logotype

Sveriges största fall av människoexploatering

Mitt framför ögonen ser vi nu Sveriges hittills största arbetsexploateringsfall. Regeringen behöver uppdatera sin handlingsplan mot människohandel av alla former, skriver företrädare för Frälsningsarmén och Brottsbyrån.

Debattartikeln publicerades i Dagens Arena den 11 september

Corona har inte minskat utsattheten, däremot är myndigheternas beredskap nästintill obefintlig och brottsofferperspektivet saknas helt. Det visar en aktuell förundersökning gällande ett 50-tal bulgariska män, kvinnor och barn som rekryterades till Sverige för att exploateras i bärplockning. En insats gjordes av polis och sociala myndigheter i Norrbotten men endast en mindre del av gruppen identifierades som utsatta. Alla dessa potentiella brottsoffer lyder under samma regelverk och ansvariga myndigheter som om vi skulle hittat 50 svenska medborgare inom någon form av människohandel, säg prostitution. De har rätt till medicinsk vård, materiellt understöd och information om sina juridiska rättigheter.

Myndigheterna på plats gjorde vad de kunde med den kompetens och de resurser de hade. Kritiken ska i stället riktas utan mot dem som inte var på plats. Var fanns Jämställdhetsmyndigheten och beredskapen från vår nationella polismyndighet och svensk regering?

Bärsäsongen sammanfaller med semestertider. Människor exploateras sällan där det finns full polisstyrka eller bemannad socialtjänst. De senaste åren har Frälsningsarmén på våra traffickingcenter och skyddade boenden mött allt fler utsatta för arbetskraftsexploatering. Många av dem har livsberättelser som de inte vågat anförtro myndigheter förrän de blivit utlovade en trygg zon. Därför måste rättighetsperspektivet komma först.

I det aktuella fallet blev ett 35-tal personer strandade i Stockholm i väntan på hemresa och det var här som vi, tillsammans med regionskoordinator och advokatbyrån Brottsbyrån, bistod med praktiskt stöd och juridisk information. Vi fick lyssna till många starka berättelser och flera ville polisanmäla. Nu inväntar vi att åklagare tar vid. Det viktiga är att ärendet inte läggs ner, vilket skedde sommaren 2020 då 91 personer misstänktes vara utsatta i samma situation.

Människoexploatering är ett kompletterande brott till människohandel sedan 2018. Lagen syftar till att skydda utsatta från exploatering i tvångsarbete, orimliga arbetsvillkor med mera. Rapporter från Riksrevisionen och Östersjöstaternas råd har 2020 påtalat stora brister i hanteringen av dessa ärenden på den svenska arbetsmarknaden. Utmaningarna är flera: avsaknad nationell samordning, oförmåga att tillämpa lagen, utreda brotten och ge stöd till brottsoffren.

Mitt framför ögonen ser vi nu Sveriges hittills största arbetsexploateringsfall. Regeringen behöver uppdatera sin handlingsplan mot människohandel av alla former, med tydliga åtgärder:

  • Nationell styrning med akut beredskap i människohandelsärenden med större antal utsatta.
  • Varje ärende som hanteras ska utvärderas gemensamt med aktuella samverkansaktörer för att säkra lärdomar och belysa brister i närtid till utförd insats.
  • Jämställdhetsmyndighetens stödtelefon ska vara bemannad 24/7, varje vecka året runt.
  • Polisen ska i dessa ärenden kunna ingripa utifrån ett nationellt perspektiv, för att säkra att de resurser som krävs kan användas i lokalpolisområdet. Tillsätt ett resursteam för detta.
  • Alla människohandels- och människoexploateringsärenden ska hanteras av Åklagarmyndighetens riksenhet mot internationell organiserad brottslighet där det finns kompetens i dessa frågor.
  • Sveriges Manual vid Misstanke om Människohandel ska implementeras i praktiken. Brottsoffrets rättigheter måste lyftas fram, bland annat ett särskilt barnperspektiv, rätt till materiellt understöd, medicinsk vård, rätt till betänketid, information om ett frivilligt återvändandeprogram och rätt till juridiskt målsägandebiträde.
  • Ett hållbart nationellt stödprogram ska tillsäkras med tillgång till specialiserade boenden för alla personer oavsett ålder, kön eller form av utsatthet.

Madeleine Sundell, jurist och nationell samordnare mot människohandel på Frälsningsarmén

Lovisa Landälv, Frälsningsarméns Traffickingcenter Safe Havens, Stockholm

Juni Livion, jurist och målsägandebiträde, Brottsbyrån

Madeleine Sundell och Lovisa Landälv - Frälsningsarmén och Juni Livion - Brottsbyrån.

Senaste artiklar

Debatt

”Vi ska ta emot flyktingar men inte betala med biståndet”

2022-05-02

"Regeringen skär i vårbudgeten ned det långsiktiga biståndet med drygt 9 miljarder kronor för att bekosta det nödvändiga mottagandet av flyktingar från Ukraina. Det skulle få förödande följder i andra delar av världen. Detta är både kortsiktigt och osolidariskt", skriver Frälsningsarméns ledare Bo Jeppsson tillsammans med åtta andra svenska kyrkoledare på DN debatt.

Debatt

Porrberoende växande problem bland kvinnor

2021-05-31

Flickors och kvinnors konsumtion av porr ökar och många lider av skam och självförakt. Det är viktigt att kyrkor erbjuder ett öppet samtalsklimat och betonar förlåtelse och nåd, skriver Christian Edlund.

Debatt

Pandemin – en chans att ta tag i barns psykiska ohälsa

2020-09-01

Nu har de flesta barn kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. I år har sommaren varit annorlunda och för många fylld av oro. Covid-19 har dragit oss närmare döden och nu är behovet av existentiella samtal med vuxna i barnens närhet stort. Kanske kan djupare samtal i skolan bromsa den växande psykiska ohälsan bland barn och unga? Det skriver Julia Adolfsson, barnkonsulent i Frälsningsarmén.

Debatt

Människohandeln i Sverige är inget nytt

2020-05-19

I helgens tumult blir vi igen medvetna om att Sverige har en aktiv sexhandel. I och med denna specifika sexköpares offentliga liv hamnar helt plötsligt problematiken i knäet på oss, men hans profil som sexköpare är inget unikt.