För dig som vill bli förälder i familjhem

Vill du öppna ditt hem för ett barn som behöver en trygg bas? Familjehem är den vanligaste placeringsformen för barn i Sverige och det finns många barn som behöver ett nytt hem. Ibland för en kortare period och ibland under en längre period eller under hela uppväxten.

Jour- och familjehem

Som familjehemsförälder spelar du en avgörande roll för barnet. Som jourfamiljehem finns du för barnet under en kortare period, vanligen i väntan på en långsiktigare placering och ibland under tiden som socialtjänsten bedömer den biologiska familjens föräldraförmåga. Som jourfamiljehem gör du en viktig insats och du har alltid möjlighet till kontakt med oss.

Stadigvarande familjehem tar emot barn under en längre tid, oftast med målet om att barnet får ha sin uppväxt hos er. Alltså att ditt hem även blir barnets hem. Det är viktigt att man som familjehem har det känslomässiga utrymmet att knyta an till barnet. Barnet blir en del i en ny familj och det är viktigt att alla i den nya familjen vill ta in barnet. Familjehemmet behöver även stötta barnet i kontakten med sin biologiska familj. Barnen som placeras i familjehem har ofta varit med om traumatiska upplevelser. Detta kan leda till att barnet uppvisar andra beteenden som man inte är van vid; så som svårigheter att knyta an, har inte åldersadekvata beteenden och klarar ej uppgifter i förhållanden till vad hen ’’bör’’ klara, aggressionsutbrott, undvikande mm som man som familjehem behöver klara av att möta genom att vara lugn, trygg och förstående.

Vi söker nya familjehem

Vi söker alltid efter familjer som vill öppna upp sitt hem för barn. Som familjehem är familjekonstellationen inte det viktiga utan det viktiga är att du/ni som vill bli familjehem har det känslomässiga utrymmet- och orken till att knyta an och ta hand om ett barn. Ett barn som skiljs från sin familj har behov av extra stöttning och tillgänglighet då separationen i många fall upplevs som ett trauma. Därför är det viktigt att man som familjehem har förståelse, är trygg och har en stabil livssituation. Många gånger är en familjehemsförälder hemma på heltid för att ombesörja barnets behov, speciellt vid placering av små barn.

För att bli familjehem hos oss behöver du:
- Ha en stabil livssituation och tid
- Ha ett känslomässigt utrymme att knyta an till barnet
- Ha ett eget rum till barnet
- Om du har biologiska barn ska dessa barn vara över 3 år.
- Ej ha anmärkningar eller pågående insatser i följande register
     - Belastnings- och misstankeregistret
     - LOB-registret
     - Socialregister
     - Register från Kronofogden
     - Register från försäkringskassan

Att vara familjehem

Hos oss genomgår alla som vill bli familjehem en grundlig utredning som är grunden för bedömningen om du kan bli familjehem. Vi använder oss av Socialstyrelsens initialbedömning BRA-fam samt Socialstyrelsens familjehemsvinjetter. När dessa är genomförda bokar vi en tid för Nya Kälvestens intervjun. Nya Kälvestens intervjun består av ett antal frågor där era svar tolkas och analyseras. Det man undersöker är om ni har överskott som är tillräckligt för att vara familjehem. Därefter går familjehemskonsulenten igenom bedömningen tillsammans med er.  

Som familjehem har du en familjehemskonsulent som du alltid kan vända dig till. Du kan kontakta FAM-husets familjehemsverksamhet dygnet runt. Familjehemskonsulenten finns med vid alla möten med socialtjänsten.

Utbildning och Handledning

Förutom att ni har avstämningar med familjehemskonsulenten får ni handledning av denne. Handledningen syftar till att stötta er i er roll som familjehem och att samtala kring situationer med barnet som ni kan uppleva som svåra och hur man kan komma förbi dessa. Finns det behov så kan ni även få extern handledning.

Alla familjehem genomgår utbildningen ’’Ett hem att växa i’’. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen och syftar till att lägga en god grund och ge kunskap för att ni med så goda förutsättningar som möjligt ska kunna ta hand om barnet. Våra familjehem erbjuds varje termin olika föreläsningar och utbildningsdagar, så kallade tema-dagar. Under dessa dagar träffar ni andra familjehem och får gå på intressanta utbildningar/föreläsningar som har koppling till uppdraget att vara familjehem.

Vi anser att det är viktigt att ni känner att ni som familjehem har ett sammanhang. Därför erbjuder vi temadagar för familjehem. Dessa dagar är till för att ni ska få träffa andra familjehem samt lyssna till intressanta föreläsningar.

Avlastningsfamilj

Som familjehem har du möjlighet att få avlastning. Oftast känner familjehemmet någon i sitt kontaktnät som vill vara avlastningsfamilj. Då gör vi en kortare utredning på avlastningsfamiljen som vid planerade tillfällen kan ta hand om barnet när ni är i väg.

Arvode och omkostnadsersättning

Som familjehem får du ekonomisk ersättning av oss i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvode är den del av ersättningen som familjehemmet får och omkostnadsersättningen ska täcka alla de kostnader som är för barnet.

 

Kontakta oss

Annelie Tholin – Familjehemskonsulent

Annelie Tholin är en engagerad socionom och vidareutbildad i  att handleda familjehem  med omfattande erfarenhet inom familjevård. Som familjehemskonsulent vid Frälsningsarmén, är Annelie här för att erbjuda stöd och rådgivning till familjehem och se till att barn och unga får en trygg och kärleksfull miljö att växa upp i.

För frågor, rådgivning eller stöd, tveka inte att kontakta Annelie:

  • E-post: annelie.tholin@fralsningsarmen.se
  • Telefon: 073 – 920 38 64
Porträttbild av Deni Molin som är verksamhetschef på FAM-huset.

Deni Molin – Familjehemskonsulent

Deni Molin är vår erfarna socionom med en gedigen bakgrund inom socialtjänsten, särskilt inriktad på arbete med placerade barn och myndighetsutövning för barn och unga. Som familjehemskonsulent hos Frälsningsarmén, är Deni dedikerad till att säkerställa att varje barn och ungdom erhåller den omsorg och det stöd de behöver för att trivas och utvecklas.

För support, konsultation eller mer information, är du välkommen att kontakta Deni:

  • E-post: deni.molin@fralsningsarmen.se
  • Telefon: 073-920 48 32