Stöd vårt internationella arbete

Framtidstro i Malawi

1967 inledde Frälsningsarmén sin verksamhet i Malawi. Nu finns fler än 100 kårer och 88 utposter, många med specifika projekt som stöder Malawiborna. Ett team från Sverige och Danmark besökte landet i maj 2022 och fick se att projekten verkligen gör nytta.

Malawi är ett vackert inlandsland som ligger granne med Mozambi­que, Zambia och Tanzania. Ett av Frälsningsarméns projekt i landet heter "LIFE – Livelihood Improvement and Far­mers Empowerment" och har under de senaste tre åren drivits i samarbete med Frälsningsarmén i Australien, Danmark och Sverige. Projektet stödjer direkt 2 440 jordbrukare, mestadels kvinnor. Genom en bit mark på 16x39 meter har en genom­snittlig familj på sex personer möjlighet att skörda tillräckligt med mat för hela året. Huvudgrödan är vit majs och familjerna kan få ut så mycket som 20 påsar majs, lag­rat i femtiokilospåsar.

Malawi är enligt Världsbanken ett av världens fattigaste länder. Ekonomin är starkt beroende av jordbruket och därför är projektet helt nödvändigt. Folket odlar främst för att på enklaste sätt upprätthålla sina familjer och livet i allmänhet, inte för att sälja produkterna.

Emilia Beijer och Pavla Lydholm, från Frälsningsarmén, i en by utanför Kasungu.
Emilia Beijer och Pavla Lydholm i en by utanför Kasungu.

De första internationella gästerna sedan pandemin

I början av maj 2022 reste ett team från Frälsningsarmén i Sverige och Danmark till Malawi. Efter nära två år av isolering på grund av pandemin kunde de första inter­nationella gästerna äntligen anlända. Från Sverige kom Ngolia Kimanzu på Internationell Utveckling samt Jonas Nimmersjö och Emilia Beijer från Kommunikation och Insamling. Från Danmark reste Pavla Lydholm. Syftet med resan var bland an­nat att övervaka de projekt som stöttas av respektive länder.

Malawi brukar kallas ”Afrikas varma hjärta”. Det märktes på alla leenden som mötte teamet under resorna i landet och vid besöken i Frälsningsarméns projekt­lokaler. Möten med människor i byar och samhällen prioriterades, för att kunna se vilken inverkan projektet har i människ­ors vardag. På så sätt kunde även finansie­ringen och effektiviteten i använda medel följas upp.

Blantyre är Malawis näst största stad och platsen för Frälsningsarméns territo­riella högkvarter. Vid flygplatsen möttes teamet av överste Isaac Baah, dåvaran­de chefssekreteraren (CS) och hans fru, överste Theresa Baah. Med fanns också projektledaren Mathews Tulombolombo. Ekonomistyrning och revision, delvis av­brutet av strömavbrott, stod som första punkt på programmet för trötta resenärer.

Många liv har berörts och förvandlats

Efter en god sömn var det dags för det mer officiella mötet. Dåvarande territo­riella ledaren (TC) överste Alfred Banda, tog emot och trots att det var en nationell helgdag och bara ett fåtal projektpersoner på plats blev det fina samtal i ömsesidig glädje och bön. Överste Banda talade om hur ledarskapet prioriterade att resa ut på fältet för att träffa människorna på lands­bygden och att tala med officerarna, något som också är en del i Frälsningsarméns strategiplan. Många liv har berörts och förvandlats av projektet och under Fräls­ningsarméns devis ”soppa, tvål och fräls­ning” vill man fortsätta arbetet framöver.

Förvandlingen var verkligen tydlig under besöken på kårerna. Många plat­ser hanns med, såsom Phalombe West District, Phalombe east Distric (Chiringa), Lilongwe och Kasungu. Teamet från Sve­rige åkte sedan vidare till Karonga i Ma­lawis norra delar. Långa, tröttande resor till trots gav alla värdefulla intryck och upplevelser stor ömsesidig glädje. Över­allt välkomnades skandinaverna av glada frälsningssoldater och bybor. Att möta och lyssna till dem var fantastiskt givan­de. Frälsningsarmén driver projekten med fullt stöd av kårer och divisionsofficerare på plats. De har själva hela ägarskapet i mycket nära arbete med projektkoordina­torn Ibrahim Thawani.

Några personer som blandar konstgödsel med aska och kogödsel.
Genom att blanda en liten del konstgödsel med bland annat aska och kogödsel får jordbrukarna ett kostnadseffektivt gödningsmedel.

