ställe där familj och grannar hämtar vatten för hushållsbruk. Elevernas vatten ska räcka till handtvätt, att dricka och till matlagningen. Ibland behöver det också räcka till att skura golvet i klassrummet och tvätt av skolans toaletter.

Vattnet innehåller ofta parasiter och farliga bakterier som gör att barnen ofta blir sjuka och missar mycket av undervisningen. Om de inte har med sig vatten till skolan, blir de hemskickade. Så är än idag förhållande­na för många skolbarn i Kenya.

Det är inte bara sjukdom och missa­de lektioner som är risker för dessa barn. Enligt UNICEF dör 1000 barn varje dag på grund av brist på rent vatten. Sjuk­domarna som sprids har många gånger dödlig utgång.

Rent vatten till skolor och byar genom Frälsningsarméns projekt

Det går dock att med re­lativt enkla medel förbättra situationen för dessa skolbarn. Frälsningsarméns territorium Kenya öst, The Salvation Army Kenya East Territory, arbetar för att ge skolor och byar bättre möjlighe­ter.

Mseto WASH är ett byutvecklings­projekt som drivs för att ge skolor till­gång till rent vatten för handtvätt och rent dricksvatten. Projektet hjälper inte bara skolorna utan även byborna i sko­lornas upptagningsområde som kan få hjälp. De skolor som fått hjälp har i dag mycket högre närvarostatistik och pre­sterar mycket bättre i nationella tester på grund av att eleverna inte längre behöver bära med sig vatten till skolan.

— Tidigare behövde eleverna bära tre el­ler fem liter vatten till skolan, beroende på elevernas ålder. Sedan projektet startade är den bördan historia, säger Joshua Nde­to, rektor på Kyemwole Primary School. Tänk er ett barn som måste bära en dunk med fem liter vatten, i bland så långt som fem kilometer, till skolan. När barnen kom fram till skolan var de redan trötta.

Lär sig hur viktigt det är att tvätta händerna

Kwenyemole Primary Schol är en av många skolor som fått hjälp genom Mse­to WASH-projektet. Här finns i dag vat­tentankar som samlar upp regnvatten, vatten som kan användas för handtvätt och städning. Det finns filtertankar som filtrerar vattnet så det också går att dricka. Eleverna behöver inte längre bära med sig vatten. På skolan har toaletter­na förbättrats och eleverna lär sig hur viktigt det är att tvätta händerna efter toalettbesök och före maten.

Till vänster: Ryggtavlan på en flicka i skoluniform som står vid dörren till en skola. På skolan står det "Supported by The Salvation Army. Till höger: Ett gäng pojkar i skoluniformer som tvättar sina händer.
Skoleleverna får lära sig hur viktigt det är att tvätta händerna. Vid de nya toaletterna har elever och personal denna möjlighet.

Tidigare vågade flickor inte vara på skolan om de hade fått sin menstruation, berättar Joshua Ndeto. De var ofta borta tre till fyra dagar vid varje period. De kom där­för efter med studierna och många flick­or slutade skolan helt. På Kwenyemole Primary School finns idag särskilda rum i anslutning till toaletterna med möjlig­heter för de äldre flickorna att göra sig rena. De har idag möjlighet att slutföra sina studier. De unga flickorna får även hjälp med sanitetsbindor och får under­visning av de kvinnliga lärarna.

— Flickorna kommer till skolan varje dag, säger Joshua Ndeto. Vi har inte läng­re hög frånvaro, som vi hade tidigare år. Nu känner sig eleverna bekväma och pro­jektet har hjälpt både flickor och pojkar att kunna vara kvar i skolan.

Engagerade föräldrar i byn

Eftersom projektet är ett byutveck­lingsprojekt, handlar det inte bara om att ge rent vatten till skolor. Joshua Ndeto berättar att bybefolkningen måste vara engagerad och själv bidra med 10 procent till projektet både vad gäller material och arbetskraft.

— När ansökan var klar, utbildades föräldrarna och vi gjorde en plan, berät­tar Joshua. Det är viktigt att föräldrarna är engagerade i projektet och att de får en känsla av ägande. Då är det lättare för dem att bidra med de medel som behövs.

De tio procent som elevernas föräldrar måste bidra med är inte räknat i pengar. I Kwenyemole hjälpte man till med all den sand som behövdes för att bygga de nya toaletterna och fundamenten för vatten­tankarna. Man bidrog även med tegelste­nar och den arbetskraft som behövdes, berättar Joshua Ndeto.

— Jag tror också att skolan blir en spe­gel för byn, säger Joshua. Det barnen lär sig om hygien tar de med sig hem till sina föräldrar, som kanske inte har samma kunskap.

