logotype

Frälsningsarmén efterlyser nollvision mot hemlöshet

Frälsningsarmén möter många som lever i hemlöshet eller lever med det hotet. För oss förtjänar alla människor omtanke och ett värdigt liv. Vi erbjuder en varm säng, mat i magen, rena kläder och en dusch men också ett lyssnande öra och praktisk hjälp med till exempel myndighetskontakter, psykosocialt stöd, ekonomisk rådgivning och andra insatser till behövande. Målet är en varaktig förändring och en stabil situation för varje individ.

– Det är frustrerade att hemlösheten inte minskar, men vi fortsätter kämpa. Varför kan vi inte bara bestämma att nu tar vi tag i det här en gång för alla? Regeringen tog i somras äntligen ett beslut om en nationell hemlöshetsstrategi, och har inom denna avsatt 40 miljoner kronor per år fram till 2026. Pengarna räcker inte långt, men vi hoppas att de ska kunna användas på konkreta åtgärder som verkligen kan minska hemlösheten, säger Bo Jeppsson, ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland.

Barnfamiljer, ålderspensionärer och personer med psykiska sjukdomar

Några särskilt utsatta grupper som Frälsningsarmén vill lyfta är barnfamiljer, ålderspensionärer och personer med psykiska sjukdomar.

Barnfamiljer

Förra året blev 572 barn tillsammans med en eller båda föräldrarna vräkta från sin bostad, den högsta siffran sedan 2012. Oftast handlar det om hyresskulder, med en genomsnittlig skuld på 19 700 kronor och över hälften på under 10 000 kronor. Dessa vräkningar kunde förhindras med ett bättre stöd från samhället. Många har dock ett motstånd mot att söka hjälp hos socialtjänsten på grund av rädsla eller dåliga erfarenheter, vilket pekar på vikten av närmare samverkan med till exempel Frälsningsarmén som de kan ha högre förtroende för.

Ålderspensionärer

Antalet hemlösa äldre utan missbruk har också ökat, speciellt i Stockholm. Många har inte råd att bo kvar i sitt boende när deras partner går bort och det är i stort sett omöjligt att komma in på äldreboende utan stora vårdbehov eller god ekonomi. Äldre, hemlösa pensionärer utan missbruk undviker helst vad de upplever som stökiga härbärgen och sover i stället på Centralstationen eller färdas hela nätterna på pendeltåg och nattbussar.

Personer med psykisk sjukdom

Nedrustningen av psykiatrivården märks tydligt. I dag har mer än varannan hemlös en psykiatrisk diagnos som behöver behandling, jämfört med var sjätte för några år sedan. Ett akutboende i våra storstäder idag skulle kunna beskrivas som en form av psykiatrisk allvårdsavdelning där patienterna självmedicinerar sig utan kvalificerat stöd av samhället.

Bo Jeppsson, ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland.

Vad krävs för särskilt utsatta grupper?

För att minska och på sikt stoppa hemlösheten för dessa grupper ser Frälsningsarmén några viktiga åtgärder:

  • Staten behöver avsätta medel för att stärka samverkan med civilsamhället och därigenom använda civilsamhällets mandat på gatan för att hjälpa utsatta grupper att få sina rättigheter och behov tillgodosedda.
  • För att vända trenden för vräkning av barnfamiljer krävs samverkan mellan kommuner och hyresvärdar på lokal nivå, för att så tidigt som möjligt fånga upp barnfamiljer i riskzonen. Det bästa är om parterna kan lösa situationen innan skulden växer och utan att Kronofogdemyndigheten behöver kopplas in.
  • Kommunerna behöver också samarbeta med den ideella sektorn. Mer förutsättningar bör ges till den ideella sektorn för att kunna stödja barnfamiljer innan de hamnar i en vräkningssituation.
  • Samhället behöver också satsa på att bygga lägenheter och seniorboenden som går att klara med till exempel en normal folkpension.
  • Inom regeringens nationella hemlöshetsstrategi finns planer på att förstärka och implementera metoden ’Bostad först’, med ett flerårigt statsbidrag till kommunerna på totalt 3o miljoner kronor. Vi vill visa på vikten av att bjuda in idéburna organisationer som medspelare i kommunerna för att samarbeta kring detta.
  • Äntligen har regeringen beslutat om en nationell hemlöshetsstrategi och bland annat förstärka och implementera metoden ’Bostad först’. De 30 miljoner som fördelas till kommuner ser vi fram emot och finns gärna med som medspelare i några av dessa kommuner.
  • En bra tanke som förts fram i den av regeringens tillsatta Samsjuklighetsutredningen är att införa personliga ombud för klienterna från den ideella sektorn, som finansieras med statliga anslag. För många är det lättare att söka hjälp hos till exempel Frälsningsarmén än hos socialtjänsten.

Ett helhetsgrepp

– För att nå framgång i arbetet med en nollvision mot hemlöshet behöver politiker räkna med oss och andra idéburna organisationer. Nu måste vi tillsammans ta ett helhetsgrepp runt hemlösheten för att hitta lösningar som leder till ett samhälle där alla har rätt till en trygg och säker bostad, säger Bo Jeppsson.

I oktober genomför Frälsningsarmén en insamling på temat: ”Hjälp en person i hemlöshet. Vi hjälper människor tillbaka till ett värdigt liv.” Syftet med kampanjen är att få finansiella medel till Frälsningsarméns arbete med att hjälpa människor som lever i hemlöshet, såväl akut som långsiktigt.

Text: Eva Gustin

Debattartikeln i Altinget