De nya vattenpumparna räddar liv

Vatten är en väsentlig del av allt liv på jorden. Vatten garanterar och tryggar livsmedel och boskap och upprätthåller på så sätt livet ute i byarna. Rent vatten ser vi i västvärlden ofta som en självklarhet. Men för många människor på jorden är det livsviktiga vattnet svårt att få tag på. I Malawi tvingas folket ibland gå fem kilo­meter enkel väg för att hämta och bära hem 20 liter vatten i en behållare på huvudet – ofta flera gånger om dagen. Områdena man måste passera kan dessutom vara far­liga. Så såg situationen ut för Namphasa-kåren tills Frälsningsarmén istället tog vattnet till dem genom att bygga tio vat­tenpumpar. Borrningen sker under torr­perioden och borrhålen är cirka 60 meter djupa – allt för att säkerställa tillgång till vatten under hela året.

Tack vare det säkrade dricksvattnet i byarna har hälsa, sanitet och hygien för­bättrats enormt och bidragit till människ­ors välbefinnande. Det räddar bokstavli­gen liv eftersom många utsatta människor, särskilt små barn och äldre, dör på grund av sjukdomar och infektioner som de får av förorenat, smutsigt vatten.

Organiska gödningsmedel för en näringsfattig jord

Vatten är också viktigt för att skapa de organiska gödningsmedel som krävs i en näringsfat­tig jord. Att odla utan gödningsmedel är omöjligt och många jordbrukare i lågin­komstländer brottas med de höga kostna­derna för kemiska gödningsmedel, som i och med Ukraina-krisen mer än tredubblats. Vatten hjälper till att späda ut de or­ganiska gödningsmedel man har tillgång till, vilka kan bestå av rester av växter el­ler gödsel från djuren. Med gödsel blir jor­den rikare, växtkraften högre och skörden större. Familjerna får äta och har i vissa situationer lite extra att sälja för att starta ett småsparande.

Kvinnor och en del män i en av Frälsningsarméns VSLA, “bylån och sparföreningar” samlar in pengar och ger lån till de medlemmar som behöver. Personerna sitter i en ring och bär t-shirts med Frälsningsarméns sköld. I mitten av ringen sitter det en kvinna med två bunkar, och i den ena ligger det sedlar.
Kvinnor och en del män i en av Frälsningsarméns VSLA, “bylån och sparföreningar” samlar in pengar och ger lån till de medlemmar som behöver.

Bylån och sparföreningar särskilt för kvinnor

I många byar organiserar sig särskilt kvinnor inom VSLA, (Village savings and loans and associations), det vill säga ”Bylån och sparföreningar”. Grupper­na samlas i kårlokalerna och kvinnorna bidrar med sina pengar till en fond som medlemmarna kan låna ifrån. Pengarna betalas tillbaka med liten ränta, vilket gör att fonden växer. Tillgången till dessa ekonomiska möjligheter gör med tiden att kvinnor i tuff ekonomisk situation blir mer självsäkra och bättre på att konfron­tera ojämlikheter mellan könen. Männen är fortfarande markägare och beslutsfat­tare, även om det ofta är kvinnorna som gör det hårda jobbet. Dessa besparingar och lån ger kvinnorna möjlighet att själ­va fatta beslut och stötta barnen i deras utbildning.

Människornas kärlek till Gud smittar av sig

Utan tvekan hade den innehållsrika resan en stor inverkan på teamet från Sverige och Danmark. Att se hur livet för många kan vara fattigt och ofta handla om ren överlevnad, gör att man värderar sin egen situation och det man själv har så mycket mer. Samtidigt kan det enkla livet i ett land som Malawi få en att inse hur ett modernt land kan komplicera saker. Resan födde också en önskan att göra fler insatser, då det är så tydligt att projekten verkligen gör skillnad i människors liv.

Det största intrycket är dock människ­orna. Deras kärlek till Gud smittar av sig när de sjunger och dansar i tillbedjan. Fol­ket i Malawi vet att det lilla de äger, har de fått av Gud. Och de är villiga att ge sina tio procent tillbaka – med glädje. Om vi också fått allt vi äger av Gud, är vi lika villiga att ge tillbaka?

Text: Pavla Lydholm
Översättning och bearbetning: Jonas Nimmersjö, Emilia Beijer och Carina Tyskbo
Foto: Jonas Nimmersjö

Artikeln har publicerats i tidningen Stridsropet nr 1 - 2023

Fakta – Frälsningsarméns samarbete i Malawi

  • 2013 - Arbetet mellan Frälsningsarmén i Malawi och Sverige började med två självfinansierade projekt.
  • 2015 - Svenska Missionsrå­det (SMC) /Sida börjagde finansiera stora projekt inom vatten och jordbruk.