Många hus­håll har idag byggt egna toaletter

Hushållens ekonomi har också för­bättrats av att barnen inte längre behö­ver ta med sig vatten till skolan. Under torrperioderna behövde många köpa det vatten deras barn tog med till skolan, be­rättar Joshua. De bybor, som själva behö­ver rent vatten hemma kan också få stöd från Mseto WASH-projektet. De står då för halva kostnaden och får en uppsam­lingstank för regnvatten och en filtertank för dricksvatten. I Kwenyemole har flera hushåll fått hjälp med detta.

— Byn har lärt sig mycket om hygien och rent vatten, berättar Pias Makao, ordförande i byns projektkommitté, som själv har barnbarn i skolan. Många hus­håll har idag byggt egna toaletter. Tidiga­re var många hem utan toaletter, och de som fanns var i mycket dåligt skick.

”Att vi möts halvvägs hjälper många”

Det vatten man hade att tillgå i byn var regnvatten som samlats upp i dammar.

— Problemet var att det vattnet var smutsigt och spred sjukdomar, säger Pias Makao. I dag är det många i byn som inte längre behöver hämta vatten i dessa dam­mar och byns skolbarn behöver inte ta med sig smutsigt vatten att dricka. Hus­håll med ekonomiska svårigheter, som till exempel en änka med många barn, kan få hjälp från projektet.

— Sättet att mötas halvvägs, som man gör i Mseto WASH, där hushållen bidrar med hälften och projektet med hälften, har hjälpt många i byn, menar Pias. Utan detta hade inte många haft råd att skaffa en vat­tentank och kunnat ha vatten hemma.

Vattenburna sjukomar har minskat med 82 procent

Om Pias Makao bara kunde välja en vinst med Mseto WASH, så skulle det vara vatten. Rent vatten, utan vatten­burna sjukdomar till skolbarnen är den största vinsten.

— Det var inte så att folk inte visste att man skulle tvätta händerna, berättar Pias. De hade bara inget vatten att tvätta hän­derna med. Idag har vattenburna sjukdo­mar i byn minskat med 82 procent.

Till vänster: Två pojkar som står och fyller varsin mugg med vatten från vattendunkar. Till höger: Ryggtavlorna på två pojkar som håller i ett rep. Bakom pojkarna står det filtertankar från LifeStraw.
Alla skolor i projektet får filtertankar från LifeStraw som gör vattnet drickbart. Vattentankar samlar upp regnvatten från taken på skolan.

Eleverna går vidare till högre studier

I samma region av Kenya ligger byn Kuyumbuni som också ingår i Mseto WASH- projektet. På Kuyumbuni Prima­ry School berättar rektor Alex Mwikya att elevernas resultat på de nationella proven förbättrats sedan projektet startade. Sko­lan har lyckats få många fler elever att gå vidare till högre studier.

— Vår skola var nummer ett i området, bästa skolan av 303, säger Alex Mwikya. Föräldrarna och alla i hela samhället är glada. Detta är ett resultat av det stöd vi fått, så vi tackar alla som har stöttat pro­jektet och skolan.

— Vi har fått LifeStraw-filtertankar ge­nom projektet, säger Alex. Eleverna kan nu få rent och bakteriefritt vatten och behöver inte vara borta från skolan på grund av sjukdom. Tack vare vattenfilter­tankar blir vattnet säkert att dricka för barnen. Nu kan de dricka när de känner sig törstiga utan att bli sjuka.

Projektkordinator för Mseto WASH på Frälsningsarmén i Kenya i detta område är Margereth Musumbi. I hennes om­råde finns det tio skolor som ingår i pro­jektet. De skolorna är alla grundskolor.

— Vårt område är ett torrt område och här är det ofta problem med vattentill­gången, säger Margereth.

I projektet har det varit mycket upp­lyftande att se ett fungerande samarbete med byborna, det vill säga föräldrarna. De har ställt upp med material som be­hövdes och på denna skola i Kuyumbuni lyckades vi bygga upp alla nya toaletter på sex månader.

På skolorna som deltar i projektet får barnen undervisning i hygien.

— Det eleverna lär sig i skolan förs vi­dare till föräldrarna och samhället, säger Margareth. Vi tror att barnen är katalysa­torer som får samhället att utvecklas. Jag är glad att få arbeta som koordinator för detta projekt. Jag tror att det projektet lär ut är ett bra sätt att hjälpa hela vårt folk.

Text och foto: Jonas Nimmersjö

Artikeln finns publicerad i Stridsropets tidning nr 1 - 2019.

Fakta om Mseto Wash

  • Frälsningsarmén i Sverige har under 2017 stöttat 28 utvecklingsprojekt i 15 länder inom följande områden: Vat­ten och sanitet, matsäkerhet, arbete mot människohandel och humanitära insatser.
  • Under 2017 bidrog Frälsningsarmén i Sverige med cirka 18,3 miljoner kronor till dessa projekt.
  • Frälsningsarmén i Sverige har sedan 2009 finansierat utvecklingsinsatser i 80 skolor i Kenya där cirka 40 000 elever har fått tillgång till rent vatten, toaletter samt hygienutbildning.